ГІПОТЕТИЧНA РЕКОНСТРУКЦІЯ НА ПЕРІОД XIII-XIV СТ. РОЗПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ТА АРХІТЕКТУРИ ВИСОКОГО ОБОРОННОГО МУРУ У МІСТІ ЛЬВОВІ

Бевз, В. та Бевз, Н., 2023. Аналіз джерел та наукових праць присвячених історії оборонних споруд львівського середмістя. Current Issues in Research, Conservation and Restoration of Historical Fortifications: collection of scholary articles,18, с.17–40.

Бевз, М. та Лукомський, Ю., 2023. До проблеми археологічно-архітектурних досліджень фортифікацій в районі площі Адама Міцкевича у Львові. Current Issues in Research, Conservation and Restoration of Historical Fortifications: collection of scholary articles, 18. с.41-60.

Войтович, Л., 2012. Князь Лев Данилович. Львів: НАНУ, Інститут українознавства імeні І.Крип`якевича.

Вуйцик, В., 2004. Вибрані праці. Вісник. Укрзахідпроектреставрація, 14.

Гошко, Т., 1996. З історії магдебурзького права у Львові (XIII-XVII ст.). Львів. Історичні нариси, c.45-60.

Долинська М. та Капраль М., 2014. Процес локації міста Львова на магдебурзькому праві у ХІІІ-ХІV ст. У: Капраль, М., ред., 2014. Атлас українських історичних міст. Том 1. Львів. С. 24.

Долинська, М., 2005.  Львів: простір і мешканці (історико-урбаністичний нарис). Львів: НУЛП.

Зіморович, Б., 2002.  Потрійний Львів: Lеороlis Тгіріех. Львів: Громадська організація "Інститут Львова".

Зубрицький, Д., 2006. Хроніка міста Львова. Львів.

ІАОП, 2022. Історико-архітектурний опорний план м. Львова. Розроблення 2018-2022 рр. Підприємство об’єднання громадян «Інститут культурної спадщини» Всеукраїнської Ради з охорони культурної спадщини (м. Київ). [online] Доступно: <https://varta1.com.ua/news/u-lvovi-dostupnyj-on-lajn-istoryko-arhitekturnyj-opornyj-plan-mista_85338.html> [Дата звернення 01.05.2023].

Ісаєвич, Я., 1996. “Альтана посеред раю”: Львів у 1582-1602 рр. Львів. Історичні нариси. С. 29-44.

Ісаєвич, Я., 2005. Львів: Сторінки історії. Львів.

Капраль, М., ред., 2014. Атлас українських історичних міст. Т.1. Львів.

Котлобулатова, І., 2009. Дати і події в історії Львова. Львів: Аверс.

Михайловський, В.М., 2013. ЮРІЙ II, Юрій-Болеслав Тройденович [online] Доступно: <http://www.history.org.ua/?termin=Yurij_II> [Дата звернення: 01.12.2023]

Мицько, І., 2002. Науковий коментар. Б.Зиморович. Потрійний Львів. Leopolis Triplex. Львів, «Центр Європи».

Могитич Р., 1994.  Львів – місто-фортеця. Віче, 15-16, с. 5-6.

Могитич, Р., 2000. Розвиток планувальної структури північно-західної частини львівського середмістя (до кінця ХIV ст.). Вісник інституту “Укрзахідпроектреставрація”, 11, С.15-22.

Огуй О.Д., 2010. ОПОЛЬСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ [online] <http://www.history.org.ua/?termin=Opolskyj_V> [Дата звернення: 01.12.2023].

Памятники, 1983. Памятники градостроительства и архитектурьі Украинской ССР (илюстрированньій справочник-каталог). Киев, «Будівельник».

Січинський, В., 1941. Місто Холм. Краків: Минуле й сучасне.

Стеців, Т., 2000. Гіпотетична реконструкція Краківської брами середмістя Львова та проєкт консервації її залишків. Керівник – доц. М.Бевз. Архів кафедри архітектури та реставрації. Інв. № 1-2000. 10 пл.

Стеців, Т., 2006. Краківська брама в контексті розвитку міських фортифікацій Львова. Вісник інституту «Укрзахідпроектреставрація», 16, с. 25-38.

Трегубова Т. та Мих Р., 1989. Львів. Історико-архітектурний нарис. Київ: Будівельник.

Трегубова, Т., 1996. Реконструкція розпланування середньовічного Львова за письмовими джерелами. Архітектурна спадщина України. Вип. 3. Частина друга. С.17-31.

Bogdanowski, J., Holzer, Z. i Kornecki, M., 1994. Architektura obronna. Warszawa: DiG.

Czolowski, А., 1891. Lwów za ruskich czasów. Kwartalnik historyczny, s.777-790.

Hislop, M., 2017. How to read castles. A crash course in understanding forifications. London, oxford, New York, New Dehli, Sydney. Herbert Press.

Janeczek, А., 1994. Studia nad początkami Lwowa. Bilans osiągnięć I potrzeb badawczych. [online] Доступно:  <https://www.lwow.home.pl/rocznik/93-94/poczatki.html> [Дата звернення 01.12.2023].

