Публічний договір (оферта) про надання послуг щодо публікації статті у збірнику, який індексується у наукометричній базі Web of Science за результатами участі у міжнародній науково-практичній конференції

Публічний договір (оферта)
про надання послуг щодо публікації статті у збірнику, який індексується у наукометричній базі
Web of Science за результатами участі у міжнародній науково-практичній конференції „Енергооптимальні технології, логістика та безпека на транспорті”
м. Львів 2023p.

Партнер конференції – громадська організація „Лінія102.Юа”, код ЄДРПОУ 41884212, у особі Голови Правління Возняка Олега Михайловича, який діє на підставі Статуту, далі за текстом – «ПАРТНЕР», пропонує будь-якій дієздатній фізичній чи юридичній особі, далі за текстом – «УЧАСНИК», а разом «СТОРОНИ» укласти цей договір на визначених у ньому умовах. У відповідності до статей 633 та 641 Цивільного кодексу України цей договір є публічною офертою (публічним договором) та його умови є однакові для всіх Учасників. У випадку прийняття його умов (акцепту) Учасник зобов’язується добросовісно їх виконувати. Незгода з визначеними у даному Договорі умовами спричиняє неможливість надання Партнером послуг щодо публікації статті у збірнику, який індексується у наукометричній базі Web of Science за результатами участі у міжнародній науково-практичній конференції „Енергооптимальні технології, логістика та безпека на транспорті” Учасником. Партнер публікує цей Договір про наступне:

Визначення понять

Конференція – Міжнародна науково-практична конференція "Енергооптимальні технології, логістика та безпека на транспорті" – Подія, що проходитиме 09-10 листопада 2023 року. Робочі мови конференції – українська та англійська.

Сайт конференції – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою http://eotconf.lfdiit.pp.ua/, яка є основним джерелом інформування Учасників.

Електронна адреса (e-mail) Конференції eotconf@lpnu.ua – офіційна електронна адреса Організаційного комітету Конференції.

Партнер – Представник організаційного комітету конференції – Громадська організація „Лінія102.Юа”, код ЄДРПОУ 41884212, у особі Голови Правління Возняка Олега Михайловича, який діє на підставі Статуту.

Учасник – фізична або юридична особа, яка виявила намір прийняти участь у конференції.

Послуги щодо щодо публікації статті у збірнику, який індексується у наукометричній базі Web of Science (Послуги) – Забезпечення Партнером публікації статті Учасника у збірнику, який індексується у наукометричній базі Web of Science за результатами участі у міжнародній науково-практичній конференції „Енергооптимальні технології, логістика та безпека на транспорті” на умовах і в обсязі, які окреслені на сайті конференції за адресою http://eotconf.lfdiit.pp.ua/.

Публічна оферта – пропозиція Партнера (викладена на Сайті конференції за адресою http://eotconf.lfdiit.pp.ua/), адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб укласти цей Договір на визначених умовах.

Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Учасником умов Публічної оферти і даного Договору. Акцепт вважається здійсненим, публічна оферта прийнятою і Договір укладеним Сторонами з моменту реєстрації Учасника засобами посилання із сайту Конференції за адресою http://eotconf.lfdiit.pp.ua/ та оплати Учасником організаційного внеску, який визначається цим Договором.

Публікаційний внесок – це сума коштів, яку сплачує Учасник Партнерові для покриття витрат, пов’язаних із публікацією статті Учасника у збірнику, який індексується у наукометричній базі Web of Science за результатами участі у міжнародній науково-практичній конференції „Енергооптимальні технології, логістика та безпека на транспорті”. Публікаційний внесок не включає вартості участі Учасника у конференції, його проїзду до місця проведення конференції та проживання.

Публікація статті у збірнику, який індексується у наукометричній базі Web of Science – Подія, яка полягає у публікації статті Учасника на сайті видання за інтернет адресою https://www.matec-conferences.org/. Ця подія є Виконанням Партером своїх зобов’язань за даним Договором

 

Предмет договору

1.1.  Партнер зобов’язується надати послуги щодо публікації статті Учасника у збірнику, який індексується у наукометричній базі Web of Science за результатами участі у міжнародній науково-практичній конференції „Енергооптимальні технології, логістика та безпека на транспорті” відповідно до Програми Конференції, яка опублікована у відповідному розділі на сайті http://eotconf.lfdiit.pp.ua/.

