Використання проєктного підходу в стратегічному плануванні розвитку територій

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Висвітлено особливості процесу стратегічного планування розвитку територій та виокремлено основні проблеми щодо його ефективної реалізації. Розкрито групи процесів та інструменти проектного управління. Узагальнено практику застосування проєктного підходу для забезпечення розвитку територіальних громад і показано доцільність його використання для організації робіт зі стратегічного планування розвитку територій.

 1. Niema, O., & Kozak, I. (2017). Planuvannia rehionalnoho rozvytku v konteksti detsentralizatsii. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia: zb. nauk. pr. Vyp. 2(51), u 2 ch. Ch.2. Lviv: LRIDU NADU, pp. 222. [In Ukrainian].
 2. Upravlinnia znanniamy. Elektronne navchannia upravlinnia proiektamy u Spilnoti praktyk: Stalyi rozvytok: prakt. pos. avt. kol. (2021). Za zah. red. I. Katerniaka, T. Mamatovoi. Kyiv: DESPRO, pp. 40. [In Ukrainian].
 3. Pro zatverdzhennia derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na 2021-2027 roky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy №695 vid 05.08.2020 r. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0 %BF#Text
 4. Matviishyn, Ye. H. (2016). Stvorennia umov dlia efektyvnoho vykorystannia konkurentnykh perevah rehionalnoi ekonomiky. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. Za zah. red. Yu. V. Kovbasiuka. Kyiv: NADU, vyp. 1. pp. 132 153. [In Ukrainian].
 5. Karyi, O. (2011). Kompleksnyi rozvytok mist: teoriia ta metodolohiia stratehichnoho planuvannia: monohrafiia. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, pp. 32, 131. [In Ukrainian].
 6. Ibid. pp. 132 133.
 7. Prokopenko, O. Iu. (2008). Efektyvna model stratehichnoho pidkhodu do upravlinnia mistsevym sotsialno-ekonomichnym rozvytkom. Ekonomika i rehion, 4(19), p. 13. [In Ukrainian].
 8. Shroder, P. (2008). Stratehii mistsevoho ta rehionalnoho rozvytku. Metody, pryntsypy ta politychni zasady. Kyiv: Zapovit, pp. 7 9. [In Ukrainian].
 9. Upravlinnia znanniamy… p. 40.
 10. Bryl, M., Vrublevskyi, O., Dancheva, O., et. al. (2018). Uspishna terytorialna hromada: buduiemo razom. Kharkiv: Faktor, p. 93.
 11. Tertychka, V. V. (2017). Stratehichne upravlinnia: pidruchnyk. Kyiv: K.I.S, p. 249. [In Ukrainian].
 12. Rukovodstvo k svodu znanyi po upravlenyiu proektamy (Rukovodstvo PMBOK®). (2013). 5-e yzd. Pensylvanyia: Project Management Institute, Inc, p. 5.
 13. Kobzarev, O. (2015). Fandreizynh. Navchalnyi posibnyk dlia posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia. Asotsiatsiia mist Ukrainy. Kyiv: Pidpryiemstvo "VI EN EI", p. 3. [In Ukrainian].
 14. Mingus, N. (2002). Project management in 24 hours. Indianapolis: Alpha, p. 4.
 15. Tkachuk, A. F., Kashevskyi, V., & Mavko, P. (2016). Stratehichne planuvannia u hromadi (navchalnyi modul). Kyiv: IKTs "Lehalnyi status", pp. 74 75. [In Ukrainian].
 16. Vasylchenko, H., Parasiuk, I., & Yeremenko, N. (2015). Planuvannia rozvytku terytorialnykh hromad: navchalnyi posibnyk dlia posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia. Asotsiatsiia mist Ukrainy. Kyiv: Pidpryiemstvo "VI EN EI", p. 25.
 17. Pro otsinku vplyvu na dovkillia: Zakon Ukrainy №2059-VIII vid 23 travnia 2017 roku. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text
 18. Pro stratehichnu ekolohichnu otsinku: Zakon Ukrainy №2354-VIII vid 20 bereznia 2018 roku. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19#Text
 19. Dzvinchuk, D. I., Petrenko, V. P., & Popovych, V. V. (2016). Analiz dosvidu stratehichnoho upravlinnia sotsialno-ekonomichnym rozvytkom rehionu (na prykladi Ivano-Frankivskoi oblasti). Rehionalna ekonomika, 1, p. 27.