Дослідження впливу психофізіологічних факторів спостерігачів на результати геометричного нівелювання

1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
3
Національний університет "Львівська політехніка"; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
4
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Досліджується психофізіологічний стан спостерігачів при проведенні геометричного нівелювання. Встановлено, що коефіцієнт ентропії кожного спостерігача дає репрезентативну характеристику його стану при проведенні вимірювань. Складені для кожного спостерігача рівняння регресії дозволяють обчислювати систематичні помилки при проведенні нівелювання, а виправлені цими поправками виміряні перевищення підвищують точність нівелювання.

1. Математическая статистика / [В.М. Иванова, В.Н. Калинина, Л.А. Нешумова и др.]; под науч. ред. Ю.И. Маркузе. – М.: Высшая школа, 1981. – 371 с.
2. Основы психофизиологии / отв. ред.. Ю.И. Александров. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 430 с.
3. Павлив П.В. Проблемы високоточного нивелирования / Павив П.В. –  Львов: Вища школа, Изд-во при Львов. ун-те, 1980. – 124 с.
4. Пилип’юк Р.Г. До питання про психофізіологічні особливості спостерігачів при геодезичних вимірах / Р. Пилип’юк, Р. Пилип’юк // Вісник геодезії та картографії. – К., 2000. №2(17). – С. 8–10. 5. Третяк К.Р. Оптимізація кінематичних геодезичних мереж / Третяк К.Р. – Дис. … д-ра техн. наук. – Львів: Нац. ун-т “ Львівська політехніка”, 2003.
6. Уралов С.С. Курс геодезической астрономии / Уралов С.С. – М.: Недра, 1980. – 591 с.