ІННОВАЦІЙНИЙ ІМПЕРАТИВ РОЗВИТКУ РІТЕЙЛУ ЯК ДЕАКТИВАТОР РИЗИКІВ І ЗАГРОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Львівський торговельно-економічний університет
3
Львівський торговельно-економічний університет

Обґрунтовано роль роздрібної торгівлі як деактиватора ризиків і загроз соціальноекономічній безпеці країни. Визначено сутність рітейлу та розкрито зміст його інноваційного імперативу розвитку. Виділено інноваційну складову в структурі соціально-економічної безпеки підприємства рітейлу та систематизовано її рівні впливу. Досліджено передову практику впровадження інновацій в рітейлі, визначено передумови її використання в Україні. Виявлено стримувальні чинники розвитку рітейлу в Україні та окреслено очікувані зміни на перспективу.

1. Синяева И. М., Земляк С. В., Синяев В. В. (2013) Маркетинг торговли : учебник 3-е изд. – М. : Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, 752 с. 2. Копич І. М., Нестуля О. О. (2014) Внутрішня торгівля України: проблеми та перспективи : монографія, Львів : Новий світ – 2000, 565 С. 3. Крамченко Л. І., Килин О. В. (2008) Інновації у дослідженні вітчизняного ринку товарів та послуг , Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.]. Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, Вип. 5(73). 323–330. 4. Лагутін В. Д., Уманців Ю. М., Герасименко А. Г. (2015) Внутрішній ринок і торгівля України: структурно-інституціональна трансформація : монографія К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 432 с. 5. Карий О. І. (2013) Логістична інфраструктура в Україні: цифри і реальність, Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Логістика. № 762. 73–79. 6. Азарян О. М., Халлір Б., Локтєв Е. М., Саркісян Л. Г., Біленький О. Ю. (2012) Роздрібна торгівля: розвиток та інновації : монографія ; ред.: Донецьк : ДонНУЕТ, 387 c.  7. Краснокутська Н. С., Лачкова В. М. (2014) Управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі : монографія, Харків : Вид-во ФОРТ, 145 с. 8. Гальків Л. І., Демчишин М. Я. (2013) Моделювання впливу соціально-демографічних факторів на роздрібний товарооборот України, Торгівля, комерція підприємництво: зб. наук. пр. Львів : Львівська комерційна академія, Вип. 15. 220 с. 16–20. 9. Мізюк Б. М. , Ящук В. І., Ноздріна Л. В. (2012) Економічна безпека підприємств ритейлу: оцінювання та механізм забезпечення : монографія Львів : Вид-во ЛКА, 256 с. 10. Подстегина И. Г. (2015) Адаптация розничного ритейла к современным финансово-экономическим проблемам, Организационно-экономические и технологические проблемы модернизации экономики России. Сборник статей V Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза : ПГСА. С. 66–74. 11. Лапко О. О., Демченко А. М. (2014) Інноваційні механізми ритейлу в банківському секторі України, Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Вип. 2. 65–72. 12. Павлюк І. (2016) Основні тренди ритейлу в Європі, які може запозичити Україна на 2016 рік, available at: http://www.bc-club.org.ua. 13. Хто він, інтернет-покупець 2016 available at: http://24tv.ua/hto. 14. PLP Law Group. Офіційний сайт. available at: http://plp.kiev.ua.