НЕПЕВНОСТІ БАГАТОПАРАМЕТРОВИХ НЕПРЯМИХ ВИМІРЮВАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРИЧНИХ СХЕМ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

2018;
: pp. 65-72
1
Науково-дослідний інститут автоматизації та вимірювань, Польща
2
Головний метрологічний офіс, Польща

Висвітлено  особливості  опрацювання  результатів  вимірювання  за  допомогою  непрямої багатопараметрової вимірювальної системи. Розглянуто три випадки вивчення непевностей вимірювання. Запропоновано поширити  векторний  метод  оцінювання  непевностей  вимірювання,  поданий  у  додатку  2  до GUM,  на  статистичне описання  параметрів  точності  непрямої багатопараметрової  вимірювальної  системи. Подано  формули  для  коваріантної матриці відносних непевностей векторного межеранда. Матриця непевностей для випадку декількох електричних систем вимірювання  на  постійному  струмі  підлягає  аналізу.  Інакше  кажучи,   аналізують  непрямі  вимірювання  електричного опору  за  допомогою  моста  Вінстона,  причому  вимірювання  внутрішніх  опорів  зіркової  конфігурації  з  оцінюванням непевності струму напруги живлення підлягають розгляду. Наведені формули для абсолютної та відносної непевностей, а також  їх  коефіцієнти  кореляції.  Основний  висновок  такий:  описання  параметрів  точності багатопараметрової вимірювальної  системи  відносними непевностями  іноді краще порівняно  із подібним  описанням на  основі  абсолютних непевностей, що й повинно враховуватись під час розгляду.

[1]  JCGM  102:2011,  Evaluation  of  measurement  data  – Supplement  2  to  the  Guide  to  the  expression  of  uncertainty  in measurement”– Extension to any number of output quantities.

[2] M. Dorozhovets,  Processing  the measurement  results. Lviv, Ukraine: Publ. House of Lviv Pol. Nat. Univ., 2007.

[3]  Warsza, Z.  L., Puchalski,  J.:  Estimation  of  vector uncertainties  of multivariable  indirect  instrumental  measurement systems  on  the  star  circuit  example. Congress  IMEKO 2018 CD Proceedings PO-062

[4]  L.  Finkelstein,  “Fundamental  concepts  of measurement”, ACTA IMEKO, vol. 3, no. 1, p. 10–15 May 2014.