Financial Management of the Enterprise Economic Potential

2019;
: cc. 12 - 21
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Politechnic National University

Drawbacks of the basic principles of management of financial and economic potential in the national platform are defined. The mechanism of approximation of modern concepts of financial management of the economic potential is specified and proved. The analysis of principles and tools in the systems of financial management of the intangible potential (intangible assets, brand, customer equity, inner generated goodwill) is carried out and possibilities of their implementation in Ukrainian enterprises are assessed. Author’s opinion regarding the key objects of the financial management of business reputation, intangible assets, and market constituent of the aggregate capital of the enterprises of the national economy is presented, algorithms to measure the intangible constituent of the enterprise value for administrative purposes have been formulated.

1. Yevtukh, O. (2005). Teoriya vartosti cherez pryzmu finansiv [Value theory through the lens of finance]. Finansy Ukrayiny — Finance of Ukraine, 11, 7-20 [in Ukrainian].

2. Pyatnitskiy, D. (2006). Ocenka stoimosti korporaciy Germanii [German corporate valuation]. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya — World Economy and International Relations, 10, 43-47 [in Russian].

3. Braley, R. & Myers, S. (1977). Principy korporativnyh finansov [Corporate finance principles]. Moscow: Olimp — Business [in Russian].

4. Doyle, P. (2001). Marketing, oriyentirovannyy na stoimost: Marketingovyye strategii dlya obespecheniya rosta kompanii i uvelicheniya yeye aktsionernoy stoimosti [Value-based marketing: marketing strategies to ensure company growth and increase its shareholder value]. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].

5. Skott, M. (2000). Faktory stoimosti: Rukovodstvo dlya menedzherov po vyyavleniyu rychagov sozdaniya stoimosti [Cost Factors: A guide for managers to identify value leverage]. Moscow: «Olimp — Business» [in Russian].

6. Kouplend, T., Koller, T. & Murin, D. (2002). Stoimost kompaniy: ocenka i upravleniye [Company value: valuation and management]. Moscow: «Olimp — Business» [in Russian].

7. Damodaran, A. Value Creation and Enhancement: Back to the Future.. Los Angeles: Stern School of Business, 1999.

8. Momot, T. (2006). Vartisno-oriyentovanyy orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm korporatyvnoho upravlinnya aktsionernymy tovarystvamy: teoriya, metodolohiya i praktyka [Value-oriented organizational and economic mechanism of corporate governance of joint stock companies: theory, methodology and practice]. Doctor’s thesis. Kharkiv: Kharkiv National Academy of Urban Economics [in Ukrainian].

9. Danko, M. (2005). Formuvannya korporatyvnykh struktur v Ukrayini [Formation of corporate structures in Ukraine]. Ekonomika i prohnozuvannya — Economics and forecasting, 4, 50-65 [in Ukrainian].

10. Yaremko, I., Plekan, M., Kantsir, I. & Andrejkiv, T. (2018). Informational and financial instruments for evaluation and management of the company’s value. Journal of Eastern European and Central Asian Research. 5 (2), 131-139. Retrieved from: http://ieeca.org/journal/index.php/JEECAR/issue/view/15.https://doi.org/...

11. Mizhnarodni ta natsionalʹni standarty korporatyvnoho upravlinnya: Zbirnyk kodeksiv ta pryntsypiv [International and national corporate governance standards: Codex and Principles Collection]. International Finn. corporation; Project «Corporate Development of Ukraine». Kyiv [in Ukrainian].

12. Rappoport, A. Creating Shareholder Value: The New Standart for Business Performance. New York: The Free Press [in English].

13. Martin, Dzh., & Petti, V. (2006). VBM — upravlinnya, shcho bazuyetʹsya na vartosti: Korporatyvna vidpovid revolyutsiyi aktsioneriv [VBM — value based management: the corporate response of the shareholder revolution]. Dnipropetrovsk: Balance Business Bus [in Ukrainian].

14. Chumachenko, M. & Pankov, V. (2004). Upravlinnya vartistyu kompaniyi na osnovi tsinnisnoho pidkhodu [Value management of a company based on a value approach]. Naukovo-teoretychnyy ta informatsiyno-praktychnyy zhurnal Ministerstva finansiv Ukrayiny — Scientific-theoretical and informational and practical journal of the Ministry of Finance of Ukraine, 2, 66-79 [in Ukrainian].

15. Kurochkina, I. (2007). Otsinka vartosti biznesu subʺyektiv hospodaryuvannya (na prykladi metalurhiynykh ta koksokhimichnykh pidpryyemstv) [Estimation of business entities’ business value (on the example of metallurgical and coke-chemical enterprises)]. Candidate’s thesis. Kharkiv: Kharkiv National Academy of Urban Economics [in Ukrainian].

16. Bugrov, O., & Bugrova, O. (2009). An algorithm of selecting the pricing model for a construction contract. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(3), 13-21. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.155779

17. Savchenko, L. & Grygorak, M. (2009). Determination of parameters of the stochastic inventory management system in the conditions of economically-based shortage. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(3), 37-46.https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.156475