Інформація для авторів

Матеріали конференції будуть опубліковані в одному з двох журналів:

 • У MATEC Web of Conference, видання, яке індексується у провідних наукометричних базах даних, включаючи Web of Science (далі – MATEC);
 • У збірнику конференції EOT Journal (далі – EOT), який планується опублікувати до початку конференції.

 

Вимоги до публікацій в MATEC

MATEC приймає до публікації тільки статті, написані англійською мовою, які містять 6-8 сторінок, включаючи резюме та список використаних джерел. Статті повинні бути оформлені відповідно до таких вимог:

Статті повинні бути набрані в редакторі MS Word і збережені в форматі .doc. Параметри макету сторінки: Формат A4 розміром 210 x 297 мм; межі (відступи) сторінки: зверху – 25 мм, знизу, справа та зліва – 20 мм.

Форматування назви статті: Назва пишеться напівжирним шрифтом Arial, 16-й кегль, вирівняний за шириною. Перша літера – велика, усі інші – прописні. Залиште проміжок 35 мм (62,35 пт) над назвою та 6 мм (17 пт) після назви.

Форматування імені, прізвища та відомостей про авторів: Спочатку пишеться ім’я, яке набирається курсивом, кегль 10, шрифт Times, потім прізвище, нормальним шрифтом Times, кегль 10. Між авторами ставиться кома за виключенням останнього автора, який відділяється сполучником “та”. Академічні звання та наукові ступені не використовуються.

Відомості про авторів набираються кеглем 9 шрифту Times. Їм має передувати чисельний індекс, який відповідає індексу після прізвища автора. Необхідно переконатися, що відомості є достатніми для листування і включають назву країни.

Форматування анотації: Залишається 8 мм (22,7 пт) вільного місця перед анотацією та 10 мм (28,35 пт) вільного місця після анотації. Назва «Abstract» набирається напівжирним кеглем 9 шрифту Arial. Текст анотації набирається нормальним кеглем 9 шрифту Times в одному абзаці, відразу за заголовком. Міжрядковий інтервал тексту – одинарний. Анотація центрується на сторінці з відступом 17 мм з лівого та правого поля сторінки та відформатована по ширині. Об'єм анотації не повинен перевищувати 200 слів.

Форматування тексту статті: Текст статті форматується у дві колонки з проміжком між ними 8 мм. Нумерація сторінок не проставляється.

Текст статті повинен бути відформатований наступним чином:

 • 10-й кегль Times, Times Roman або Times New Roman.
 • Міжрядковий інтервал - одинарний.
 • Абзаци вирівняні по ширині.
 • Перший абзац після розділу чи підрозділу не повинен мати відступів, наступні абзаци повинні мати відступ 5 мм.
 • Використання розділів для розділення тексту статті не є обов’язковим. Якщо автор бажає розбити текст на розділи, слід використовувати наступні параметри:

Назва розділу: Шрифт – Arial bold, 12-й кегль, Абзацні відступи – 6 мм (17 пт) перед, 3 мм (8,5 пт) після, Нумерація –1, 2, 3 тощо;
Назва підрозділу: Шрифт – Arial bold 10-й кегль, Абзацні відступи – 6 мм (17 пт) перед, 3 мм (8,5 пт) після, Нумерація –1.1, 1.2, 1.3 тощо;
Назва підрозділу 2-го рівня: Шрифт Arial Italic 10-й кегль; Абзацні відступи – 6 мм (17 пт) перед, 3 мм (8,5 пт) після; Нумерація – 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 тощо.

При написанні статті постарайтесь максимально заповнити останню сторінку.

Рисунки та таблиці, оригінали в хороших якості та контрасті повинні бути розташовані у їхньому кінцевому вигляді, готовими до друку, вставленими у відповідне місце у тексті. Постарайтесь, щоб розмір шрифту тексту на рисунках був максимально близьким до розміру шрифту в тексті статті (10 пт), а товщина ліній не була меншою 0,25.

Підписи повинні бути виконані шрифтом Тimes, 9 пт. Назви таблиць розташовуються по центру над таблицями, назви рисунків вирівнюються по лівому краю під рисунками.

Розташовуйте рисунки якомога ближче після першого нагадування про них. Якщо є багато рисунків та таблиць, можна розташовувати їх перед першим посиланням у тексті. Якщо рисунок чи таблиця є завеликою для розташування у колонці, вона може бути розташована зверху або знизу сторінки на всю ширину в обидвох колонках.

Ви можете вільно використовувати кольорові ілюстрації для онлайн версії видання, однак друкована версія буде надрукована у чорно-білому варіанті, тому перевірте коректність відображення рисунків і підписів на них при їх конвертації у версію з відтінками сірого.