1.2.  Учасник зобов’язується прийняти надані послуги та своєчасно оплатити Публікаційний внесок на умовах цього Договору.

1.3.  Учасник погоджується на публічний показ, відтворення та розповсюдження фото/відео з його участю Партнером.

 

Публікаційний внесок і порядок розрахунків

2.1.  Розміри публікаційного внеску зазначаються у відповідному розділі на сайті http://eotconf.lfdiit.pp.ua/ і є дійсними на момент здійснення оплати Учасником.

2.2.  Учасник здійснює оплату Публікаційного внеску на умовах 100% передоплати у терміни, зазначені у відповідному розділі на сайті http://eotconf.lfdiit.pp.ua/.

2.3.  Оплата Публікаційного внеску здійснюються Учасником шляхом перерахування відповідної суми на поточний рахунок Організатора на підставі виставленого рахунку Організатором.

2.4.  Термін перерахування організаційного внеску (плати за публікацію) – до 16 жовтня 2023 року після отримання рахунку.

 

Порядок надання послуг

3.1.  Послуги надаються шляхом публікації статті Учасника у збірнику, який індексується у наукометричній базі Web of Science за результатами його участі у міжнародній науково-практичній конференції „Енергооптимальні технології, логістика та безпека на транспорті” згідно встановленого розкладу впродовж 09‑10 листопада 2023 року в час, що вказаний на сайті http://eotconf.lfdiit.pp.ua/.

3.2.  Обов’язковою умовою публікації статті Учасника у збірнику, який індексується у наукометричній базі Web of Science є:

3.2.1.  представлення статті Учасником, або співавтором статті під час роботи міжнародної науково-практичної конференції „Енергооптимальні технології, логістика та безпека на транспорті”;

3.2.2.  позитивні рецензії як мінімум двох міжнародних рецензентів (обираються Партнером), які є фахівцями у тій галузі, у якій написана стаття (у разі отримання зауважень до статті Учасник матиме можливість внести зміни та доповнення до текст статті для урахування зауважень);

3.3.  Фактом виконання Партером своїх зобов’язань за даним Договором є публікація статті Учасника на сайті видання MATEC Web of Conferences за інтернет адресою https://www.matec-conferences.org/.

 

Права та обов’язки сторін

4.1.  Партнер зобов’язується:

4.1.1.  Надати послуги якісно та в повному обсязі.

4.1.2.  Надавати послуги, залучивши кваліфікованих виконавців та відповідно до вимог публікаційної етики конференції, яка зазначаються у відповідному розділі на сайті http://eotconf.lfdiit.pp.ua/.

4.1.3.  Оперативно через сайт http://eotconf.lfdiit.pp.ua/ інформувати Учасника про зміни, додаткові послуги та опції, а також щодо вартості послуг.

4.1.4.  Надавати Учаснику інформацію та документи, що стосуються цього Договору, результату та процесу надання послуг за допомогою засобів телефонного, поштового, електронного зв’язку, особисто або усно.

4.1.5.  Інформувати Учасника про будь-які обставини, що перешкоджають або можуть перешкоджати якісному, своєчасному чи повному наданню послуг відповідно до цього Договору.

4.2.  Партнер має право:

4.2.1.  Відмовитися від виконання своїх зобов’язань за цим Договором та надання послуг у разі неналежного виконання Учасником своїх обов’язків за цим Договором. Зокрема (але не виключно), Організатор може односторонньо відмовитися від подальшого виконання послуг у випадках:

– невиконання Учасником своїх обов’язків за цим Договором, в тому числі у випадку порушення термінів оплати, передбачених в п. 2.2 цього Договору;

–  надання Учасником недостовірної інформації;

– надання Учасником Партнерові матеріалів, які не відповідають моральним та етичним нормам (плагіат, етика публікацій тощо);

–  поширення негативної інформації про Партнера, що шкодить його діловій репутації;

– несвоєчасне надання Учасником документів, статей та інформації, яка необхідна для надання послуг зокрема публікації статті Учасника;

–  порушення Учасником морально-етичних норм під час надання послуг Партнером;

–  відмови Учасника отримувати послуги.