Koch, W., 2005. Style w architekturze. Warszawa, Mohndruck, Gutersloch.

Krassowski, W., 1990. Dzieje budownictwa I architektury na ziemiach Polski. Wydawnictwo Arkady. Warszawa.

Tomkiewicz, W., 1971. Dzieje obwarowań miejskich Lwowa. Kwartalnik architektury i urbanistyki, z. 2-3. s.93-137.

Viollet-le-Duc, E.-E., 1876. Annals of a Fortress. Twenty-two centuries of siege warfare. Mineola, New York: Dover Publications, Inc. 

Widawski, J., 1973. Miejskie mury obronne w państwie polskim do początku XV wieku. Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Witwicki, J., 1936. Panorama plastyczna dawnego Lwowa. Lwów.

Witwicki, J., 1971. Obwarowania śródmieścia Lwowa. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. T.XVI, zeszyt 2-3, S. 139 - 159;

1
Національний університет «Львівська політехніка», Львів
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Львів є одним з міст в Україні, яке мало дуже розвинуту систему середньовічних укріплень. Ця система укріплень була збудована у XIII-XIV століттях, багато разів модернізувалася і служила до 18 століття. Проте сьогодні у Львові збереглися у формі архітектурних об’єктів лише малі залишки середньовічних укріплень середмістя – кілька фрагментів оборонної стіни та лише одна оборонна вежа, яка у 16 століття була перебудована у башту. Ці збережені об’єкти відносяться до т. зв. Високого оборонного муру. Це - фрагмент нижньої частини оборонного муру на проспекті Свободи, фрагмент муру та вежа Поворозників (що з’єднані з будівлею Міського арсеналу), фрагмент муру на вулиці Підвальній, до якого прибудовано Королівський арсенал, фрагмент муру та залишки наріжної вежі Римарів, залишки фундаментів наріжної оборонної вежі Шевської, законсервований та надбудований фрагмент муру біля Віденської кав’ярні (проспект Свободи 12), залишки муру у підвалах будинку на площі Міцкевича, 9. Решта залишків Високого муру знаходяться під землею у стані археологічних об’єктів. Ці унікальні об’єкти мілітарного будівництва не взяті на облік як пам’ятки архітектури. Також вони не числяться як пам’ятки археології.

Kожний збережений сьогодні фрагмент міських оборонних укріплень, як правило, є цінним документом своєї епохи і потребує дбайливої охорони і збереження. Тому вивчення архітектури середньовічного оборонного комплексу львівського середмістя, який був створений до появи вогнепальної зброї, має важливе значення як для історії міста так і для історії та теорії вітчизняної мілітарної архітектури. В даній роботі представлено аналіз першого етапу будівництва Високого оборонного муру довкола львівського середмістя та подана гіпотеза щодо його архітектурного вирішення. Окрема увага приділена питанню про планувальну структуру укріпленого поясу. Обґрунтовано гіпотезу, що спочатку оборонний контур Високого муру мав заокруглену форму. Подано аргументацію про безвежовий характер оборонного поясу на першому етапі розвитку його укріплень. На першому етапі будівництва укріплень середмістя вежі були лише на двох брамах, які називалися Татарська та Галицька. Архітектурне вирішення брам було специфічним. Браму утворювали дві вежі (півкруглі у плані), між якими знаходилися ворота зі звідними мостами. На другому етапі розвитку оборонний Високий мур модернізується, підвищується та будується низка оборонних веж. На третьому етапі змінюється планувальна схема укріпленого поясу. Лінія Високого муру у східному пряслі отримує прямокутний характер з виступаючими назовні вежами та наріжними баштами.

Bevz, M. and Lukomsʹkyy, YU., 2023. Do problemy arkheolohichno-arkhitekturnykh doslidzhenʹ fortyfikatsiy u rayoni ploshchi Adama Mitskevycha u Lʹvovi. Current Issues in Research, Conservation and Restoration of Historical Fortifications, 18. s.41-60.

Bevz, V. ta Bevz, N., 2023. Analiz dzherel ta naukovykh pratsʹ prysvyachenykh istoriyi oboronnykh sporud lʹvivsʹkoho seredmistya. Current Issues in Research, Conservation and Restoration of Historical Fortifications, 18, s.17–40.

Bogdanowski, J., Holzer, Z. i Kornecki, M., 1994. Architektura obronna. Warszawa: DiG.

Czolowski, А., 1891. Lwów za ruskich czasów. Kwartalnik historyczny, s.777-790.

Dolynsʹka M. and Kapralʹ M., 2014. Protses lokatsiyi mista Lʹvova na mahdeburzʹkomu pravi u ХІІІ-ХІV st. U: Kapralʹ, M., red., 2014. Atlas of Ukrainian historical places. Tom 1. Lʹviv. S. 24.

Dolynsʹka, M., 2005. Lviv: space and mesh (historical and urban drawing). Lʹviv: NULP.

