Продукти ГІС-технологій для підвищення туристичної привабливості дестинації (на прикладі Чернігівської області

https://doi.org/10.23939/istcgcap2020.92.055
Надіслано: Жовтень 16, 2020
Автори:
1
Кафедра геоінформатики та фотограмметрії. Київський національний університет будівництва і архітектури,

Мета цієї роботи – аналіз продуктів ГІС-технологій, покликаних підвищувати туристичну привабливість дестинації, дослідження можливостей ГІС-технологій при формуванні туристичного продукту. Актуальність даного дослідження полягає у необхідності застосування інноваційних підходів до використання ГІС-технологій при розробленні національних туристичних продуктів. Методика дослідження ґрунтується на застосуванні статистичного методу обробки даних, картографічного методу дослідження з застосуванням ГІС та методу просторового аналізу. Також використані загальнонаукові, системний та інформаційний підходи. Результатами дослідження є аналіз існуючих продуктів ГІС-технологій та стану їхнього впровадження в туризмі, вивчення інтерактивних карт та геопорталів як інструментів для успішного рішення проблем в сучасній туристичній сфері. З’ясовано, що геопортали значно допомагають формуванню національної інфраструктури геопросторових даних. В публікації розглянуто два рівні впровадження ГІС: національний та регіональний, наведені яскраві приклади новостворених національних геопорталів та туристичних геопорталів регіонів України, інтерактивних карт туристів-аматорів. Детальніше розглянуто розвиток продуктів ГІС-технологій такої туристичної дестинації, як Чернігівська область, зокрема один з найбільш потужних в Україні за функціоналом Геопортал містобудівного кадастру Чернігівської області. З допомогою ГІС спроєкційовано тематичний тур Чернігівщиною. Наукова новизна даного дослідження полягає у виявленні особливостей використання картографічного методу дослідження в цілому та ГІС-технологій зокрема для вивчення туристичних ресурсів території, створення нових регіональних туристичних продуктів. Пропонується використовувати методику просторового аналізу при проєкціюванні туру. Практична значущість полягає у тому, що виявлені продукти ГІС-технологій можуть бути застосованими для створення картографічних творів, таких як: карта, серії карт, атлас, ЗD моделі, віртуальні тури, що допомагають детально вивчати туристичні об’єкти регіону, сприяють прийняттю управлінських рішень та подальшому розвитку та популяризації туризму. Створена в ході дослідження база даних може бути використана для формування інших видів туристичних продуктів. Запропонована методика використання просторового аналізу при проєкціюванні туру може бути корисною для розширення сфери використання ГІС-технологій.

