Обґрунтування параметрів тримасової міжрезонансної вібраційної машини з інерційним приводом

2019;
: 13-22
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний університет "Львівська політехніка"

Мета полягає в обґрунтуванні параметрів тримасових коливальних систем з інерційним приводом для забезпечення, що забезпечують їх роботу міжрезонансній зоні. Актуальність. Тримасові міжрезонансні вібраційні машини рідко застосовуються у виробництві, оскільки вони є складні у розрахунку, проектуванні, виготовленні, експлуатації та переналагодженні. Якісно нові підходи до розрахунку і проектування тримасових міжрезонансних вібраційних машин дозволило б широко впроваджувати їх у якості технологічного обладнання на підприємствах різних галузей промисловості. Методика. Уточнюються аналітичні вирази за класичними підходами до лінійних коливальних систем із гармонійним збуренням. Для цього розглядається фізична модель тримасової міжрезонансної коли­вальної системи та складається її математична модель у вигляді системи лінійних диференціальних рівнянь. На основі цього формується розв’язок (значення амплітуд коливань). Використовуючи детермінант матриці коефіцієнтів при невідомих, проводяться необхідні математичні операції, що задовольняють накладені умови із встановлення невідомих жорсткісних параметрів. Результати. Аналітичні залежності, представлені в статті, дозволяють проектувати тримасові міжрезонансні вібраційні машини, що володіють значним динамічним потенціалом, внаслідок чого вони є більш енергоефективними у порівнянні з одно- і двомасовими. Наукова новизна. Запропоновано нові аналітичні залежності для розрахунку тримасових коливальних систем з інерційним приводом, що забезпечують їх роботу міжрезонансній зоні. Практична значущість. Встановлені аналітичні вирази можуть широко застосовуватись під час проектування вібраційного технологічного обладнання. Достатня точність та простота запропонованих аналітичних виразів сприяє їх широкому використанню на практиці.

1. Ланець О. С. Високоефективні міжрезонансні вібраційні машини з електромагнітним приводом (Теоретичні основи та практика створення): монографія / О. С. Ланець. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2008. – 324 с.

2. Вайсберг Л. А. Проектирование и расчет вибрационных грохотов / Л. А. Вайсберг. – М.: Недра, 1986. – 144 с.

3. А. с. 962133 СССР, МКИ В 65 G 27/04. Вибрационный питатель / Г. А. Хотулев, И. Ф. Гончаревич, Д. И. Жуковин (СССР). – №2942907/27–03; заявл. 13.06.80; опубл. 30.09.82, Бюл. № 36. – 3 с.: ил.

4. Ланець Олексій. Основи розрахунку та конструювання вібраційних машин. Книга 1. Теорія та практика створення вібраційних машин з гармонійним рухом робочого органа: навч. Посібник / О. Ланець. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 612 с.