Експериментальні дослідження точності геометричного нівелювання способом “вперед–назад”

Автори:
1
Кафедра геодезії. Інститут геодезії. Національний університет “Львівська політехніка”

Наведено результати порівняльних експериментальних досліджень способів геометричного нівелювання з "середини" і "вперед-назад". Пропонований спосіб дозволяє контролювати положення променя візування в процесі нівелюванняі спрощує процес вибору плеча нівелювання. Показано, що точність способу"вперед-назад" відповідає точності нівелювання з "середини".

1. Инструкция по нивелированию І, ІІ, ІІІ, IV классов. – М. : Недра, 1990. . – 175 с. 
2. Павлив П.В. Проблемы высокоточного нивелирования / П.В. Павлив. – Львов : Вища школа, Изд-во при Львов. ун-те, 1980. – 124 с. 
3. Учет атмосферных влияний на астрономо-геодезические измерения / [Островский А.Л., Джуман Б.М., Заблоцкий Ф Д., Кравцов Н.И.]. – М. : Недра, 1990. – 235 с. 
4. Патент. Україна, UA 41429 U? МКП(2009), G01C 5/00. Спосіб геометричного нівелювання “Вперед, назад” / Перій С.С. ; заявник і патентоутримувач Львів. нац. аграр. унів. – № 41429 ; зареєстр. в Держ. реєстрі патентів України на корисні моделі 25.05.2009 ; 6 c. 
5. Ващенко В.І. Спосіб геометричного нівелювання з врахуванням вертикальної рефракції та негоризонтальності візирного променя / В.І. Ващенко, С.С. Перій, В. О. Літинський // Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва : Зб. наук. пр. – Л., 2009. – Вип. 1 (17). – С. 116–121. 
6. Островський А.Л. Розрахунок очікуваної точності геометричного нівелювання та проектування програми робіт на геодинамічних полігонах / А.Л. Островський., П.Г. Черняга // Геодезія, картографія і аерознімання : міжвідомчий наук.-техн. збірник / Вид. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”– Л., 2001. – Вип. 61. – С. 101–107.