Оптимізація конструкції і прогнозування ефективності очищення циклону із спіральним направляючим апаратом

2019;
: 36-43
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Мета. Поставлену проблему в науково – дослідній роботі можна вирішити за допомогою комп’ютерного моделювання руху газопилових потоків в робочій зоні циклону за допомогою CFD – програм. Знання структури газового потоку і, відповідно, траєкторії руху частинок пилу, дасть можливість оцінити ефективність його роботи і провести оптимізацію його конструкції. Актуальність роботи полягає у визначенні ефективності роботи пиловловлюючих апаратів за допомогою CFD – програм. Експерименти, які проведені за допомогою CFD – програм значно пришвидшують процес досліджень і є набагато дешевшими. Методика полягає в тому, що на основі обчисленої структури газового потоку досліджуваного апарату, визначається траєкторія руху певної кількості частинок однієї фракції в залежності від умов входу в апарат. Частинки, траєкторія яких по розрахунках досягла стінок циліндричної або конічної частини корпусу апарату вважаються «вловленими». Частинки, траєкторія яких по розрахунках досягає верхнього торця випускної труби, вважаються «винесеними». По співвідношенню «вловлених» і «винесених» частинок визначають фракційну ефективність апарату. Результати. Оптимізовано конструкцію циклону із спіральним направляючим апаратом і визначено ефективність його роботи. Наукова новизна. Вперше запропоновано визначати ефективність роботи пиловловлюючих апаратів по, обчислених за допомогою CFD – програм, траєкторіях руху частинок в залежності від умов входу в апарат. Практична значущість. За допомогою CFD – програм, знаючи вид пилу, який буде поступати в пиловловлюючий апарат і його гранулометричний склад, можна прогнозувати ефективність очищення, і, відповідно, оптимізувати конструкцію пиловловлюючих апаратів сухого очищення. Результати досліджень можуть широко застосовувати для створення високоефективного пиловловлюючого обладнання.

1. Тищенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных веществ и их распределение в воздухе. Справ. Изд – М.: Химия, 1991. – 368 с., ил.;

2. Семенюк М.В. Патент на корисну модель UA 111538 U «Дворівневий відцентровий фільтр» / Плашихін С.В., Семенюк М.В. // Номер заявки u 2016 05634, дата подання заявки: 25.05.2016, дата, з якої є чинними права на корисну модель: 10.11.2016, публікація відомостей про видачу патенту: 10.11.2016, бюлетень №21.

3. Семенюк М.В. Очищення газових потоків у відцентрових фільтрах  Дис....канд. тех. наук. 05.17.08. - Львів, 2018. - 215с.

4. Дубинін А.І., Майструк В.В., Гаврилів Р.І., Циклони із спіральним направляючим апаратом. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Харків - 2011 вип. 2/6(50). С. 35-37.

5. SolidWorks. Компьютерное моделирование в инженерной практике / Авторы: Алямовский А. А., Собачкин А. А., Одинцов Е. В., Харитонович А. И., Пономарев Н. Б. — СПб.: БХВ-Петербург, 2005. — 800 с.: ил.

6. Единая методика  сравнительных  испытаний  пылеуловителей для очистки вентиляционного воздуха// Л.: ВНИИОТ ВЦСПС, 1967, -103с.

7. Maystruk V.V., Gavryliv R.I., Maystruk I.M., Fatures of determination of geometrical sizes of cyclones with spiral sending vehicle and their influence are on hydraulic resistance // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні № 786 Видавництво Львівської політехніки. – Львів – 2014. –с. 49-52.

8. Майструк В.В., Гаврилів Р.І., Майструк П.В. Визначення впливу геометричних розмірів елементів циклону із спіральним направляючим апаратом на ефективність його роботи// Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. Випуск 44: Матеріали науково-практичної інтернет-конференції 28 лютого 2019 р., Переяслав-Хмельницький. – с.579 – 583.

9. Старк С.Б.Пылеулавливание и очистка газов в металлургии.- М.: Металлургия, 1977.- 328с.

10. Ужов В.Н., Вальдберг А.Ю.Мягков Б.И., Решидов И.К Очистка промышленных газов от пыли. – М.: Химия, 1981. – 392с., ил.