Метрологічне забезпечення вимірювання вмісту загального органічного вуглецюу мінеральних водах

2016;
: pp. 127-135
1
Державна установа «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»
2
Державна установа «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»
3
Одеський національний політехнічний університет

Розкрито сутність метрологічного забезпечення визначення органічного вуглецю в мінеральних водах. Проведено аналітичний огляд відомих методів та засобів метрологічного забезпечення визначення загального органічного вуглецю в мінеральних водах. Детально розглянуто конструкцію, технічні вимоги та принцип роботи аналізатора загального органічного вуглецю ТОС-V фірми “Shimadzu”. Виконано розрахунки щодо визначення міжкалібрувальних інтервалів приладу. Окреслено основні переваги методу інфрачервоної спектрометрії. Наведено дані щодо валідації методики, розраховано основні метрологічні характеристики. Побудовано контрольну карту Шухарта.

1. Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність” // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014. – № 30. – С. 1008.

2. Води мінеральні фасовані. Технічні умови : ДСТУ 878-93 [Чинний від 1995-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 1994. – 88 с. – (Державний стандарт України). Води мінеральні фасовані. Технічні умови : ДСТУ 878-93 [Чинний від 1995-01-01] – К.: Держспоживстандарт України, 1994. – 88 с. – (Державний стандарт України).

3. Води мінеральні лікувальні. Технічні умови: ГСТУ 42.10-02- 96. [Чинний від 1996-06-24] – К.: Міністерство охорони здоров’я України, 1996. – 30 с. – (Галузевий стандарт України).

4. Колесник Е. О. Мінеральні води України / Е. О. Колесник, К. Д. Бабов – К.: Купріянова, 2005. – 560 c.

5. Микийчук М. Основні завдання та ознаки метрологічного забезпечення якості продукції / Микола Микийчук, Петро Столярчук, Тетяна Бубела. – 2013.

6. Бубела Т. З. Фізико-хімічні вимірювання. – Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua Вимірювальна техніка та метрологія, №77, 2016 р. 135 Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2005. – 150 с.

7. Бубела Т. Метрологічні аспекти визначення складу речовин. / Т. Бубела, Т. Бойко, Є. Походило // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий наук.-техн. зб. / Національний університет “Львівська політехніка”; відп. ред. Б. І. Стад- ник. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2008. – Вип. 68 – С. 83–87.

8. Гоголашвили Э. Л. Органический углерод в водах. Методы анализа и приборы / Э. Л. Гоголашвили, М. И. Нуриев // Энергетика Татарстана. – 2010. – № 3. – С. 82–88.

9. Ягов В. Г. К вопросу об анализе общего органического углерода в пробах воды // Вода: химия и экология. – 2013. – № 12. – С. 117–122.

10. Якість води. Визначення біохімічного споживання кисню після n діб (БСК <індекс>n). Частина 1. Метод розведення та засівання з додаванням алілтіосечовини (ISO 5815- 1:2003, IDT): ДСТУ ISO 5815-1:2009 – [чинний від 2011-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2011. – 19 с. – (Національний стандарт України).

11. Якість води. Визначення біохімічного споживання кисню після n діб (БСК<індекс>n). Частина 2. Метод для нерозведених проб (ISO 5815-2:2003, IDT): ДСТУ ISO 5815-2:2009 – [чинний від 2011-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2011. – 19 с. – (Націо- нальний стандарт України).

12. Якість води. Оцінювання здатності органічних сполук до повного аеробного біорозкладання у водному середовищі. Визначення біохімічного споживання кисню в закритій посудині двостадійним випробуванням (ISO 10708:1997, IDT): ДСТУ ISO 10708:2013. – [чинний від 2014-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2013. – (Національний стандарт України).

13. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения перманга- натной окисляемости: ГОСТ 23268.12. – [чинний від 1980-01-01 до 2018-01-01]. – К.: Держстандарт СРСР, 1978. – 19 с. – (Міждержавний стандарт України).

14. Якість води. Визначення хімічної потреби в кисні: ДСТУ ISO 6060:2003. – [чинний від 2004-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – 16 с. – (Національний стандарт України).

15. Досліджування води. Настанови щодо визначення загального і розчиненого органічного вуглецю (EN 1484:1997, IDT): ДСТУ EN 1484:2003. – [чинний від 2004-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – 10 с. – (Національний стандарт України).

16. International Standards Organization. Water Quality – Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC). ISO 8245:1999.

17. International vocabulary of metrology: ISO GUIDE 99:2007 – Basic and general concepts and associated terms (VIM).

18. Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів: ДСТУ 3989-2000. – [Чинний від 2001-07- 01]. – К. : Держстандарт України, 2000. – 8 с. – (Національні стандарти України).

19. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT): ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. – [чинний від 2007-07-01]. – К.: Держспо- живстандарт України, 2007. – 27 с. – (Національний стандарт України).

20. Волков О.Ф. Розрахунок міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки / О. Ф. Волков, Р. О. Волков, К. С. Колобов, О. С. Лесик // Автошляховик України. – 2015. – № 5 (247). – С. 11–13.

21. Настанови щодо визначення міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки (ILAC-G 24/OIML D 10:2007, IDT) ДСТУ ILACG 24/OIML D 10:2013 Метрологія. Настанови щодо визначення міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки (ILAC-G 24/OIML D 10:2007, IDT): ДСТУ ILAC-G 24/OIML D 10:2013 Метрологія. – [Чинний від 2014-07-01]. – К.: Мінекономрозвитку України, 2014. – 7 с. – (Національні стандарти України).

22. Метрологія. Міжповірочний інтервал засобів вимірювальної техніки. Основні положення і вимоги до установлення: ДСТУ 6044:2008. – [Чинний від 2009-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 10 с. – (Національні стандарти України).

23. Методы определения межповерочных и межкалиб- ровочных интервалов средств измерения: РМГ 74- 2004. – [Действует в Украине с 2010-04-01]. – М.: Стандартинформ, 2005. – 20 с. – (Рекомендации по межгосударственной стандартизации).

24. Каргаполов А. Г. Возможности использование инфракрасной спектроскопии для исследования водной основы растворов и биологических жидкостей [Електронний ресурс] – http://irikar.narod.ru/Articles/Refer_Book/ possible_IR_spektr_Karg.htm.

25. Настанова Eurachem “Придатність аналітичних методів для конкретного застосування. Настанова для лабораторій з валідації методів та суміжних питань” / за ред. Б. Магнуссона та У. Ернемарка; пер. 2-го вид. 2014 р. – К.: ТОВ “Юрка Любченка”, 2016. – 92 с.

26. Статистичний контроль. Карти контрольні. Частина 1. Загальні настанови (ISO 7870-1:2007, IDT): ДСТУ ISO 7870- 1:2010. – [Чинний від 2012-01-01] – К.: Держ- стандарт України, 2011. – 19 с. – (Національний стандарт України).

27. Статистичний контроль. Карти контрольні Шухарта (ISO 8258:1991, IDT): ДСТУ ISO 8258-2001. – [Чинний від 2003–07–01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 38 с. – (Національні стандарти України).