економічний розвиток

Майбутні зміни в логістиці & ланцюгах постачання: компетентнісний вимір

У статті наголошено, що інтеграція української економіки в ЄС частково гальмуються суто логістичними чинниками. Проаналізовано позиції України у світовому рейтингу Індексу логістичної ефективності. Проведено порівняльний аналіз України з Німеччиною та Польщею в розрізі 6 субіндексів. Акцентовано увагу на складовій «логістична компетентність», за яким спостерігається  значне  відставання  від  середньоєвропейського  рівня.  Обґрунтовано  внесок «компетентностей» у розвиток логістичного потенціалу країни з позицій: покращення результатів; ефекту синергії,; ефекту мережі.

Концепція сталого розвитку і проблеми економічного зростання і розвитку

Розглянуто та узагальнено основні підходи до аналізу економічного зростання і економічного розвитку. Обґрунтовано необхідність переходу функціонування сучасних економічних систем на принципи сталого розвитку.

Економіка в системі забезпечення національної безпеки України

Досліджено зв’язок економічного розвитку і стану національної безпеки. Проаналізовано підходи до вирішення проблеми економічного розвитку у контексті формування ефективної системи національної безпеки України

Assessment of the investment factor impact on the economic development of national economy of Ukraine

Article presents the results of the research of impact of investment factor on economic development of Ukraine and types of economic activities for the period 2000-2011 are presented; and determines types of economic activities, that are priority for investments in order to ensure the development of the national economy in framework of the post-industrial society.

АНАЛІЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Наведено результати дослідження сучасних тенденцій економічного розвитку національного господарства України на основі статистичного та економічного аналізу, встановлено його особливості на макро- та мезорівнях і визначено фактори розвитку з використанням моделі економічного зростання Р. Солоу та виробничої функції КоббаДугласа, в умовах постіндустріального суспільства.