Public PrivatePartnership in External EconomicActivity: Theoretical Aspects

Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Lviv Polytechnic National University

The article analyzes the concept and the meaning of public private partnership. After the definitions of public private partnership were systematized, its essentical characteristics were specified and its meanings in external economic activity were outlined. It made possible to improve the definition of public private partnership in external economic activity as the interaction between the state and business structures, namely Ukrainian economic entities and foreign economic entities (as well as the interaction between Ukrainian economic entities and other states), that is one of the conditions for attracting the necessary investments, increasing innovative activity of economy, developing economic and social infrustructure and solving economic and social issues, etc.
 

1. Varnavskyj, V.G., Klymenko, A.V. & Korolev, V.A. (2010). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo: teoriya i praktyka [Public-Private Partnership: Theory and Practice]. Moscow: HSE. [in Russian].

2. Gospodarskyj kodeks Ukrayiny [Commercial Code of Ukraine]. (2003, January 16). Retrieves from: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 [in Ukrainian].

3. Didchenko, O.I. & Moskalenko, S.A. (2012). Derzhavno-pryvatne partnerstvo: sutnist, zakonodavstvo, zakordonnyj dosvid [Public-Private Partnership: Essence, Legislation, Foreign Experience]. Ekonomichnyj visnyk Zaporizkoyi derzhanoyi inzhenernoyi akademiyi - Economic Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Retrieves from: www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_2_048.pdf. [in Ukrainian].

4. Dubok, I.P. (2014) Sutnist ta osoblyvosti derzhavno-pryvatnogo partnerstva [The essence and peculiarities of public-private partnership]. Zbirnyk naukovych pracz Nacionalnoyi akademiyi derzhavnogo upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny - Collection of scientific works of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine. Retrieves from: nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2014_2_14 [in Ukrainian].

5. Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo: Zakon Ukrayiny [Public-Private Partnership: Law of Ukraine]. (2010). Retrieves from: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2404-17. [in Ukrainian].

6. Pro zovnishnjoekonomichnu diyalnist: Zakon Ukrayiny [External Economic Activity: Law of Ukraine]. (1991). Retrieves from: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/959-12/. [in Ukrainian].

7. Pavlyuk, K.V. & Pavlyuk, S.M. (2010). Sutnist i rol derzhavno-pryvatnogo partnerstva v socialno-ekonomichnomu rozvytku derzhavy [The essence and role of public-private partnership in the socio-economic development of the state]. Naukovi praci KNTU. Ekonomichni nauky - Scientific works of KNTU. Economic sciences. Retrieves from: www.nbuv.gov.ua [in Ukrainian].

8. Pasichnyk, M.V. (2009). Mexanizmy vprovadzhennya novogo publichnogo menedzhmentu: dosvid SShA [Mechanisms for introducing new public management: USA experience]. Derzhavne upravlinnya: teoriya ta praktyka - State Administration: Theory and Practice. Retrieves from: www.academy.gov.ua/ej/ej9/doc_pdf/Pasichnyk_MV.pdf [in Ukrainian].

9. Pyrog, O.V. (2013). Nacionalni proekty yak instrument zaluchennya pryamych inozemnych investycij [National projects as an instrument for attracting foreign direct investment]. Visnyk Dnipropetrovskogo universytety. Seriya: Svitove gospodarstvo i mizhnarodni ekonomichni vidnosyny - Bulletin of the University of Dnipropetrovsk. Series: World Economy and International Economic Relations, Vol. 5, 10 / 2 (21), p. 95-105. [in Ukrainian].

10. Polyakova, O.M. (2009). Derzhavno-pryvatne partnerstvo v Ukrayini: problemy stanovlennya [Public-Private Partnership in Ukraine: Problems of Formation]. Kommunalnoe xozyajstvo gorodov - Public Utilities of the Cities, 87, p. 317-322. [in Ukrainian].

11. Puchkov, V.V. (2009). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo kak forma vzaimodejstvyja vlasti i byznesa [State-private partnership as a form of interaction between government and business]. Polzunov almanax - Polzunov almanac, 1, p. 289-293. [in Russian].

12. Shkurupij, O.V., Goncharenko, V.V. & Artemenko, I.A. (2012). Zovnishnjoekonomichna diyalnist pidpryjemstv [Foreign economic activity of enterprises]. Kyiv: CUL. [in Ukrainian].

13. Guidelines for successful public-private partnerships. European Commission Directorate General regional Policy (2018). Retrieves from: ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/ppp_en.pdf.