правове регулювання

Особливості укладання банківських договорів у мережі інтернет

У статті у контексті чинного національного законодавства та нормативних актів Європейського Союзу розглянуто теоретичні та практичні засади, які визначають особливості укладання банківських договорів у мережі Інтернет за допомогою сучасних веб-інтерфейсів і подібних механізмів (насамперед, click-wrap та browse-wrap контрактів) у світлі визнання дійсності. Методологічну основу склали загальні та приватні методи наукового пізнання.

Заборона як предмет дослідження правознавців

Зазначено, що визначена проблематика, насамперед, обумовлюється важливістю використання правових заборон як способів та методів правового регулювання, покли- каних забезпечити нормальний розвиток та існування суспільства та відносин, що ви- никають як у суспільстві, так і у державі загалом.

Сучасний теоретико-правовий дискурс щодо дефініції «правоутворення»

Проаналізовано наявні у сучасному науковому дискурсі доктринальні дефініції “правоутворення” та окреслено характерологічні ознаки даного феномену. На основі узагальнення різних підходів до дефініції “правоутворення” визначено такі його ознаки: 1) вживається у різних аспектах; 2) тривалість правоутворення; 3) містить як об’єктивні, так і суб’єктивні чинники; 4) в результаті правоутворення утворюються правові норми. Оскільки правоутворенння є тривалим процесом, то воно може бути по- ділене на певні етапи.

Участь релігійних організацій у захисті екологічних прав людини

У статті обґрунтувано ролі релігійних організацій у захисті екологічних прав людини, проаналізовано їх діяльність та визначено способи правового регулювання їх участі в екологічній політиці держави.

Нормативно-правове забезпечення оптимізації компетенцій органів місцевого самоврядування

Досліджено нормативно-правові засади формування компетенції органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні. Розкрито зміст ключових законів України щодо органів місцевого самоврядування та сучасних концепцій їхньої діяльності. З’ясовано, що в Україні відсутнє єдине кон- цептуальне бачення статусу, компетенцій та відповідальності органів місцевого самоврядування. Встановлено, що нормативно-правове забезпечення щодо функціонування та розвитку органів місцевого самоврядування в Україні формується із регуляторних актів різного рівня.

Створення, інституціоналізація та правове регулювання Blockchain (Блокчейн): аспекти міжнародного досвіду

Висвітлено дискусійні питання історії створення технології Blockchain та аспекти міжнародного досвіду її інституціоналізації та правового регулювання.

Проблеми та напрями удосконалення національного законодавства у сфері охорони здоров’я

В статті на основі на основі аналізу чинного національного законодавства визначити основні проблеми правового регулювання охорони здоров’я в Україні та окреслити напрями удосконалення нормативно-правової бази у цій сфері. Відзначається, що процес формування якісної та ефективної національної нормативно-правової бази у сфері охорони здоров’я в Україні обтяжений цілою низкою проблем. Більшість запропонованих проєктів не сприяють ефективному вирішенню проблем, які пов’язані з охороною здоров’я, а лише фактично їх поглиблює.

Інформація як об’єкт цивільних прав: концептуальний вимір

У статті позначено необхідність об’єктивації категорії «інформація» та налагодження правової бази для її регулювання, розглянуті існуючі нормативно-правові акти, що регулюють інформацію. 

Відзначено необхідність розгляду як об’єкт цивільного права лише тієї інформації, що є результатом людської діяльності. 

Поставлено проблемне питання про віднесення інформації до об’єктів цивільного права, для відповіді на це питання проаналізовано ознаки об’єкта цивільного права, виведені вченими-цивілістами. 

Право людини на охорону здоров’я: особливості правового регулювання в окремих державах ЄС

У статті здійснено всебічний аналіз загальнотеоретичних та конституційно-правових засад регламентації права людини на охорону здоров’я в державах Європейського Союзу, зокрема визначено особливості його реалізації з метою можливої імплементації у національне законодавство України.

Екологічна безпека в Україні: адміністративно-правове забезпечення

Стаття присвячена проблемі адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки, адміністративному механізму, основною метою якого є регулювання суспільних відносин щодо збереження здоров’я та життя людей, запобігання заподіянню шкоди навколишньому середовищу, погіршення здоров’я населення.

Особливу увагу приділено визначенню ролі чинного законодавства, сучасних екологічних програм в структурі адміністратимвно-правового забезпечення екологічної безпеки.