Отримання відновлювальних енергоносіїв внаслідок комплексного перероблення біомаси ціанобактерій

2016;
: сс. 251 – 254
Автори: 
Myroslav Malovanyy, Volodymyr Nikiforov, Olena Kharlamova and Olexander Synelnikov

Myroslav Malovanyy-1, Volodymyr Nikiforov-2, Olena Kharlamova-2 and Olexander Synelnikov-3

  1. Lviv Polytechnic National University, 12, S.Bandery str., 79013 Lviv, Ukraine
  2. Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy National University, 20, Pershotravneva str., 39600 Kremenchuk, Ukraine; sefira@mail.ru
  3. Higher Vocational School of Lviv State University of Life Safety, 7, Arabej general str., 21020 Vinnitsа, Ukraine

Досліджено процес комплексного перероблення ціанобактерій через отримання технічного жиру, придатного для виробництва біодизеля, та біогазу. Показано перспективність застосування гідродинамічної кавітації для збільшення ефективності екстрагування технічного жиру та синтезу біогазу. Запропонована комплексна стратегія використання ціанобактерій у енергетичних та сільськогосподарських технологіях.

[1] http://www.iea.org/stats/index.asp.
[2] http://ec.europa.eu/energy/observatory/statistics/statistics_en.htm.
[3] Energetychnyi Balans Ukrainy za 2011. Express-vypusk 08/4-16/290 ot 20.12.2012, www.ukrstat.gov.ua.
[4] Nikiforov V., Degtyar S. and Shmandiy E.: Mashinostroenie i Bezopasnost Zhyznedeyatelnosti: Mezhvuz. sbornik, 2008, 5, 51.
[5] Barbash V., Pymakov S., Tembus I. and Klik M.: Visnyk Nats. Techn. Univ. Ukrainy “KPI”, 2010, 6, 97.
[6] Sklyar O. and Sklyar R.: Nauk. Visnyk Tavrijskyi Derg. Agrotechn. Univ., 2014, 1, 3.
[7] Nesterov A., Suslenkov B. and Starovoitov G.: Prikl. Biokhim. i Microbiol., 1973, 9, 873.
[8] Mata T., Martins A. and Caetano S.: Renewable and Sustainable Energy Rev., 2010, 14, 217.
[9] Litovchenko I., Makarenko K. and Struchalyna T.: Problemy i Perspektivy Anaerobnoi Microbiologicheskoi Conversii Aminokislot v Biogas. Ilim, Frunze 1990.
[10] Nikiforov V., Kozlovska T. and Avramenko A.:Ecologichna Bezpeka, 2010, 9, 67.
[11] Krainykova N. (Ed.): Metodicheskoe Rukovodstvo po Biotestirivaniyu Vody. VNIIVO, Kharkov 1991.