стратегія

Стратегія протидії незаконним збройним формуванням: зміст, складові, еволюція

Розглянуто питання визначення необхідності розробки стратегії протидії незаконним збройним формуванням (НЗФ), визначено зміст та складові елементи стратегії, простежено, як розвиток окремих елементів змінює підходи до стратегії. Акцентовано на складності формулювання стратегії у сфері національної безпеки унаслідок невизначеності в українському законодавстві поняття стратегічних правових актів, їх ієрархії та змісту.

Особливості врегулювання крос-культурних конфліктів в процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності

У статті досліджено сутність та особливості крос-культурної бізнес-комунікації, визначено причини виникнення конфліктів в процесі крос-культурної бізнес-взаємодії в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Проаналізовано класифікацію ділових культур Річарда Льюіса, описано їх поділ на мультиактивні, лінійно-активні та реактивні та визначено їх характеристики. Охарактеризовано процес вирішення міжкультурних конфліктів з виокремленням ключових етапів.

Проблеми вибору та реалізації стратегій конкурентоспроможності у контексті забезпечення розвитку тов «УА.Консалтинг» на європейських ринках

У статті досліджуються сутність конкурентоспроможності та вибору ефективної конкурентної стратегії на основі літературних джерел, наукових досліджень, а також чинних нормативно-правових актів. Авторами розглядаються проблеми вибору та реалізації стратегії конкурентоспроможності з якими зустрічається підприємство в умовах сьогодення, розробляються плани розв’язку існуючих проблем та шляхи їх вирішення. У статті також надається обґрунтування результативності рекомендованих заходів та переваги й недоліки від їх впровадження.

Стратегічні можливості підприємства та їх оцінювання

Запропоновано методику оцінювання стратегічних можливостей підприємств за допомогою застосування теорії ймовірності, що дасть змогу врахувати і параметри їх внутрішнього середовища, що визначають ефективність обраної стратегії, і особливості зовнішнього середовища, що у складних умовах сьогодення характеризується значним рівнем нестабільності і непередбачуваності.

Принципи як основа організації та забезпечення міжнародної екологічної безпеки

У статті охарактеризовано актуальні проблеми міжнародної екологічної безпеки в контексті системного прояву принципів її реалізації, що обґрунтовує необхідність консо- лідації зусиль міждержавних заходів природоохоронного характеру на засадах стійкого та збалансованого розвитку. Розкриваються передумови становлення глобальної еколо- гічної безпеки як невід’ємної частини міжнародних відносин та політики на фоні довготривалої екологічної кризи. Виділяються та обґрунтовуються характерні ознаки глобальної екологічної безпеки та рівні її функціонування за територіальним принци- пом.

ПРИХОВАНИЙ ВПЛИВ НА РЕЦИПІЄНТА У РЕКЛАМІ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ “FACEBOOK”

Розвиток інформаційного суспільства впливає не тільки на якість життя людей, але і на формування нових комунікаційних зв’язків. Швидке проникнення інформаційних технологій у різні сфери нашого життя сприяло глобальному поширенню мережі інтернет, в якій для комунікації активно використовуються соцмережі. Для реклaмодавців соціальні мережі надають унікaльні мoжливості швидкого поширення інформації та безпoсереднього кoнтакту зі спoживачами. Специфікою рекламної комунікації є не лише інформування реципієнта про товари чи послуги, але й вплив на нього за допомогою різних засобів.

Стратегія розвитку екологічного інвестування в Україні

З’ясовано сутність поняття «стратегія», а саме: стратегія – це послідовність дій і рішень, які здійснює організатор процесу, які ведуть до розроблення специфічної стратегії (наприклад, розвитку), призначених для того, щоб допомогти йому досягти своїх цілей та місії. Запропоновано визначення екологічних («зелених») інвестицій. Розроблено перелік заходів цільової програми розвитку екологічного інвестування в країні, які можуть передбачати залучення капітальних вкладень на усіх стадіях виробництва продукції.

Шляхи підвищення ефективності збутової діяльності підприємств харчової промисловості України в умовах міжнародної економічної діяльності

Досліджено способи підвищення ефективності збутової діяльності підприємств харчової промисловості України в умовах міжнародної економічної діяльності. Автори розглядають сучасні тенденції розвитку цієї галузі, а також аналізують проблеми, які виникають під час збуту продукції. Дослідження охоплює аналіз різних стратегій збуту та рекомендації щодо їх використання, а також вивчення важливості побудови відносин зі споживачами та оптимізації процесів управління збутом.

Парадигма нелінійності і агресія російської федерації проти України

Проаналізовано розуміння парадигми нелінійності в сучасних умовах порівняно з лінійним баченням світу, показано основні складові переваг нелінійного підходу у збройних конфліктах, обґрунтовано зв’язок нелінійного підходу до ведення бойових дій з перемогами Збройних сил України (далі – ЗСУ) над військами агресора в умовах повномасштабної війни російської федерації (далі – рф) проти України.

Цифровізація управлінської праці hr-менеджера

Предметом дослідження є теоретико-методологічні питання цифровізації роботи HR-менеджера із персоналом та обґрунтування можливості інвестування у діджиталізацію підприємства.