Методика опису якості просторових даних з точки зору стандартів ISO

Автори: 
Slusarski M.

З метою побудови геоінформаційних систем необхідна детальна розробка принципів методології оцінки якості просторових даних. Кадастр нерухомості є однією з основних баз даної локальної системи. Це дослідження зосереджено на пропозиції щодо опису якісних кадастрових даних відповідно до вказівок норми PN-EN-ISO 19113.

  1. Augustynowicz A., Soczewski P. 2008. Wzorcowe metadane dla standardowych danych przestrzennych tworzonych przez sluzbe geodezyjna i kartograficzna w Polsce – poziom powiatowy. Wyd. GUGiK. Warszawa.
  2. Gazdzinki J. 2008. Leksykon geopatyczny. www.ptip.org.pl.
  3. Longley P. i in.2006. GIS teoria i praktyka. PWN. Warszawa.
  4. Nebert D. 2004. Red. The SDI Cookbook, www.gsdi.org.
  5. Norma PN-EN-ISO 19113. Informacja geograficzna – Postawy opisu jakosci. 2005. Wyd. PKN. Warszawa.
  6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2001 w sprawie szczególowych zasad i trybu zalozenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr  80, poz. 866).
  7. Slusarski M. 2005. Propozycja ogólnej oceny systemu informacji o terenie budowanego na poziomie powiatu. Mat. Konf. Kataster, Fotogrametria i Geoinformatyka: Nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju. Kraków.