Оцінка точнісних вимог до систем навігації при визначенні координат точок місцевості фотограмметричним комплексом

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Отримано формули для апріорної оцінки точності наземної зйомки з рухомих носіїв.

1. Глотов В. М. Визначення апріорної та апостеріорної точності просторових координат точок цифрового наземного знімання / В. М. Глотов, Смірнов Є. І. // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. праць. Вип. І (13). – Львів:, Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2007. – С. 173–179.
2. Лобанов А. Н. Фототопография. Наземная стереофотограмметрическая съёмка / А. Н. Лобанов – М.: Недра, 1983. – 224 с.
3. Лобанов А. Н. Автоматизация фотограмметрических процессов / А. Н. Лобанов, И. Г. Журкин– М.: Недра, 1980 – 240 с.
4. Малявский Б. К. Аналитическая обработка фотограмметрической информации в целях инженерных изысканий / Б. К.Малявский, А. А. Жарновский – М.: Недра, 1984. – 220 с.
5. Тюфлин Ю. С. Способы стереофотограмметрической обработки снимков, полученных с подвижного базиса. – М.: Недра, 1971.