Hislop, M., 2017. How to read castles. A crash course in understanding forifications. London, oxford, New York, New Dehli, Sydney. Herbert Press.

Hoshko, T., 1996. Z istoriyi mahdeburzʹkoho prava u Lʹvovi (XIII-XVII st.). Lviv. Historical drawings, c.45-60.

IAOP, 2022. Istoryko-arkhitekturnyy opornyy plan m. Lʹvova. Rozroblennya 2018-2022 rr. Pidpryyemstvo ob'yednannya hromadyan «Instytut kulʹturnoyi spadshchyny» Vseukrayinsʹkoyi Rady z okhorony kulʹturnoyi spadshchyny (m. Kyyiv). [online] Available at: <https://varta1.com.ua/news/u-lvovi-dostupnyj-on-lajn-istoryko-arhitektur... [Accessed: 01.05.2023].

Isayevych, YA., 1996. “Alʹtana posredy rayu”: Lʹviv u 1582-1602 rr. Lviv. Historical drawings. p.29-44.

Isayevych, YA., 2005. Lviv: Stories of History. Lʹviv.

Janeczek, A., 1994. Studia nad początkami Lwowa. Bilans osiągnięć I potrzeb badawczych. [online] Available at: <https://www.lwow.home.pl/rocznik/93-94/poczatki.html> [Accessed: 01.12.2023].

Kapralʹ, M., red., 2014. Atlas of Ukrainian historical places. T.1. Lʹviv.

Koch, W., 2005. Style w architekturze. Warszawa, Mohndruck, Gutersloch.

Kotlobulatova, I., 2009. Dates and events in the history of Lviv. Lʹviv: Avers.

Krassowski, W., 1990. Dzieje budownictwa I architektury na ziemiach Polski. Wydawnictwo Arkady. Warszawa.

Mitsʹko, I., 2002. Naukovyy komentar. B.Zimorovych. Potriynyy Lʹviv. Leopolis Triplex. Lʹviv, «Tsentr Yevropy».

Mohytych R., 1994. Lʹviv – misto-fortetsya. Viche, 15-16, s. 5-6.

Mohytych, R., 2000. Rozvytok planuvalʹnoyi struktury pivnichno-zakhidnoyi chastyny lʹvivsʹkoho seredmistya (do kintsya KHIV st.). Visnyk instytutu "Ukrzakhidproektrestavratsiya", 11, S.15-22.

Mykhaylivsʹkyy, V.M., 2013. YURIY II, Yuriy-Boleslav Troydenovych [online] Available at: <http://www.history.org.ua/?termin=Yurij_II> [Accessed: 01.12.2023]

Pam'yatnyky, 1983 Monuments of urban planning and architecture of the Ukrainian SSR (illustrated directory-catalog). Kyyiv, "Budivelʹnyk".

Sichynsʹkyy, St, 1941. Town of the Cholm. Krakiv: Mynule y suchasne.

Stetsiv, T., 2000. Hipotetychna rekonstruktsiya Krakivsʹkoyi bramy seredmistya Lʹvova ta proekt konservatsiyi yiyi zalyshkiv. Kerivnyk – dots. M.Bevz. Arkhiv kafedry arkhitektury ta restavratsiyi. Inv. №1-2000. 10 pl.

Stetsiv, T., 2006. Krakivsʹka brama u konteksti rozvytku misʹkykh fortyfikatsiy Lʹvova. Visnyk instytutu "Ukrzakhidproektrestavratsiya", 16, s. 25-38.

Tomkiewicz, W., 1971. Dzieje obwarowań miejskich Lwowa. Kwartalnik architektury i urbanistyki, z. 2-3. s.93-137.

Trehubova T. ta Mykh R., 1989. Lʹviv. Lviv. Historical and architectural drawing. Kyyiv: Budivelʹnyk.

Trehubova, T., 1996. Rekonstruktsiya rozplanuvannya serednʹovichnoho Lʹvova za pysemnymy dzherelamy. Architectural decline of Ukraine. Vip. 3. Chastyna druha. S.17-31.

Viollet-le-Duc, E.-E., 1876. Annals of a Fortress. Twenty-two centuries of siege warfare. Mineola, New York: Dover Publications, Inc. 

Voytovych, L., 2012. Prince Lev Danilovich. Lʹviv: NANU, Instytut ukrayinoznavstva imyeni I.Kryp'yakevycha.

Vuytsyk, St, 2004. Vybrani pratsi. Visnik. Ukrzakhidprojectrestoration, 14

Widawski, J., 1973. Miejskie mury obronne w państwie polskim do początku XV wieku. Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Witwicki, J., 1936. Panorama plastyczna dawnego Lwowa. Lwów.

Witwicki, J., 1971. Obwarowania śródmieścia Lwowa. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. T.XVI, zeszyt 2-3, S. 139 - 159;

Zimorovych, B., 2002. Threefold Lviv: Leorolis Тгіріех. Lʹviv: Hromadsʹka orhanizatsiya "Instytut Lʹvova".

Zubrytsʹkyy, D., 2006. Chronicle of the city of Lviv. Lʹviv.