Іноземний досвід регламентації кримінальної відповідальності за пропаганду, планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни

V. Kantsir, Сh. Oliynyk "The international experience of regulation of criminalresponsibility for propaganda, planning, preparation, unleashing and conducting of aggressive war"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-25-202...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
аспірантка кафедри кримінального права і процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “«Львівська політехніка”»

Проаналізовано питання кримінальної відповідальності за пропаганду, планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни за кримінальним законодавством іноземних держав. На підставі аналізу приписів кримінального законодавства окремих європейських і пострадянських держав констатують спільні й відмінні риси нормативного урегулювання цього питання. Висловлено авторську точку зору щодо доцільності імплементації деяких положень зарубіжного законодавства у вітчизняне. Проаналізовано кримінальне законодавство держав, які є членами Європейського Союзу. Виокремлено положення, які є вартими для запозичення українському законотворцю, а також ті, які є невдалими.

1. Ansel M. Metodolohycheskyeproblemysravnytelnohoprava. Ocherkysravnytelnohoprava. Оtv. red. V. A. Tumanov.  Moskva: Prohress, 1981. P. 38‒41. 2. Navrotskyy V. O. Kryminalne zakonodavstvo zarubizhnykh derzhav: pytannya osoblyvoyi chastyny. Lviv: yurydychnyy fakultet Lvivskoho derzhavnoho universytetu im. Ivana Franka. 1999. 56 p. 3. Uholovnyy kodeks FRH / per. s nem. M.: Yzdatelstvo “Zertsalo”, 2000. 208 p. 4. Ugolovnyy kodeks Frantsii / nauch. redaktirovaniye kand. yurid. nauk, dots. L. V. Golovko, kand. yurid. nauk. dots. N. Ye. Krylovoy; perevod s frantsuzskogo i predisloviye kand. yurid. nauk., dots. N. Ye. Krylovoy. SPb.: Izdatel'stvo “Yuridicheskiy tsentr Press”, 2002. 650 p. 5. Ugolovnyy kodeks Ispanii / pod redaktsiyey i s predisloviyem doktora yuridicheskikh nauk, professora N. F. Kuznetsovoy i doktora yuridicheskikh nauk, professora F. M. Reshetnikova. M.: Izdatel'stvo “Zertsalo”, 1998. 218 p. 6. Ugolovnyy kodeks Avstrii / nauch. red. i vstup. stat'ya dokt. yurid. nauk, prof. S. V. Milyukova; predisloviye General'nogo prokurora Avstrii, doktora Erista Oygena Fabritsi; perevod s nemetskogo L. S. Vikhrovoy. SPb.: Izdatel'stvo “Yuridicheskiy tsentr Press”, 2004. 7. Ugolovnyy kodeks Respubliki Bolgariya / nauch. red. kand. yurid. nauk, prof. A. I. Lukashova; perevod s bolgarskogo D. V. Milusheva, A. I. Lukashova; vstup. stat'ya I. I. Aydarova. SPb.: Izdatel'stvo “Yuridicheskiy tsentr Press”, 2001. 298 p. 8. Ugolovnyy kodeks Respubliki Pol'sha / per. s pol'sk. D. A. Barilovich i dr.; adapt. per. i nauch. red. E. A. Sarkisova, A. I. Lukashov; pod obshch. red. N. F. Kuznetsovoy. Mn.: Tesey, 2009. 128 p. 9. Ugolovnyy kodeks Shvetsii / per. s angl. S. S. Belyaeva. M., 2000. 167 p. 10. Ugolovnyy kodeks Danii / nauchnoye red. i predisl. S. S. Belyayeva; per. s datskogo i angliyskogo kand. yurid. nauk S. S. Belyayeva, A. N. Rychevoy. SPb.: Yuridicheskiy tsentr Press, 2001. 11. Ugolovnyy kodeks Bel'gii / nauch. red. i predisl. N. I. Matsneva; per. s fr. G. I. Machkovskogo. SPb.: Yuridicheskiy tsentr Press, 2004. 560 p. 12. Ugolovnyy zakon Latviyskoy Respubliki / adapt. per. s lat., nauch. red. i vstup. st. A. I. Lukashova i E. A. Sarkisovoy. Mn.: Tesey, 1999. 13. Uholovnyy kodeks Éstonskoy respublyky / nauch. red. y perevod s éstonskoho V. V. Zapevalova; vstup. statya kand. yuryd. nauk dots. SPbHU N. Y. Matsneva. SPb.: Yzdatelstvo “Yurydycheskyy tsentr Press”, 2001. 262 p. 14. Tatsiy V. Ya., Hroshevyy Yu. M. Problemy zblyzhennya yevropeyskykh pravovykh system yak umova harmonizatsiyi zakonodavstva Ukrayiny. Problemy harmonizatsiyi zakonodavstva Ukrayiny z mizhnarodnym pravom: materialy naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. K., 1998. P. 53–54. 15. Uholovnyy kodeks Respublyky Belarus / predyslovye prof. B. V. Volzhenkyna; obzornaya statya A. V. Barkova. SPb.: Yurydycheskyy tsentr Press, 2001. 474 p. 16. Uholovnyy kodeks Respublyky Moldova / vstupytelnaya statya A. Y. Lukashova. SPb.: Yzd-vo “Yurydycheskyy Tsentr Press”, 2003. 408 p. 17. Ugolovnyy kodeks Respubliki Armeniya / Ye. R. Azaryana, N. I. Matsneva; predisloviye Ye. R. Azaryana; perevod s armyanskogo R. Z. Avakyana. SPb.: Izd-vo R. Aslanova “Yuridicheskiy Tsentr Press”, 2004. 450 p. 18. Ugolovnyy kodeks Gruzii / nauch. red. Z. K. Bigvava. SPb.: Izdatel'stvo “Yuridicheskiy Tsentr Press”, 2002. 409 p. 19. Ugolovnyy kodeks Azerbaydzhanskoy Respubliki / nauch. red. I. M. Ragimova; perevod s azerbaydzhanskogo B. E. Abbasova. SPb.: Izdatel'stvo “Yuridicheskiy tsentr Press”, 2001. 325 p. 20. Ugolovnyy kodeks Respubliki Tadzhikistan. SPb.: Yurid. Tsentr Press, 2001. 410 p. 21. Ugolovnyy kodeks Respubliki Kazakhstan ot 16 iyulya 1997. № 167 / predisloviye ministra yustitsii Respubliki Kazakhstan dokt. yurid. nauk, prof. I. I. Rogova. Vedomosti Parlamenta RK. 1997. № 15–16. SPb.: Izdatel'stvo “Yuridicheskiy Tsentr Press”, 2001. 466 p. 22. Ugolovnyy kodeks Respubliki Uzbekistan (s izm. i dop. na 15 iyulya 2001. Vstup. stat'ya M. Kh. Rustambayeva, A. S. Yakubova, Z. Kh. Gulyamova. SPb.: Izdatel'stvo “Yuridicheskiy tsentr Press”, 2001. 338 p. 23. Romanyuk I. M. Kryminalno-pravova kharakterystyka zlochyniv, shcho posyahayut na intelektualnu vlasnist v Ukrayini: dys. k. yu. n. Spets.: 12.00.08. Lvivskyy derzhavnyy universytet vnutrishnikh sprav. Lviv, 2018. 238 p. 24. Kravchenko V. Yu. Teoriya spravedlyvoyi viyny dlya KHKHI stolittya. Politolohiya. № 3 (77). 2011 p. P. 162‒165 25. Mizhnarodna Konventsiya pro vykorystannya radiomovlennya v interesakh myru 1936. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_229/print.