конкурентоспроможність

Діджиталізація та її роль у діяльності українських підприємств

Розглянуто поняття діджиталізації та її впровадження на підприємстві задля підвищення його конкурентоспроможності на ринку. Здійснено контент-аналіз терміна «діджиталізація». Згідно із баченням авторів, «діджиталізація» – це процес використання, систематизації, оброблення вхідної інформації у цифровому форматі та результат удосконалення обслуговування клієнтів у бізнес-середовищі.

Особливості розроблення та реалізації стратегії розвитку бренду підприємства в умовах євроінтеграції

Досліджено особливості розроблення та реалізації стратегії розвитку бренду підприємства в умовах євроінтеграції. Проаналізовано складові елементів бренд-менеджменту та визначено місце і роль стратегії розвитку бренду. Встановлено ключові чинники, що впливають на розроблення та реалізацію стратегії розвитку бренду підприємства в умовах євроінтеграції. Узагальнено проблеми, пов’язані із реалізацією бренд-менеджменту в умовах євроітеграції, спричинені неефективністю розробленої стратегії розвитку бренду та її невідповідністю викликам зовнішнього ринку.

Лін менеджмент в умовах економічного зростання та розвитку

Досліджено особливості та принципи застосування lean менеджменту. Виявлено причини упровадження lean концепції, а також склад lean команди. Сформовано рекоме- ндації щодо впровадження системи lean менеджменту на підприємстві з метою економіч- ного зростання в умовах розвитку та впровадження нових видів зовнішньоекономічної діяльності.

Застосування сучасних інструментів рейтингування на підприємствах в умовах аналізування конкурентних позицій на іноземних ринках

Проаналізовано сутність застосування сучасних інструментів рейтингування на підприємствах. Виокремлено основні проблеми, з якими може стикатися підприємство під час рейтингування. Наведено недоліки застосування монокритеріального підходу до рейтингування та аргументовано важливість переходу від моно- до полікритеріального рейтингування. Сформульовано та описано основні етапи впровадження полікритеріального рейтингування. Досліджено процес реалізації маркетингового рейтингування з метою формування об’єктивних рейтингів підприємств щодо оцінювання успішності їхньої діяльності.

Модернізація галузі харчової промисловості у контексті сталого розвитку України: публічно-управлінський аспект

Обґрунтовано основні напрями публічного управління розвитком харчової промисловості в Україні за сучасних трансформаційних умов, пов'язаних із кризою виробництва, зміною векторів попиту та пропозиції і ринків збуту. У контексті сталого розвитку окреслено пріоритети та ключові можливості модернізації харчової промисловості в Україні: посилення конкурентоспроможності, розкриття внутрішнього і зовнішнього потенціалів, інновації у сфері виробництва, відповідність ідеям та принципам сталого розвитку.

Людський капітал – основа розвитку підприємства

Виявлено роль людського капіталу в забезпеченні ефективного функціонування економічної системи, її інтенсивного розвитку і підвищенні якісного рівня виробничих процесів на підприємствах. Досліджено необхідність у проведенні економічного дослідження комплексу елементів із управління персоналом і виявлення місця та ролі людини в умовах сучасного виробництва. Визначено необхідність аналізу сутності та можливості застосування в економіці України основних засад теорії людського капіталу як компоненту і фактору конкурентоспроможності підприємства.

Роль митної системи у забезпеченні конкурентоспроможності ЄС в умовах сталого розвитку

У статті ідентифіковано та проаналізовано сучасний стан конкурентоспроможності України за даними провідних міжнародних рейтингів. Визначено вплив концепції сталого розвитку на рівень конкурентоспроможності держави на сучасному етапі. Обґрунтовано роль митної системи в забезпеченні конкурентоспроможності ЄС в умовах сталого розвитку. Встановлено та ретельно охарактеризовано взаємозв’язки між Глобальними Цілями та функціональними завданнями митних органів.

Концептуальні засади оцінювання конкурентоспроможності підприємства вумовах виходу на нові міжнародні ринки

Наведено огляд наукової літератури щодо дослідження концептуальних засад оцінювання конкурентоспроможності підприємств в умовах виходу на нові міжнародні ринки. Описано методи, переваги та недоліки оцінювання конкурентоспроможності підприємства в умовах виходу на нові міжнародні ринки. Узагальнено етапи послідовності, яких необхідно дотримуватися, оцінюючи конкурентоспроможність підприємств. Наве- дено основні показники, фактори, а також окремі характеристики товару, які впливають на конкурентоспроможність підприємств.

Дослідження конкурентоспроможності єс та його країн-членів

Існує значна кількість підходів до трактування, аналізування та посилення КСП країн. За умов євроінтеграції України вважаємо країни ЄС ключовим орієнтиром для підвищення її глобальної КСП. Європейська інтеграція має значний позитивний вплив на розвиток і КСП ЄС. Однак, в останні десятиліття вона дещо погіршилось порівняно з глобальними лідерами внаслідок динамічних змін міжнародного середовища.

Дослідження конкурентоспроможності закладів вищої освіти: сутність та диференційований підхід до визначення

На підставі проведеного аналізу визначено сутність терміну «конкуренто- спроможність закладу вищої освіти» на ринку та його головні ознаки. З використанням результатів опитування споживачів, аналізу нормативних документів, що регулюють освітню діяльність та іншої вторинної маркетингової інформації подано основні показники оцінки конкурентоспроможності закладу вищої освіти для споживачів освітніх послуг, системи вищої освіти та суспільства.