Взаємовідносини держави та інституцій громадянського суспільства у сфері діяльності мілітаризованих органів державної влади

Authors: 

Н. С. Калашник

Зроблено спробу визначення місця діяльності інституцій громадянського суспільства у функціонуванні мілітаризованих органів державної влади. Наведено приклади співробітництва громадських організацій з Національною поліцією, Збройними силами України, Державною кримінально-виконавчою службою, окреслено механізми такої взаємодії. Розглянуто проблематику межі між допомогою та перебиранням функцій між громадськими організаціями та органами державної влади.

 1. Гураль П. Ф. Громадянське суспільство і держава в Україні: взаємодія і розвиток // Часопис Київського університету права. 2013. № 3. С. 13–16.
 2. Факторы развития гражданского общества и механизмы его взаимодействия с государством / [И. В. Мерсиянова, Л. Г. Ионин, А. Ю. Сунгуров и др.] ; под ред. Л. И. Якобсона. М. : Вершина, 2013. 296 с.
 3. Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії : монографія / Кресіна І. О., Скрипнюк О. В., Коваленко А. А., Перечуда Є. В., Стойко О. М., Балан С. А. ; за ред. І. О. Кресіної. К. : Логос, 2007. С. 89.
 4. Федоренко В. Л., Кагляк Я. О. Інститути громадянського суспільства та інститут громадських організацій в Україні : теоретико-методологічні та нормопроектні аспекти. URL : http://www.minjust. gov.ua/0/20126.
 5. Калашник Н. Г., Калашник Н. С. Пенологія: виконання покарань у світі. Запоріжжя : КСК-Альянс, 2014. С. 125.
 6. Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества / [пер. с англ. Д. Узланера, М. Маркова, Д. Раскова, А. Расковой]. М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2011. 480 с.
 7. Рамазанова У. В. Щодо поняття взаємодії громадських організацій з органами внутрішніх справ // Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 3. Т. 2. С. 66–70.
 8. Про Державну кримінально-виконавчу службу України : Закон України № 2713-IV від 23.06.2005 р. // Офіційний вісник України. 2005. № 30. Ст. 409.
 9. Про Національну поліцію : Закон України № 580-VIII від 02.07.2015 р. // Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40/41. Ст. 379.
 10. Про Збройні Сили України : Закон України від 06.12.1991 р. № 1934-XII // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 9. Ст. 108.
 11. Положення про Душпастирську раду з питань релігійної опіки в пенітенціарній системі України : затверджено наказом Міністерства юстиції України № 2170/05 від 05.07.2017 р. URL : https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/ faith_and_weapon/67671.
 12. Про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах України : Положення, затверджене Наказом Міністерства оборони України № 685 від 14.12.2016 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0010-17/card2#Card.