Достовірність інформативності публічної кадастрової карти України

2016;
: стоp. 83-89
https://doi.org/10.23939/istcgcap2016.01.083
Надіслано: Жовтень 02, 2016
Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Мета. Достовірність інформативності публічної кадастрової карти України є важливою складовою відкритого демократичного суспільства. Вона дає змогу приймати адекватні існуючим реаліям адміністративні рішення органів влади щодо розвитку територій, окремих фізичних та юридичних осіб щодо інвестицій, зміни форм власності та цільового використання земель тощо. Зважаючи на вищевикладене, на основі аналізу даних публічної кадастрової карти України запропоновані методичні підходи до усунення існуючих недоречностей, які виявлені на цій карті. Методика. В основу виконаних досліджень покладені методи аналітичного аналізу та системного підходу усунення недостовірних даних щодо місця розташування земельних ділянок, точності відображення їхніх площ та правового статусу. Зокрема, виконано дослідження достовірності інформації публічної кадастрової карти для Західного регіону України (курорт Східниця та Східне (м. Кривий Ріг). Результати. Для частини земельних ділянок встановлено: їх місцерозташування не відповідає реальному стану, як в розрізі окремих населених пунктів, так і регіонів; точність представлення площ є різною; не встановлена форма власності, а для деяких земельних ділянок і цільове призначення та порядковий номер. З метою усунення вказаних недоречностей вдосконалено методику інформативності публічної карти України шляхом відповідного корегування існуючих обмінних файлів, спираючись на достовірність кадастрових номерів окремих земельних ділянок. Наукова новизна. Запропоновано одночасно відображати місцерозташування земельної ділянки на публічній кадастровій карті, використовуючи унікальний кадастровий номер; точність представлення площ земельних ділянок повинна відповідати масштабу карти, категорії земель та величині самої площі; форми власності повинні бути обов’язково представлені, інакше такі файли повинні бути відкориговані або анульовані. Практична значущість. Проведені теоретичні дослідження та практичні рекомендації дають змогу покращати достовірність даних щодо земельних ділянок, приведених на публічній кадастровій карті України, що сприятиме розвитку територій та покращанню інвестиційного клімату.

 1. Нагорна О. Мандри публічними кадастровими картами світу. Available at: Land gov.ua / kadastr  О.
 2. Перович Л., Пашко О., Перович І. // До пи­тання публічної кадастрової карти Геоінфор­маційний моніторинг навколишнього середо­вища: GNSS- i GIS-технологій. XVIII Міжна­родний науково-технічний симпозіум, 10–15 ве­ресня 2013, Алушта (Крим). – Львів: Львівська політехніка, 2013. – С. 46–49.
 3. “Про місцеве самоврядування в Україні” // Закон України (ст. 170). – ВВР. – 1997. – № 24.
 4. “Про добровільне об’єднання територіальних гро­мад” // Закон України. – Київ, 5.02.2015 року № 157-VIII.
 5. “Про державну реєстрацію речових прав на неру­хоме майно та їх обтяжень” // Закон України (ст.553)]. – ВВР. – 2004. – № 51.
 6. Публічна кадастрова карта України. Available at:http: // www.map.land.gov.ua / kadastrova – karta.
 7. Cadastre in Republic of Bulgaria a Guarantee for wight of ownership of immovable properties. Available at: www.unece.org / fileadmin / DAM / hlm / prgm /cph / experts / bulgaria/documents.
 8. Google Maps. Available at: https: // maps .google. com.ua.
 9. Режим доступу: United Nations Economic Com­mission for Europe. Land administration guidelines. – New York and Geneva, 1996. – Р. 112.
 10. Режим доступу: Committee on surveying and mapping. Modem Cadastre and Land Administration jude Wallace, 2007. – Р. 34.
 11. Режим доступу: Cadastral Geografic information Systems in Europe Gabor Remetey-Fulopp, 2004. –Р. 19.
 12. Режим доступу: Eurogeographics. European reguirements for cadastral surveyor activities, june, 2008. – Р. 23.
 13. Режим доступу: United State Departement of the Interior, Bureau of Land Management, Cadastral Survey. Specification for Descriptions of land: For use in land Orders, executive orders, proclamations, Federal register documents, and land description databases. Washington, DS. – 2015. – Р.42.
 14. Режим доступу: Anzlic Committee on surveying and mapping Cadastre 2034. Powering Land and Real Property. Cadastral Reform and Innovation for Australia – a National strategy. – P. 40.