 1. Артеменко О. І., Кунанець Н. Е., Пасічник В. В., Савчук В. В. Системні особливості сучасних інформаційних технологій у галузі туризму. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2015_25.
 2. Артеменко О. І., Пасічник В. В., Єгорова В. В. Інформаційні технології в галузі туризму. Аналіз застосувань та результатів досліджень. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPICM_2015_814_3.
 3. Глєбова, А. О. (2012). Інноваційні технології у туристичній галузі. Економіка. Управління. Інновації, 2(8). URL: https://tourlib.net/statti_ukr/glebova2.htm
 4. Готинян В. С., Томченко О. В., Семененко А. В. Туристичні геоінформаційні веб-сайти. Географія та туризм, (8), 137-140. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2010_8_32.
 5. Данильчук В. Ф., Кудокоцев Н. С., Семичастный И. Л. Методика выявления приоритетного освоения туристско-рекреационных территорий на основе ГИС-технологий. Вісник ДІТБ. 2008. №12. С.25–29.
 6. Даценко Л. М., Остроух В. І. Створення карт туристичного спрямування на основі новітніх комп’ютерних технологій. Географія та туризм. 2007. Вип.1. С. 45–50.
 7. Каменєва Т. Формування Національної інфраструктури геопросторових даних в Україні та його правове врегулювання. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2020/9.pdf.
 8. Карпінський Ю. О., Лященко А. А. Стратегія формування національної інфраструктури геопросторових даних в Україні. Київ: НДІГК, 2006. 108 с.
 9. Кошкарев А. В. Геопортал как инструмент управления пространственными данными и геосервисами. Пространственные данные, 2008. (2), 6-14. URL: http://gisa.ru/45968.html.
 10. Кошкарев А. В., Ротанова И. Н. Российские научно-образовательные и отраслевые геопорталы как элементы инфраструктуры пространственных данных. Вестник Новосиб. гос. ун-та. 2014. 12 (4). С. 38–52.
 11. Купач Т. Г. Інформаційні технології та системи в туризмі: навч. посіб. Київ: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2015. 97 с.
 12. Лутай А. П. Інформаційні технології у туристичній галузі. Зб. мат. наук.-практ. конф. ДонНУЕТ. 2012. С. 241–247.
 13. Мельник А. В. Впровадження та вдосконалення геоінформаційних технологій у туристичній діяльності. . Науковий вісник Уж. НУ.-2009.-Серія «Економіка».-Випуск28, 43-44. URL: http://tourlib.net/statti_ukr/melnyk3.htm.
 14. Мельниченко С. В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 493 c.
 15. Мельниченко С. В. Інформаційні технології в управлінні суб’єктами туристичної діяльності. Вісник КНТЕУ. 2010. №2. С.131–143.
 16. Михайліченко Г. І. Інноваційний розвиток туризму : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. 608 с.
 17. Міністерство розвитку громад та територій України. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/PROTOKOL-14-Doda....
 18. Міхєєв І. А., Носкова В. В., Чудаколов А. Ю. Геоінформаційне моделювання регіональної сфери туризму. Системи обробки інформації. 2015. С.74–77.
 19. Онищенко М. Г. Туристське картографування: вдалий досвід, успішний результат. Часопис картографії : збірн. наук. пр. Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2019. Вип.20. С.26-38.
 20. Пересадько В. А., Шпурік К. В. Застосування картографічного методу в процесі дослідження природної та історико-культурної спадщини в Харківській області. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: збірн. наук. пр. Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 2010. Вип.11. С.129–135.
 21. Поливач К. А. Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України. URL: https://igu.org.ua/sites/default/files/pdf-text/PolyvachK_Heritage.pdf.
 22. Прасул Ю. І. Наукові основи системного картографування регіонів України для потреб туризму (на прикладі Харківської області): автореф. дис. … канд. геогр. наук. Харків, 2004. 20 с.
 23. Про національну інфраструктуру геопросторових даних: Закон України від 13.04.2020 № 554-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20#Text (дата звернення: 20.11.2020).
 24. Стратегія сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року. URL: http://cg.gov.ua/web_docs/1/2019/04/docs/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_2027_der_f.pdf.
 25. Управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА. URL: http://chernigiv_dma.local.softpro.ua/.
 26. Чернігівська обласна рада. URL: https://chor.gov.ua/.
 27. Черняга П. Г., Лагоднюк О., Романюк О. Принципи формування інфраструктури геопросторових даних для забезпечення сталого розвитку туризму. Геодезія, картографія і аерофотознімання. 2010. Вип, 73, 115-121.
 28. Шаховська Н. Б., Угрин Д. І. Аналіз інформаційних систем оброблення даних туристичної сфери. Науковий вісник НЛТУ України. 2008. Вип.18.10. C.258–263.
 29. Шевин А. В. Геопорталы как базовые элементы инфраструктуры пространственных данных: анализ текущего состояния вопроса в России. Вестник СГУГиТ. 2016. 3(35). С.102–110.
 30. Crompvoets, J. (2017). Geoportals. Retrieved from https://doi.org/10.1002/9781118786352.wbieg0315.
 31. Kulyk, V., & Sossa, R. (2018). Determining the tourist attractive regions by GIS analysis using heatmaps. Retrieved from https://journals.vgtu.lt/index.php/GAC/article/view/882.
 32. Medolińska, K., Gołębiowska, I., & Karsznia, I. (2017). Local GIS: development and assessment of the geoportal for local governments and local communities. Case study of a small town in Poland. Retrieved from https://doi.org/10.1515/mgrsd-2017-0031.
 33. Sigala, M. (2009) Geoportals and Geocollaborative Portals: Functionality and Impacts on Travellers' Trip Panning and Decision Making Processes. Retrieved from https://scholarworks.umass.edu/refereed/Sessions/Friday/28.
 34. Yamashkin, A. A., Yamashkin, S. A., Aksyonova, M. Yu., Cimbaljević, M., Demirović, D., Vuksanović, N., & Milentijević, N. (2020). Cultural landscapes space-temporal systematization of information in geoportals for the purposes of region tourist and recreational development. Retrieved from https://doi.org/10.30892/gtg.29205-480