УТОЧНЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ВИРАЗІВ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ІНЕРЦІЙНО-ЖОРСТКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ ДВОМАСОВИХ РЕЗОНАНСНИХ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН

2018;
: 43-56
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет "Львівська політехніка"

Мета. Полягає у синтезі інерційно-жорсткісних параметрів двомасових резонансних вібраційних машин з врахуванням взаємовпливу жорсткісних параметрів в коливальних системі. Актуальність. Потреба в цих дослідженнях обумовлена тим, що на роботу вібраційної машини взаємо впливають параметри коливальної системи, основними з яких є інерційні, жорсткісні та силові. Якщо правильно їх розрахувати і реалізувати в конструкції вібраційної машини, вона буде роботоздатною. Неврахування одного виду параметрів спричиняє похибку під час розрахунків. Методика. Уточнення аналітичних виразів здійснюється з використання класичних підходів для лінійних коливальних систем з гармонійним збуренням. Для цього розглядається фізична модель двомасової резонансної коливальної системи та складається її математична модель у вигляді системи лінійних диференціальних рівнянь. На основі цього формується розв’язок (значення амплітуд коливань). Невідомими параметрами залишаються жорсткісні, за умови, що інерційні конструктивно задаються. Тож, використовуючи детермінант матриці коефіцієнтів при невідомих, проводяться необхідні математичні операції, що задовольняють накладені умови по встановленню жорсткісних параметрів. Результати. У роботі отримано низку аналітичних виразів, що врахо­вують взаємовплив жорсткісних параметрів в системі. Здійснено порівняння отриманих резуль­татів згідно уточнених виразів з класичними аналітичними виразами. Встановлено, що значення згідно запропонованих виразів не суттєво відрізняється від класичних підходів, а тому при інже­нерних розрахунках достатньо використовувати існуючі вирази. Запропоновані вирази є точнішими, а тому їх рекомендується використовувати під час наукових досліджень. Наукова новизна. Вперше вдалось синтезувати аналітичні вирази для встановлення інерційно-жорсткісних параметрів, що дають змогу точніше проводити розрахунок двомасових резонансних коливальних систем. Встановлено, що за правильного вибору резонансних налагоджень в системі, взаємовплив жорсткісних параметрів в системі незначний, а тому науково обґрунтовано можна використову­вати класичні підходи. Практична значущість. Встановлені аналітичні вирази можуть широко застосовуватись під час проектування вібраційного технологічного обладнання. Прозорість виве­дення та відносна простота запропонованих аналітичних виразів дозволяє їх широке використання на практиці.

1. Медвидь М. В. Автоматические ориентирующие загрузочные устройства и механизмы / М. В. Медвидь. – М.: Машгиз, 1963. – 299 с.

2. Бауман В. А. Вибрационные машины и процессы в строительстве: учеб. пособ. / В. А. Бауман, И. И. Быховский. – М.: Высшая школа, 1977. – 255 c.

3. Назаренко І. І. Вібраційні машини і процеси будівельної індустрії: навч. посібн. / І. І. Назаренко. – К.: КУНБА, 2007 р. – 230 с.

4. Гончаревич И. Ф. Электровибрационная транспортная техника / И. Ф. Гончаревич, Л. П. Стрельников. – М.: Гостехиздат, 1959.– 262 с.

5. Рабинович А. Н. Автоматические загрузочные устройства вибрационного типа / А. Н. Рабинович, В. А. Яхимович, Б. Ю. Боечко. – К.: Техника, 1965. – 380 с.