ACTIVATOR OF CARBON DIOXIDE ABSORPTION BY CHLOROPHYLL- SYNTHESIZING MICROALGAE

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

The influence of nitrogen oxides on the СО2 uptake rate by chlorophyll-producing microalgae of Chlorella type was investigated. Experimental dependences of microalgae concentration growth over time under certain values of nitrogen oxides concentration in the culture medium were obtained. The mathematical model of microalgae biomass growth depending on nitrogen oxides concentration was developed. Based on the solution of the mathematical model and the obtained experimental data, the concentration of nitrogen oxides for the maximal microalgae growth was determined.

[1] Kolektuv atoriv; za nayk. Red M. S. Malovanyi: Rozvutok i vidtvorennya resyrsnogo potenzialy sybektiv ekologo-ekonomichnux, tyrustuchnux ta ekoinchormazinux sustem: monograchiya/ - L: Vudavnutstvo Lviv Polytechnic, 2015 - 340 p.(in Ukrainian).

[2] V. V. Dyachok, S.I. Guglych, O. B. Levko.  Vuvchennya vpluvy temparatyru na kinetuky poglunannya vyglekuslogo gazy microvodorostyamu// Visnuk National University "Lviv Polytechnic". Chimiya, technologiya rechovun ta ich zastosyvannya. - 2015. - N. 812. - P. 365-372. (in Ukrainian)

[3] T. Braun translated from English by E.L. Rosenberg, M.: Chemistry at the Center for Science / -Mir. -1983.- 520 p.

[4] Goldovskaya L.F. Chimiya okryzauchei sredu: uchebnic dlya vyzov po spezialnosti Oxrana okryzauchei sredu i razionalne ispolzyvanie prurodnich resyrsov-3rd ed. - M; - Mur, –2008. –295c. (in Russian)

[5] Dyachok V., Huhlych S., Yatchyshyn Y., Zaporochets Y., Katysheva V. About the problem of biological processes complicated by mass transfer // Chemistry & Chemical Technology. – 2017. – Т.11, № 1. – s. 111-116.

https://doi.org/10.23939/chcht11.01.111

[6] O. Stetsenko, R.P. Vinogradova. Bioorganichna chimiya – K: Vucha chkola, 1992. - 278 s. (in Ukrainian)

[7] Gubsky Yu. I. Biologichna chimiya. K. - V .: Nova knuga, 2007. - 137 p. (in Ukrainian) 

[8] O.K. Zolotareva, E.I. Sniukova, O.O. Sivash, Perspektuvu vukorustannya microvodorostei y biotechnologii/ AlterPres, 2008. - 234 p. (in Ukrainian)