Формули повинні бути відцентровані і пронумеровані цифрами по правій стороні з проміжками 3 мм (17 пт) над та після формули.

Використовуйте курсив для змінних (u) та жирний шрифт (u) для векторів. Порядок для дужок повинен бути таким {[()]}, за винятком випадків, коли дужки несуть специфічне значення.

Подяки повинні бути надруковані шрифтом Times, кегль 9 без заголовку.

Літературні джерела повинні цитуватися у тексті шляхом послідовної нумерації у дужках (наприклад, [1], [2, 5, 7], [8-10]). Нумерація проводиться у порядку цитування. Повний запис повинен містити достатньо інформації, щоб знайти статтю.

Онлайн-посилання повинні використовуватись лише якщо можливим є перехід на оригінальне джерело за посиланням. З цією метою особливу увагу приділіть підготовці списку посилань.

Посилання на друковану статтю у журналі зазвичай містять:

 • Автори, у формі: ініціали імені (імен), прізвище (з великої літери),
 • Назва журналу (абревіатура),
 • Номер випуску (жирним шрифтом),
 • Номер статті або номери сторінок,
 • Рік видання (в дужках).

Автори повинні використовувати наступне форматування: Автори – Звичайний. Ініціали та прізвище; Назва журналу – Звичайний Абревіатура; Назва книги, назва видання – КурсивНомер випуску – Жирний; Номер сторінки – Звичайний; Рік – Звичайний (У дужках).

Приклади оформлення списку літератури:

 1. A. Mecke, I. Lee, J.R. Baker jr., M.M. Banaszak Holl, B.G. Orr, Eur. Phys. J14, 7 (2004)
 2. M. Ben Rabha, M.F. Boujmil, M. Saadoun, B. Bessaïs, Eur. Phys. J. Appl. Phys. (to be published)
 3. Luigi T. De Luca, Propulsion physics (EDP Sciences, Les Ulis, 2009)
 4. F. De Lillo, F. Cecconi, G. Lacorata, A. Vulpiani, EPL, 84 (2008)

Шаблон статті, оформлений відповідно до перерахованих вище вимог, у форматі редактора MS Word, можна завантажити за посиланням: EOT woc_2col_Ukr.doc

Усі статті, які претендуватимуть на публікацію у виданні MATEC будуть проходити зовнішнє рецензування двома міжнародними рецензентами. За результатами вказаного рецензування буде прийнято одне з наступних рішень:

 • Публікація у виданні MATEC;
 • Публікація у виданні MATEC при умові внесення змін і доповнень, відповідно до зауважень рецензентів;
 • Публікація у виданні матеріалів конференції EOT;
 • Публікація у виданні матеріалів конференції EOT при умові внесення змін і доповнень, відповідно до зауважень рецензентів;
 • Відмова у публікації із зазначенням мотивованих причин.

 Анотації статей, які публікуватимуться у виданні MATEC повинні бути подані до 30 липня 2023 засобами посилань із сторінки конференції. Термін подачі статей – до 20 жовтня 2023.

 

Вимоги до публікацій у виданні матеріалів конференції EOT

До публікації у виданні матеріалів конференції EOT приймаються статті, що написані робочими мовами конференції (англійською чи українською) з анотацією англійською мовою. Вказані статті повинні містити 2-8 сторінок включно з анотацією та переліком використаних джерел. Решта вимог аналогічні до наведених вище.

Шаблон статті, виконаної відповідно до вимог для видання у матеріалах EOT, у редакторі MS Word можна завантажити за посиланням:

EOT woc_2col_укр.doc
EOT woc_2col_en.doc

У збірнику ЕОТ будуть опубліковані також статті, які, відповідно до рішення наукового комітету, не рекомендовані до публікації у MATEC, але рекомендовані до публікації у виданні матеріалів конференції EOT, а також публікації авторів, які виявили бажання публікуватися тільки у цьому виданні та авторів, які приймають заочну участь.

Статті, які публікуватимуться у виданні матеріалів конференції EOT повинні бути подані до 20 жовтня 2023 шляхом надсилання на електронну адресу організаційного комітету конференції на адресу eotconf@lpnu.ua із приміткою „для публікації в ЕОТ” (за винятком статей, які подавалися для публікації у виданні MATEC, однак рекомендовані до публікації у матеріалах конференції EOT, автори яких виявили згоду на таку публікацію).

Статті, які претендуватимуть на публікацію у збырнику ЕОТ будуть проходити внутрішнє рецензування програмним комітетом. За результатами цього рецензування може бути прийняте одне із рішень:

 • Публікація у виданні матеріалів конференції EOT;
 • Публікація у виданні матеріалів конференції EOT при умові внесення змін і доповнень, відповідно до зауважень рецензентів;
 • Відмова у публікації із зазначенням мотивованих причин.