Туристична атрактивність львівських храмів

2017;
: cc. 76 - 80
Автори:
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано туристичну привабливість храмів Львова. У ній зроблено спробу охарактеризувати низку аспектів, актуальних та важливих для популяризації львівської храмової архітектури в контексті туристичної атрактивності.

1. Вуйцик В. С. Зустріч зі Львовом: Путівник / С. В. Вуйцик, Р. М. Липка. — Львів : Каменяр, 1987. — 175 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу — http://www.lvivguide.info/lwow/vujcuk.pdf . 2. Гринчи- шин Т. Ю. Православні храми Львова: динаміка за століття / Т. Ю. Гринчишин // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Історичне релігієзнавство. — 2014. — Вип. 11. — С. 70–84. 3. Домініканський собор у Львові [Електронний ресурс]. — Режим доступу — vacation. lviv.ua/ch_dominikanskyj. 4. Звід пам’яток історії та культури України. — Львів. Т. 1 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу — http://history.org.ua/LiberUA/ZvidLviv/ZvidLviv.pdf . 5. Каднічанський Д. А. Скульптури храмів Львова та їх використання в екскурсійній діяльності / Д. А. Каднічанський // Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини. — 2008. — Вип. 24. — С. 106–114 [Електронний ресурс]. — Режим доступу — http://tourlib.net/statti_ukr/kadnichansky.htm . 6. Ко- вальчук А. Формування понятійно-термінологічного апарату релігійного туризму і паломництва / А. Ковальчук // Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини. — 2012. — Вип. 29. — Ч. 2. — С. 86–92. 7. Крип’якевич І. Історичні проходи по Львові / Авт. передм. Я. Д. Ісаєвич; Упоряд. текстолог. опрац. і прим. Б. З. Якимовича ; Упоряд. іл. матеріалу Р. І. Крип’якевич ; Худож. В. М. Павлик. — Львів : Каменяр, 1991. — 167 с. 8. Лисун Я. Збереження пам’яток монументального живопису Галичини кінця XVII–XVIII ст. Костел бернардинів у Львові / Я. Лисун // Народознавчі зошити. — 2011. — № 2 (98). — С. 320–326. 9. Литвин І. В. Релігійний туризм в Україні (90-ті рр. ХХ ст. — сьогодення / І. В. Литвин) // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6: Історичні науки. — 2014 . — Вип. 12. — С. 280–287. 10. Львівський Церковний Собор: Документи і матеріали, 1946–1981. — К. : Вид. Патріар. Екзарха всієї України Митрополита Київського і Галицького, 1984. — 216 с. 11. Матлашенко Н. Короновані ікони Львова / Н. Матлашенко, М. Хмільовський [Електрон- ний ресурс]. — Режим доступу — https://risu.org.ua/ua/relig_tourism/religious_region/40926/ . 12. Сапєлкіна З. П. Релігієзнавчий туризм в Україні / З. П. Сапєлкіна [Електронний ресурс]. — Режим доступу — http://tourlib.net/statti_ukr/sapelkina.htm/. 13. Сільник О. Стильові етапи львівської забудови XVI–XX ст. / О. Сільник, Г. Козак // Вісник Львівського нац. аграрного ун-ту. Серія: Архітектура і сільськогосподарське будівництво. — 2015. — № 16. — С. 130–135. 14. Трегубова Т. О. — Львів: архітектурно- історичний нарис / Т. О. Трегубова, Р. М. Мих. — К. : Будівельник, 1989. — 272 с. 15. Ukraine: 11 bestplacestovisit // [Електронний ресурс]. — Режим доступу — http://edition.cnn.com/travel/article/11-most-beautiful-places-in-ukrain... .