Участь Сидора Голубовича у політичних судових процесах Галичини на початку ХХ століття

2017;
: cc. 37 - 42
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто адвокатську діяльність С. Голубовича на початку ХХ ст. З’ясовано його роль у відомих тогочасних політичних судових процесах, які відображали загострення суперечностей між українцями та поляками Східної Галичини. Проаналізовано промови адвоката під час розгляду політичних справ Мирослава Січинського (1908), чернихівських селян (1908), українських студентів Львівського університету (1911).

1. Аркуша О. Анжей Потоцький: біографія політика на тлі українсько-польських відносин. Частина ІІ: Галицький намісник / Олена Аркуша // Вісник Львівського університету. Серія історична. — Львів, 2010. — Вип. 45. — С. 169–282. 2. Великий процес проти 100 українских студентів з приводу кровавих подій у львівськім унїверситетї дня 1 липня 1910 р. // Свобода. — 1911. — 16 лютого. — С. 4–5. 3. Весоловський Я., Лозинський М. Як судили Мирослава Сїчинського. З портретами й ілюстраціями / Ярослав Весоловський, Михайло Лозинський. — Львів: Накладом В. Бачинського, 1910. — 304 с. 4. Гловацький І. Промови українських адвокатів Галичини на політичних судових процесах початку ХХ століття. Науково-практичний посібник / Іван Гловацький. — Львів: [Б. в.], 2004. — 284 с.5. Гон М. Ізраель Вальдман / Максим Гон // Західно- Українська Народна Республіка. 1918–1923. Уряди. Постаті [гол. ред. ради Я. Ісаєвич ; упоряд. М. Литвин, І. Патер, І. Соляр]. — Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. — С. 72–80. 6. Гуцал П. Сидір Голубович / Петро Гуцал // Рада: інформ.-метод. вісник. — 2005. — № 6. — С. 52–55. 7. Історія Львова. У трьох томах / Редколегія Я. Ісаєвич; М. Литвин, Ф. Стеблій. — Т. 2. — Львів : Центр Європи, 2007. — 559 с. 8. Качмар В. За український університет у Львові. Ідея національної вищої школи у суспільно- політичному житті галицьких українців (кінець ХІХ — початок ХХ століття) / Володимир Качмар. — Львів : ЛДУ, 1999. — 118 с. 9. Кравченюк О. Сидір Голубович / Осип Кравченюк // Ювілейна книга української гімназії у Тернополі. 1898–1998: До сторіччя заснування / [за ред. С. Яреми]. — Тернопіль-Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, Львівське крайове товариство «Рідна школа», 1998. — С. 654. 10. Кучеренко А. Українське питання в політиці намісника Галичини А. Потоцького (1903–1908) // Режим доступу: www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe; 11. Лисий В. Тернопільська філія «Просвіти» / Володимир Лисий // Шляхами Золотого Поділля. Тернопільщина і Скалатщина. Регіональний історико-мемуарний збірник. — Філадельфія, ПА: Регіональне Об’єднання «Тернопільщина», 1970. — Т. ІІ. — С. 49–57. 12. Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника НАН України. Відділ рукописів. Ф. 34. Гнатюк Володимир. — Спр. 143. Лист Голубовича С. до Гнатюка В. Товстеньке. 1897. — 3 арк. 13. Масовий процес українських студентів перед польським судом // Дїло. — 1911. — 8 цьвітня (25) марта. — С. 5. 14. Наш кандидат д-р Ізидор Голубович (На виборчий округ ч. 68. Тернопіль, Збараж, Козова, Нове Село) // Свобода. — 1911. — 8 мая. — С. 3–4. 15. Промова д- ра Ізидора Голубовича виголошена в п’ятницю 16 червня 1911р. // Дїло. — 1911. — 19 (6) червня. — С. 5. 16. Справа чернихівська перед судом // Дїло. — 1908. — 11 жовтня (28 вересня). — С. 2. 17. Справа чернихівська перед судом // Дїло. — 1908. — 7 жовтня (24 вересня). — С. 1–2. 18. Суд над чернихівцями // Свобода. — 1908. — 15 жовтня. — С. 1–2. 19. Сухий О. Галичина: між Сходом і Заходом. Нариси історії ХІХ — початку ХХ ст. — 2-ге вид., допов. / Олексій Сухий. — Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1999. — 226 с. 20. Центральний державний історичний архів України у Львові. Ф. 372. Охримович Володимир, оп. 1. Спр. 9. Матеріали по справі студентів-українців обвинувачуваних в організації віча в будинку Львівського університету, вбивстві студента Коцка Адама під час збройної сутички з поліцією і студентами-поляками. Т. 1. 1906–1910. — 145 арк. 21. Чернихівський пролив крови перед форум парляменту // Дїло. — 1908. — 15 липня. — С. 2. 22. Ще в чернихівській справі // Дїло. — 1908. — 11 червня (29 мая). — С. 3.