Польські зловживання та українське хрунівство як елементи виборчої системи в Австро-Угорській державі у 1873 – 1914 рр.

Authors: 

О. Шеремета, В. Шумлянський

Розкрито питання польсько-українського протистояння під час виборів до віденського парламенту та галицького сейму, а також вплив на результат виборів зловживань польської влади та українське хрунівство.

 1. Аркуша О. Проблема консолідації національно-політичних сил українського галицького суспільства у 90-х pp. XIX ст. / О. Аркуша // Молода нація [Текст] : альманах. — Львів : [б. в.], 1996. — № 3. — С. 198–212.
 2. Чорновол І. Українська фракція Галицького крайового сейму 1861 — 1901 рр. (нарис з історії українського парламентаризму) [Текст] / І. Чорновол. — Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. — 288 с.
 3. Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців 1848 — 1914 рр. [Текст] / К. Левицький. — Львів : Накладом власним з друкарні о. Василіан у Жовкві, 1926. — 736 с.
 4. Михальський Ю. Польські політичні партії та українське питання в Галичині на початку ХХ ст. (1902 — 1914) [Текст] / Ю. Михальський. — Львів : Каменяр, 2002. — 166 с.
 5. Плекан Ю. Польсько-українські взаємини на початку XX століття у Галичині / Ю. Плекан // Питання історії України [Текст] : зб. наук. стат. кафедри історії України Чернівецького нац. ун-ту імені Юрія Федьковича. — Чернівці : Зелена Буковина, 2006. — Т. 9. — С. 94–99.
 6. Мудрий М. Українсько-польські відносини в Галичині у 1867 — 1890 роках: політичний аспект [Текст] : автореф. дис. канд. іст. наук / М. Мудрий. — Львів : ЛДУ ім. І. Франка, 1997. — 18 с.
 7. Archiwum Głównych Akt Dawnych w Warszawie: Ministerstwo Spraw WęgrzechWewnętrznych (1848 — 1918) [Теkst] : sygn.: 22 — 24.
 8. Zakład Narodowy im. Ossolsińskich we Wrocławiu: Teki Bolesława i Marii Wysłouchów [Теkst] : sygn.: 7202/II, tom XXVII.
 9. Grunberg K. Trudne sąsiedztwo stosunki polsko-ukraińskie w X — XX wieke [Теkst] / Grunberg K., Sprengel B. — Warszawa : [s. n.], 2005. — S. 210–231.
 10. Jastrezębski S. Zarys historii wzajemnych stosunków polsko-ukraińskie od czasów najdawniejszych do współczesności (X — XXI w.) [Теkst] / S Jastrezębski. — Katowice : [s. n.], 2011. — S. 61, 62.
 11. Аркуша О. Проблема консолідації національно-політичних сил... — С. 198–212.
 12. Чорновол І. Українська фракція Галицького крайового сейму... — C. 88.
 13. Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців ... — C. 44, 45.
 14. Михальський Ю. Польські політичні партії та українське питання... —C. 17–20.
 15. Аркуша О. Проблема консолідації національно-політичних сил... — С. 198–212.
 16. Плекан Ю. Польсько-українські взаємини на початку XX століття... — С. 94–99.
 17. Мудрий М. Українсько-польські відносини в Галичині у 1867 — 1890 рр. ... — С. 9.
 18. Archiwum Głównych Akt Dawnych w Warszawie...
 19. Zakład Narodowy im. Ossolsińskich we Wrocławiu...
 20. Grunberg K. Trudne sąsiedztwo stosunki polsko-ukraińskie... — S. 210–231.
 21. Jastrezębski S. Zarys historii wzajemnych stosunków polsko-ukraińskie... — S. 61, 62.
 22. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ — ХХ ст. [Текст] / Грицак Я. — К. : [б. в.], 1996. — С. 22.
 23. Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (ХІХ ст. — 1939 р.) [Текст] / Кугутяк М. — Івано-Франківськ : [б. в.], 1993. — С. 92.
 24. Чорнопиский М. Генеза сатиричного типообразу «хрунь» / М. Чорнопиский // Народознавчі зошити [Текст]. — 2013. — № 5 (113). — С. 827— 838.
 25. Там само. — С. 830.
 26. Там само. — С. 832.