Дослідження та апроксимація функції визначення допустимих середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок

1
Дніпровська політехніка
2
Національний гірничий університет; Київський національний університет будівництва та архітектури

Досліджено залежності середніх квадратичних помилок визначення площ земельних ділянок від величин цих площ і коефіцієнтів витягнутості. Використовуючи отримані дані, виконана апроксимація середніх квадратичних помилок площ в проміжках 0,1-1 га, 1-10 га і 10-100 га квадратичною функцією і її оцінка точності.

1. Барановський В.Д. Топографо-геодезичне та картографічне забезпечення ведення державного земельного кадастру. Визначення площ територій / В.Д. Барановський, Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко / За заг. ред. Ю.О. Карпінського. – К.: НДГІК, 2009. – 92 с. – (Сер. “Геодезія, картографія, кадастр”).
2. Войтенко С.П. Математична обробка геодезичних вимірів. Метод найменших квадратів [Навчальний посібник] / С.П. Войтенко. – К.: КНУБА, 2005. – 236 с.
3. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ, із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 15.03.2012 № 2755-VІ.
4. Інструкція про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затверджена наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 18.05.2010 № 376, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 25.02.2011 № 117.
5. Керівний технічний матеріал “Інвентаризація земель населених пунктів (наземні методи)”, затверджений наказом ГУГКК від 02.02.1993 № 6. – Київ, 1993. 
6. Мартин А.Г. Проблеми державного земельного кадастру / Мартин А.Г. [Електронний ресурс] / Спосіб доступу: URL: http://www.myland.org.ua/userfiles/file/AGMartyn_cadastre.pdf. – Загол. з екрана.
7. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VІ, із змінами і доповненнями внесеними Законом України від 15.05.2012 № 4677-VI.
8. Положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів, затверджене наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 26.08.1997 № 85.
9. Рябчій В.А. Визначення допустимої зміни площі земельної ділянки за результатами повторних геодезичних вимірів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Н. Кашина [Текст] // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. праць. – Львів, 2010. – Вип. І (19). – С. 103-106.
10. Рябчій В.А. Встановлення точності визначення площ земельних ділянок під малими об’єктами нерухомості / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, О. Янкін [Текст] // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Зб. наук. праць. Львів, 2010. Вип. ІІ (20). – С. 204-208.
11. Рябчій В. Визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок за межами населених пунктів / В. Рябчій, М. Трегуб [Текст] // Геодезія, картографія та аерофотознімання. – 2011. – Вип. 74. – С. 136–142.
12.Рябчій В.А. Визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок обчислення площ земельних ділянок у різних типах населених пунктів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, М.В. Трегуб [Текст] // Геодезія, картографія та аерофотознімання. – 2011. – Вип. 75. – С. 157–167.