МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ І ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Authors: 

Yo. M. Petrovych, K.V. Protsak

Lviv Polytechnic National University, Management of Organizations Department 

Зроблено спробу розглянути деякі теоретичні аспекти організування процесів, модернізації промислових підприємств у сучасних умовах прискореного науковотехнічного процесу і жорсткої конкуренції на зовнішньому і внутрішньому ринках. Це вимагає системного висвітлення сукупності чинників, які впливають на формування якісно нового виробничого потенціалу промислових підприємств та ефективного його використання на сучасному етапі господарювання. Робиться акцентування на вирішенні проблеми саме в цьому контексті, оскільки необхідно орієнтувати промислові підприємства усіх секторів економіки України розвивати свій виробничий потенціал на інноваційній основі з тим, щоб мати надійну базу для розгортання випуску продукції, яка відповідає міжнародним стандартам якості, з високою доданою вартістю та конкурентоспроможну на внутрішньому і зовнішньому ринках. Тільки в такий спосіб промислові підприємства зможуть ефективно функціонувати в умовах прискореного науково-технічного прогресу і жорсткої конкуренції. 

1. Баліцька В.В. Ресурсне забезпечення національної економіки: проголошені цілі і реальний стан  /  В.В.  Баліцька  // Актуальні  проблеми  економіки: [науковий  економічний  журнал].  – Київ, 2012. – № 12 (126). – С. 73–83. 2. Бужимська К.О. Деякі складові теоретико-методологічної бази інноваційно-технологічної модернізації / К.О. Бужимська // Вісник ЖДТУ. – 2009. – № 4. – С. 202–207. 3. Валінкевич Н.В. Управління потенціалом та розвитком підприємств на основі модернізації / Н.В. Валінкевич // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2012. – № 1(45). – С. 128–134. 4. Геселева Н.В. Механізми модернізації і технологічного розвитку економіки України / Н.В. Геселева // Актуальні проблеми економіки: [науковий економічний журнал]. – Київ, 2011. –  № 11 (125). – С. 64–72. 5. Данилишин Б. Ми перетнули межу / Б. Данилишин // Економічна правда –  7 листопада  2012 [Електронний  ресурс]  /  Режим  доступу  http://www.epravda.com.ua/columns/2012/11/7/342902/  6.  Качала  Т.М. Модернізація  як  необхідна  умова  економічної  відбудови національної  соціально-економічної  системи  /  Т.М.  Качала  //  Вісник  Волинського  інституту економіки та менеджменту. – 2011. – № 2. 7. Петренко П.С. Модернізація української економіки і державне  управління  / П.С. Петренко  // Актуальні  проблеми  економіки: [науковий  економічний журнал].  – Київ,  2011.  – №  9  (123).  – С.  22–32. 8. Прасолов  І. Уряд  виважено  підходитиме  до реалізації  проектів  у  рамках  Держпрограми  активізації  розвитку  економіки  / [Електронний ресурс]  Черкаська Обласна   Державна адміністрація  /  офіційний  портал  – Режим  доступу http://www.oda.ck.ua/?lng=ukr&section=2&page=2&id=8540  9.  Проект  Державної  програми активізації  розвитку  економіки  на  201–2014  роки [Електронний  ресурс]  /  Міністерство економічного  розвитку  і  торгівлі  України:  урядовий  портал.  –  Режим  доступу http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=197032  10.  Проект  Закону  про державне пільгове кредитування національних товаровиробників [Електронний ресурс] / Офіційний портал  ВРУ.  –  Режим  доступу http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=43957  
11.  Салун  М.М.  Фактори  модернізації  ресурсного  потенціалу  промислового  підприємства  /  М.М.  Салун  //  Інноваційна  економіка:  всеукраїнський  науково-виробничий  журнал.  –  2012.  –  № 4(30). – С. 49–51. 12. Салун М.М. Функціональні принципи модернізації ресурсного потенціалу промислових  підприємств  /  М.М.  Салун  //  Вісник  Хмельницького  національного  університету. Економічні науки. – 2010. – № 5. Т. 4. – С. 232–236. 13. Сірко А.В. Модернізація та інноваційний розвиток  вітчизняної  економіки: проблеми  та  їх  вирішення  / А.А. Сірко, Н.М. Найдич  // Вісник Київського Національного Інституту бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – №1 (17). – С. 22–23.  14.  Соціально-економічне  становище  України  за  січень–лютий  2013  року  /  Повідомлення Державної  служби  статистики  України [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу http://ukrstat.gov.ua/druk/soc_ek/2013/publ_02_2013_u.html.  14.  Ульяницька  О.В.  Бізнес-ангели  як альтернативна  форма  фінансування  підприємницького  сектору  в  Україні [текст]  /  О.В. Ульяницька,  Т.В. Ярошенко  // Механізм  регулювання  економіки.  –  2009.  – №  2.  – С.  72–79  15.  Якубовський  М.  Промислова  політика:  проблеми  та  перспективи  модернізації  /  М. Якубовський // Економіка України. – 2010. – №. 8. – С. 21–29.