Інструкція для авторів

Порядок подання матеріалів на публікацію у збірнику тез конгресу та в збірнику матеріалів конгресу
 

Тези конгресу подаються у терміни, визначені у повідомленні про конгрес на пошту конгресу eco.kongres@lpnu.ua. Вимоги до оформлення тез:

Обсяг - 1 друкована сторінка, всі поля по 25 мм.

До друку в матеріалах конгресу приймаються тези на українській або англійській мові.

  • Текст слід готувати в редакторі Microsoft Word, розширення doc(docx). Шрифт: Times New Roman Cyr.
  • Таблиці слід оформляти наступним чином: в першому рядку слово "Таблиця 1"(курсивом, 11 pt), у наступному рядку ввести назву таблиці (напівжирний 11pt), після назви вставляти таблицю текст ( 9 pt)
  • Формули (11 pt) потрібно оформлювати по центру з нумерацією, оргкомітет рекомендує підготувати їх в MS Equation або MathType
  • Рисунки (не рекомендується включати) вставляти таким чином: скопіювати в буфер, далі вибрати “Правка”, “Спеціальна вставка” і вибрати “Рисунок”; підпис рисунка 9 pt: рис. 1а; рис. 2а, б. вставляються у текст по центру.

Порядок розміщення матеріалу:

Автори: прізвища і ініціали співавторів друкуються великими літерами посередині, країна й місто в дужках (12pt). Прізвище доповідача слід підкреслити.

Назва доповіді: у наступному рядку посередині великими літерами, bold (напівжирний 12pt), інтервал до і після назви (6 pt)

Інформація про організацію, де виконана робота: у наступному рядку посередині назва закладу чи установи, його поштова та електронна адреса (курсивом, 12 pt).

Між анотацією та адресою потрібно залишити один пустий рядок

Анотація у наступному рядку з абзацу (1 см) після слова "Abstract" (bold напівжирний 11pt) англійською мовою – 5-7 рядків 11pt.

Текст доповіді: з наступного рядка з абзацу (1 см) 11pt.
 

Приклад оформлення тез у прикріпленому файлі.

Тези не рецензуються, програмний комітет за зміст тез відповідальності не несе. Один автор може бути присутнім не більше як у трьох тезах.

Також за матеріалами конгресу можна буде опублікувати статтю у журналі «Journal of Ecological Engineering». (SCOPUS, Web of Science) або «Environmental Problems». (Index Copernicus, фаховий категорія Б) в залежності від рекомендації рецензентів.

Публікація у журналі «Environmental Problems» є безкоштовною, а в журналі «Journal of Ecological Engineering» відповідно до вимог журналу.

Планується видання колективної монографії з присвоєнням ISBN і DOI, в який можуть ввійти статті всіх учасників, які успішно пройшли рецензування.

Технічні вимоги оформлення розділу (статті) до колективної монографії

Формат статті - A4, орієнтація – книжкова, матеріали підготовлені у форматі Microsoft Word, формат файлів:*.doc або *.docx
Мова статті - українська або англійська
Поля - всі сторони – 2 см
Основний шрифт - Times New Roman
Розмір шрифту основного тексту - 14 пунктів
Міжрядковий інтервал - полуторний
Вирівнювання тексту - по ширині
Автоматична розстановка переносів виключена
Абзацний відступ - 1,25 см
Нумерація сторінок - не ведеться
Малюнки та таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Розмір шрифту табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.
Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).
Обсяг - не менше 12 сторінок.

Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті

1. Назва статті: великими літерами посередині, bold (напівжирний 12pt).
2. Автори: прізвище ініціали авторів напівжирний 12pt. Кожного автора записуємо з нового рядка із зазначенням установи, країни, міста.
3. Між назвою та першим автором потрібно залишити один пустий рядок.
4. Розширена анотація: англійською мовою (незалежно від мови публікації) з наступного рядка після слова "Abstract". Обсяг анотації 100-200 слів.
5. Між останнім автором та анотацією потрібно залишити один пустий рядок.
6. Вступ (Introduction) є обов'язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд із науково-дослідницькими завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку подання дослідженого матеріалу.
7. Основний текст повинен бути розбитий на змістовні розділи з окремими заголовками, обов'язково розкрити суть кожного розділу. Не використовуйте занадто довгі заголовки – допустимі заголовки до 4-6 слів.
8. Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в яких представлені розгорнуті конкретні висновки (можна по пунктах) за результатами дослідження і перспективи подальших розробок у цьому напрямку.
9. Список літератури (АРА style):
http://www-library.univer.kharkov.ua/pages/bibliography/apa_style.pdf

AttachmentSize
tezyzrazokua.doc269 KB
vymogydomonografiyi.docx18.01 KB