4.3.  Учасник зобов’язується:

4.3.1.  Забезпечити явку для отримання послуг (за виключенням Учасників, які публікуються у матеріалах Конференції без очної участі).

4.3.2.  Своєчасно оплатити Публікаційний внесок відповідно до розділу 2 цього Договору.

4.3.3.  Надавати повну, достовірну інформацію, документи, статті та анотації, які необхідні для надання послуг Партнером. Ці документи повинні бути посвідчені Учасником. Силу посвідченого Учасником документа мають також документи, отримані Партнером від Учасника на офіційну електронну пошту конференції з відповідним підписом (фізичним, або електронним) або з e-mail адреси Учасника.

4.3.4.  Забезпечити відповідність усіх статей, які надаються Учасником для публікації у виданні, яке індексується у наукометричних базах вимогам з етики публікацій та вимогам до публікацій, які висвітлені у відповідних розділах на сайті http://eotconf.lfdiit.pp.ua/.

4.3.5.  Виконувати інші законні вимоги Партнера, необхідні для належного виконання цього Договору.

4.4.  Учасник має право:

4.4.1.  Отримати послуги своєчасно, якісно та у повному обсязі відповідно до умов цього Договору.

4.4.2.  Отримувати необхідну та достовірну інформацію від Партнера про характер та обсяг наданих ним послуг, а також іншу інформацію, пов’язану з публікацією статті Учасника у збірнику, який індексується у наукометричній базі Web of Science.

4.4.3.  Отримувати додаткову інформацію та додаткові матеріали про послуги, що надаються Партнером.

4.4.4.  Звертатись до Партнера з пропозиціями щодо покращення процесу публікації статті Учасника у збірнику.

4.5.  Сторони гарантують, що матеріали та доступ до електронних ресурсів, які вони отримали в рамках виконання даного договору, не будуть надаватись/передаватись будь-яким третім особам, копіюватися або іншим чином відтворюватися за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

4.6.  Кожна з Сторін зобов’язується дотримуватися конфіденційності та не надавати третім особам матеріалів, які призначені до публікації, включаючи, але не обмежуючись посиланнями тощо без попередньої письмової згоди іншої сторони, за виключенням випадків, коли такі матеріали є публічними.

 

Відповідальність Сторін

5.1.  За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

5.2.  Учасник несе повну відповідальність за правдивість, достовірність та точність інформації, наданої Партнерові, за справжність наданих документів та їх зміст та відповідність вимогам з етики публікацій, у тому числі перед третіми особами, органами чи установами. Партнер не несе відповідальності за зміст, оформлення документів, які надаються Учасником.

5.3.  Партнер не несе відповідальності перед Учасником за ненадання послуг за цим Договором, якщо таке станеться з вини Учасника (ненадання необхідних документів тощо). Партнер не несе відповідальності за дії органів державної влади, місцевого самоврядування, третіх осіб.

 

Порядок вирішення спорів

6.1.  У разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони будуть вживати усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.

 

Обставини непереборної сили

7.1.  Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені, страйки, військові дії або інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли впродовж терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій.

7.2.  Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинно містити дані про настання, характер обставин та про їх можливі наслідки.

7.3.  Належним доказом існування обставин непереборної сили може слугувати довідка Торгово-Промислової Палати України.

7.4.  У випадку настання форс-мажорних обставин Партнер має докласти усіх зусиль для вчасного надання послуг в повному обсязі. В той же час, він звільняється від необхідності повернення отриманих від Учасника коштів у разі неможливості надання послуг, або суттєвої зміни їх кількісних та якісних характеристик.

 

Персональні дані та права інтелектуальної власності

8.1.  Шляхом здійснення Акцепту цього Договору Учасник надає свою згоду на збирання, обробку та зберігання його персональних даних, що були повідомлені Партнерові через електронну форму із сайту http://eotconf.lfdiit.pp.ua/, або будь-яким іншим способом, у порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних», а також надає право на включення своїх персональних даних до єдиної електронної бази учасників конференції. Надалі ці дані можуть використовуватись Партнером для інформування зареєстрованих Учасників про хід підготовки до конференції, змінах у її проведенні тощо електронною поштою та/чи іншими засобами комунікації, у тому числі засобами телефонного дзвінка.

