Дослідження динамічних процесів на гірничо-промислових об’єктах методами геоінформаційного моделювання

2014;
: стоp. 91-100
Надіслано: Листопад 19, 2014
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Мета. Актуальною є проблема застосування тематичного картографування на територіях з техногенними загрозами, до одної з яких належить Домбровський кар’єр у місті Калуші Івано-Франківської області. Будь-який шлях усунення цих загроз потребує чітких розрахунків обсягу робіт, прогнозування змін, які можуть відбутися на місцевості з впровадженням того чи іншого способу запобігання техногенній катастрофі. Такі розрахунки і прогнози повинні опиратися на актуальні дані про територію, змоделювати яку можна сучасними засобами ГІС-технологій. Тому метою цієї роботи є створення цифрової моделі місцевості (ЦММ) території Домбровського кар’єру як основи для моделювання та дослідження динамічних процесів.  Методика. Для створення ЦММ застосовано методику актуалізації архівних картографічних матеріалів із застосуванням даних космічного знімання, а для моделювання динамічних процесів – модулі пакета ArcGIS. Результати. Побудовано цифрову модель місцевості Домбровського кар’єру та досліджено динаміку змін обсягу розсолів у кар’єрі. Наукова новизна. Запропонована технологія дала змогу інтегрувати архівні картографічні матеріали, описові дані, дані сучасних космічних знімань у єдине програмне середовище і на їх основі вперше створити актуальну ЦММ Домбровського кар’єру. Практична значущість. Статистичні дані динаміки затоплення кар’єру доповнені графічною основою у вигляді цифрової моделі місцевості. Аналіз побудованої цифрової моделі місцевості підтвердив можливість забруднення підземних вод навколишньої території розсолами з кар’єру. Отриману цифрову модель місцевості можна використати для моделювання інженерних завдань, пов’язаних з іншими техногенними загрозами та загального моніторингу гірничо-промислового об’єкта.

 1. Білявський Г. О., Падун М. М., Фурдуй Р. С. Основи загальної екології. – К.: Либідь, 1995. – 368 c.
 2. Головчак В. Ф. Стан гірничопромислових геоком­плексівкалуш-голинського родовища калійних солей та заходи для їх екологічної оптимізації. // Екологічна безпека та збалансоване ресурсо­користування. – 2010. – № 2. – С. 4–13.
 3. Горлатова В. О., Грицьків Н. З. Створення цифрової моделі рельєфу за архівними картографічними да­ними // Геодезія, картографія і аерофото­знімання. Вип. 78. – Львів: НУ “ЛП”, 2013. – С. 38–42.
 4. Долін В. В., Яковлев Є. О., Кузьменко Е. Д., Бара­ненко Б. Т. Прогнозування екогідрогеохімічної ситуації при затопленні Домбровського кар´єру калійних руд // Екологічна безпека та збалан­соване ресурсокористування. – 2010. – № 1. – С. 74–87.
 5. Домбровський кар’єр — бомба сповільненої дії [web-сайт] режим доступу: http://eco-ua.org/index.php? item=&sub=2602&d_id= (Публікація 2008).
 6. Домбровський кар’єр – екологічне лихо Прикарпаття [web-сайт] режим доступу: http://zik.ua/ua/news/ 2012/07/02/356343 (Публікація 2 липня 2012).
 7. Дорожинський О., Почкін С. Про деякі вимоги кадастрових робіт до аерокосмічного знімання // Cучасні досягнення геодезичної науки та вироб­ництва. – 2009. – Вип. І (17).– С. 209–216.
 8. Кузьменко Е., Багрій С. Геолого-геофізична харак­теристика калуш-голинського родовища калійної солі // “Геофізичні методи дослідження проблем довкілля”. – 2010. – № 1. – С. 147–152.
 9. Малик Ю. О., Демків О. М. Моніторинг стану Домб­ровського кар’єру [Електронний ресурс] Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21900/1/62-285288.pdf (Публікація 2013).
 10. Манюк О. Р. Науково-практичні засади захисту довкілля від забруднення високомінера­лізо­ваними розсолами (на прикладі Калуш-Голинсь­кого родовища калійних солей) : автореф. дис... канд. геол. наук: 21.06.01 / Манюк Оксана Романівна; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2009. – 19 c.
 11. Пілянська О. У Домбровському кар’єрі “зашкалює” від ртуті і гексахлорбензолу // “Вікна”. Інфор­маційно-рекламна газета Калущини. – 2013. – № 3 (547). – С. 2.
 12. Пілянська О. Домбровський кар’єр активно “спо­взає” [web-сайт] режим доступу: http://vikna.if.ua/ news/category/ecology/2014/02/17/16491/view (Пуб­лікація 17 лютого 2014).
 13. Семчук Я.М. Савчук Л.Я. Екологічні проблеми калуського гірничопромислового регіону та шляхи їх вирішення // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2010. – № 1. – С. 64–69.
 14. http://www.bing.com/maps/
 15. http://www.earth.google.com/