метрологічне забезпечення

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ СЛУЖБИ ЗАПРАВКИ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

В статті досліджено можливість проведення повірки об’ємних лічильників рідини на місці експлуатації, розглянуто переваги, особливості, а також наведено процедуру проведення такої повірки. Розглянуто питання щодо метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки служби заправки повітряних суден. Наведено дані щодо повірок засобів вимірювальної техніки служби заправки повітряних суден у країнах-членах ЄС.

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ ХАРАКТЕРИСТИК ГАММА – ВИПРОМІНЕННЯ В УКРАЇНІ

Для реалізації Програми інтеграції України в Європейський Союз необхідна гармонізація українських і міжнародних стандартів, в тому числі і в області метрологічного забезпечення засобів вимірювання характеристик іонізуючого випромінення. За останні роки в світі з’явилося чимало нормативних, методичних документів та матеріалів, які відносяться до сфери дозиметричних вимірювань характеристик гамма-випромінення в області радіаційної безпеки, променевої діагностики та терапії. Розвиваються діагностичні устави для контролю контейнерів на пошті та в аеропортах.

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Проаналізовано сучасний стан розвитку метрологічного забезпечення випробувального устаткування та засобів  вимірювальної  техніки  для  забезпечення  конкурентоздатності  продукції,  безпеки  на  виробництві (радіаційної безпеки), отримання об’єктивної діагностичної  інформації в медичній практиці. Метрологічне забезпечення – це один  із основних етапів виробничого процесу , який впливає на отримання результатів вимірювання та їх якісну оцінку (точності). 

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ З ВИКОРИСТАННЯМ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

Використання  сучасних  технологій  для  стандартизації  робіт,  пов’язаних  із  моніторингом навколишнього  середовища,  технологічних  процесів,  міських  та  сільських  інфраструктур,  потребує  цілої  системи метрологічного  нагляду.  За  допомогою  відповідного  електронного  обладнання  можна  визначити  рівень  забруднення атмосфери і проводити наукові дослідження.

КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗВ’ЯЗКУ

Розкрито основні етапи комплексної методики проведення метрологічної експертизи військової техніки зв’язку.  Реалізація  зазначених  етапів  комплексно  дає  змогу  мінімізувати  кількість  вимірювальних  параметрів  та встановити  раціональну  послідовність  їх  вимірювання,  що  зменшить  час  встановлення  технічного  стану  військової техніки  зв’язку,  а обґрунтування  значення ймовірності правильної оцінки  вимірюваного параметра допоможе  вибирати дешевші  засоби  вимірювальної  техніки  військового  призначення.  Виконано  експериментальне  дослідження  для підтвердження працездатно

NORMATIVE AND METROLOGICAL PROVIDING OF CLINICAL-DIAGNOSTIC LABORATORIES

Клініко-лабораторна  діагностика (лабораторна  медицина)  є  одним  із  найважливіших  компонентів системи охорони здоров’я, яка надає медичну діагностичну допомогу пацієнтам щодо оцінки стану здоров’я, діагностики захворювань, моніторингу результатів лікування, подальшого прогнозування перебігу хвороби  та  якості життя, що має загальнодержавне  значення для  збереження та поліпшення  здоров’я населення. Якість життя хворої людини  в  сучасній медицині розглядається як невід’ємна характеристика її стану, що складається із фізичних, психологічних та соціальних компонентів.

Метрологічне забезпечення вимірювання вмісту загального органічного вуглецюу мінеральних водах

Розкрито сутність метрологічного забезпечення визначення органічного вуглецю в мінеральних водах. Проведено аналітичний огляд відомих методів та засобів метрологічного забезпечення визначення загального органічного вуглецю в мінеральних водах. Детально розглянуто конструкцію, технічні вимоги та принцип роботи аналізатора загального органічного вуглецю ТОС-V фірми “Shimadzu”. Виконано розрахунки щодо визначення міжкалібрувальних інтервалів приладу. Окреслено основні переваги методу інфрачервоної спектрометрії.

Комп'ютеризована база даних нормативно-правового забезпечення якості харчової продукції

Здійснено аналіз нормативно-правового забезпечення якості харчової продукції. Визначено основі пріоритети щодо якості та безпеки продуктів харчування, мета яких полягає у забезпеченні умов створення та споживання в Україні екологічно чистої харчо- вої продукції. Запропоновано використання комп’ютерної бази даних для ефективного застосування нормативно-правового законодавства у сфері безпеки та якості продукції

Метод розгортання функції якості метрологічного забезпечення виробництва

Запропоновано метод розгортання функції якості системи метрологічного забезпечення виробництва, що сприятиме формалізації процесів встановлення метрологічних вимог та підвищення оперативності коригувальних дій. Запропонований метод дозволить підвищити відповідність метрологічного забезпечення  і сприятиме підвищенню вірогідності вимірювань в промисловості.