8.2.  Сторони зобов’язуються відповідно до вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.

8.3.  Учасник погоджується з тим, що Партнер не несе відповідальності за будь-яку обробку, незабезпечення режиму доступу і захисту персональних даних Учасника третіми особами, в тому числі працівниками Партнера, якщо надання доступу до таких персональних даних (чи інша дія, яка створила можливість подальшої несанкціонованої обробки третіми особами) було вчинено Партнером або іншою особою з дозволу Учасника поза виконанням обов’язків за цим Договором в особистих, або інших цілях, не пов’язаних з виконанням обов’язків за цим Договором, з використанням технічних засобів чи інших матеріалів/обладнання Партнера.

8.4.  З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, про те, що: – усі матеріали, які використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом, – на всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Партнером, усі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені у статті 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать їх авторам.

8.5.  Учасник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому майнові права інтелектуальної власності на матеріали залишаються у їх авторів. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на інформаційні матеріали та/або дозвіл на використання таких матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором, у тому числі – передача їх третім особам.

 

Строк дії договору

9.1.  Договір набуває чинності з моменту здійснення Акцепту Учасником та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

Зобов’язання за цим Договором вважаються виконаними з боку Учасника з моменту проведення повної оплати Публікаційного внеску, згідно рахунку, виставленого Партнером.

Зобов’язання за цим Договором вважаються виконаними з боку Партнера з моменту публікації статті Учасника на сайті видання за інтернет адресою https://www.matec-conferences.org/.

9.2.  Партнер має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір і припинити надання послуг у випадках, передбачених п. 4.2.1 цього Договору. У випадку припинення дії Договору за наведеними у п. 4.2.1. цього Договору обставинами, сплачені Учасником платежі за цим Договором не повертаються.

9.3.  Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін або за рішенням Господарського Суду.

 

Заключні положення

10.1.   Партнер не редагує інформацію про Учасника – ім'я, прізвище, посада та місце роботи вказане при реєстрації буде використане для надання послуг.

10.2.   Цей договір регулюється чинним законодавством України, незалежно від того, де знаходиться Клієнт, який отримує послугу.

10.3.   Усі розбіжності і спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.

10.4.   Усі зміни та доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони викладені Партнером на сайті Конференції за Інтернет-адресою http://eotconf.lfdiit.pp.ua/. Силу письмової форми (та вважаються додатками до цього Договору) мають також: анотації статей та інші документи, якими Сторони обмінялись через електронну пошту.

10.6.   Учасник підтверджує, що він до укладення (приєднання до) цього Договору ознайомився із усіма його умовами, та свідомо без будь-якого примусу уклав цей Договір.

10.7.   Після приєднання до умов цього Договору всі попередні переговори і листування Сторін, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братись до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

10.8.   Усі правовідносини, які виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

10.9.   Дія цього Договору (та навіть у випадку, якщо Учасником було здійснено Акцепт договору згідно умов цього Договору) не поширюється на випадки укладення окремого двостороннього письмового договору Партнера з Учасником та здійснення оплати Учасником послуг Партнерові згідно з укладеним з ним окремим письмовим договором.

10.10. Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв’язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або цього Договору в цілому. В такому випадку Сторони повинні якнайшвидше вжити заходів щодо зміни Договору тією мірою, наскільки це потрібно, для заміни недійсного положення, щоб у зміненому вигляді воно було законним і по своїй суті максимально зберігало початкові наміри Сторін.

 

Реквізити Організатора

Громадська організація „Лінія102.Юа”
Юридична адреса: 79052, м. Львів, вул. І. Блажкевич, 12а
тел. +38 (067) 251 84 75
Код ЄДРПОУ 41884212,
IBAN: UA143052990000026000031012792 (Для платежів у Гривні)
IBAN: UA893052990000026003001008852 (Для платежів у Євро)

e-mail: linia102.ua@gmail.com