Апробація застосування неодночасного двостороннього тригонометричного нівелювання з урахуванням вертикальної рефракції

2015;
: стоp. 19-28
https://doi.org/10.23939/istcgcap2015.02.019
Надіслано: Жовтень 12, 2015
Автори:
1
Кафедра геодезії. Інститут геодезії. Національний університет “Львівська політехніка”

Мета. Актуальним залишається розробка ефективного, економічного та надійного способу тригоно­метричного нівелювання, який дав би змогу замінити геометричне нівелювання без втрати точності, особливо під час виконання робіт у гірській місцевості. Методика. Виконання неодночасного тригонометричного нівелювання із застосуванням сучасних роботизованих електронних тахеометрів дає змогу підвищити точність визначення часткових кутів вертикальної рефракції, використовуючи флуктуації зенітних віддалей та виконуючи спостереження у періоди сталої термічної стратифікації атмосфери. Результати. У 2013 році виконані роботи зі створення опорної геодезичної мережі для будівництва Бескидського тунелю. Виконана висотна прив’язка опорних пунктів мережі східного і західного порталів тунелю геометричним нівелюванням II класу цифровим нівеліром DNA03 Leica. Для визначення планових координат і висот опорної мережі проведені лінійно-кутові вимірювання із використанням автоматизованого тахеометра TCRP-1201 Leica. Виконаний порівняльний аналіз геометричного і тригонометричного нівелювання із застосуванням методики врахування вертикальної рефракції за неодночасними двосторонніми спостереженнями зенітних кутів і їх флуктуацій. Виконано врівноваження планово-висотної мережі за виправленими зенітними віддалями. Середня квадратична похибка визначення перевищення за неодночасним двостороннім тригонометричним нівелюванням запропонованою методикою, порівняно із геометричним нівелюванням II класу, становила
1 мм. Уведення поправок у виміряні зенітні віддалі за вертикальну рефракцію на порядок покращують оцінку точності висотної мережі під час її врівноваження. Наукова новизна. Запропонована методика неодночасних двосторонніх спостережень у гірських умовах у періоди сталої термічної стратифікації атмосфери на віддалях до 1 км дає можливість замінити геометричне нівелювання II класу. Практична значущість. За результатами опрацювання неодночасного двостороннього тригонометричного і геометричного нівелювання виконаний контроль опорної висотної мережі, створеної для будівництва Бескидського тунелю. Показана можливість заміни затратного геометричного нівелювання, особливо у гірській місцевості, неодночасним двостороннім тригонометричним нівелюванням без втрати точності.

 1. Тригонометричне нівелювання в ін­же­нер­но-геодезичних роботах / П. І. Баран, Ф. Ф. Со­ловйов, В. Я. Чорноконь. – К. : Укргеодез­карто­графія, 1996. – 130 с.; іл.
 2. Дементьев В. Е. Рефракция и миражи / В. Е. Дементьев. − М. : ООО “Галлея-Принт”, 2009. – 391 с.
 3. Изотов А. А. Исследование земной рефракции и ме­то­дов геодезического нивелирования / А. А. Изо­тов, Л. П. Пеллинен // Тр. ЦНИИГАиК. – 1955. – № 102. – 175 с.
 4. Літинський, В. О. Тригонометричне нівелювання в ходах геодезичних мереж згущення / В. О. Лі­тинський, С. С. Перій // Суч. досягн. геодез. науки та вир-ва в Україні : зб. наук. пр. ЗГТ УТГК – Л. : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська полі­техніка”, – 2006. – Вип. II. – C. 125-133.
 5. Літинський В. О. Особливості застосування дво­стороннього тригонометричного нівелювання / В. О. Літинський, С. С. Перій, В. О. Сухоруков // Вісник геодезії і картографії. – 2013. – № 1. – С. 10–13.
 6. Островский А. Л. Рефрактометрія (досягнення та проблеми) / А. Л. Островський // Геодезія, карто­графія і аерофотознімання. – 2007. – Вип. 69. – С. 5–15.
 7. Перій С. С. Определение вертикальной рефракции методами рефракционных соотношений / С. С. Перій // Геодезия, картография и аэрофо­тосъемка. – Л. : – 1990. – Вип. 50. – С. 83–87.
 8. Распространение волн в турбу­лентной атмосфере / В. И. Татарский. – М. : Наука, 1967. – 548 с.
 9. Третяк К. Р. Геодезичний моніторинг локального геодезичного полігону Дністровської ГАЕС / К. Р. Третяк, С. С. Перій, І. С. Сідоров // Наукові праці Донецк. нац. тех. ун-та. Сер. : гірничо-геологічна. – 2013. – Вип. 1(18). – С. 61–69.
 10. Учет атмосферных влияний на астрономо-гео­дези­ческие измерения / А. Л. Островский, Б. М. Джу­ман, Ф. Д. Заблоцкий, Н. И. Кравцов. – М. : Недра, 1990. – 235 с.
 11.  K.:Vertical Refraction Angle Derived from the Variance of the Angle-Of-Arrival Fluctuations. In: Refractional Influences in Astronomy and Geo­desy, Tengström E., Teleki G. (Eds.), pp. 227–238, 1979.
 12. Ceylan A. Modernheight determination techniques and comparison ofaccuracies / A. Ceylan, C. Inal, I. Sanlioglu // FIG Working Week – GSDI-8:From Pharaohs to Geoinformatics, Cairo, Egypt. – April 16–21, 2005. – 14 с.
 13.  K. Complex High Accuracy Satellite and Field Mea­surements of Horizontal and Vertical Displace­ments of Control Geodetic Network on Dniester Hydro­electric Pumped Power Station (HPPS) / K. Tretyak, S. Periy, I. Sidorov, L. Babiy // Geomatics and Environ­mental Engineering, vol. 9, no. 1, 2015, pp. 83–96. Available at: http://dx.doi.org/10.7494/geom.2015.9.1.83.