Визначення екологічних ризиків при функціонуванні породного відвалу та обґрунтування напрямків щодо їх подолання (методологічний аспект)

Надіслано: Вересень 07, 2013
Переглянуто: Жовтень 23, 2013
Authors: 

Kuzyk I.M., Artamonov V.M.

На основі аналізу екологічної ситуації в зоні впливу функціонування системи "породний відвал - навколишнє природне середовище" визначено ризики, які виникають при створенні породного відвалу та його розібрання або перепрофілювання. Дослідження в цьому напрямку і робота авторів дозволили окреслити тенденції щодо подолання негативного впливу на навколишнє середовище зазначених процесів шляхом впровадження технологій, що забезпечують екологічну безпеку регіону.

1. Генеральный план города Донецка на период до 2031 года / Донецкий городской Совет, Украинский государственный научно-исследовательский институт проектирования городов “Дніпромісто”. – К., 2008. – 41 с.

2. Донецька область: екологічний паспорт регіону за 2011 рік. [електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ecodon.org.ua/showtext.php?id=22.

3. Друзь А.И. Охрана среды и использование отходов угольного производства / А.И. Друзь, Б.В. Пичугин, И.И. Дуденко. – Д.: Донбасс, 1990. – 112 с.

4. Земля тривоги нашої / За матеріалами доповіді про стан навколишнього природного середовища в Донецькій області. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 р.– Донецьк: Новий мир. – 152 с. 5. Кузык И.Н. Оценка влияния породных отвалов шахт центрального Донбасса на окружающую среду / В.Н. Артамонов // Збірка доповідей міжн. наук.-техн. конф. “Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості. – Кривий Ріг, 2004. – С.351–354.

6. Куликов Е.Ю. Теоретические основы защиты окружающей среды в горном деле. – М.: “Горная книга”, 2005. – 611 с.

7. Мягков С.М. География париродного риска. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 305 с.

8. Олейник К.А. Экологические риски в предпринимательской деятельности. – М.: Анклир, 2002.

9. Решетов И.К., Завальный А.П. Экологические проблемы складирования промышленных отходов в Украине // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2007. –
№5. – С. 28–32.

10. Сайт Донецкие терриконы [электронный ресурс]. Режим доступа: http://visitdonetsk.info/index.php/2011-10-24-16-12-51/2012-01-03-10-44-09/2012-01-03-10-46-33/23-2011-12-19-12-32-28/91.

11. Смірний М.Ф., Зубова Л.Г., Зубов О.Р. Екологічна безпека териконових ландшафтів Донбасу: Монографія. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – 232 с.

12. Формирование критериев экологической опасности породных отвалов шахт / И.Н. Кузык // Екологія та природокористування: Збірник наукових праць Інституту проблем екології та природоко­ристування НАН України. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 12. – С. 156–160.