Production of Renewable Energy Resources via Complex Treatment of Cyanobacteria Biomass

2016;
: pp. 251 – 254
Автори: 
Myroslav Malovanyy, Volodymyr Nikiforov, Olena Kharlamova and Olexander Synelnikov

Myroslav Malovanyy-1, Volodymyr Nikiforov-2, Olena Kharlamova-2 and Olexander Synelnikov-3

  1. Lviv Polytechnic National University, 12, S.Bandery str., 79013 Lviv, Ukraine
  2. Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy National University, 20, Pershotravneva str., 39600 Kremenchuk, Ukraine; sefira@mail.ru
  3. Higher Vocational School of Lviv State University of Life Safety, 7, Arabej general str., 21020 Vinnitsа, Ukraine

The process of cyanobacteria complex treatment via obtaining of inedible fat, suitable for the production of biodiesel and biogas has been investigated. The prospective application of hydrodynamic cavitation to increase the efficiency of inedible fat extraction and biogas synthesis is shown. A comprehensive strategy for the cyanobacteria use in the energy and agricultural technologies is suggested.

[1] http://www.iea.org/stats/index.asp.
[2] http://ec.europa.eu/energy/observatory/statistics/statistics_en.htm.
[3] Energetychnyi Balans Ukrainy za 2011. Express-vypusk 08/4-16/290 ot 20.12.2012, www.ukrstat.gov.ua.
[4] Nikiforov V., Degtyar S. and Shmandiy E.: Mashinostroenie i Bezopasnost Zhyznedeyatelnosti: Mezhvuz. sbornik, 2008, 5, 51.
[5] Barbash V., Pymakov S., Tembus I. and Klik M.: Visnyk Nats. Techn. Univ. Ukrainy “KPI”, 2010, 6, 97.
[6] Sklyar O. and Sklyar R.: Nauk. Visnyk Tavrijskyi Derg. Agrotechn. Univ., 2014, 1, 3.
[7] Nesterov A., Suslenkov B. and Starovoitov G.: Prikl. Biokhim. i Microbiol., 1973, 9, 873.
[8] Mata T., Martins A. and Caetano S.: Renewable and Sustainable Energy Rev., 2010, 14, 217.
[9] Litovchenko I., Makarenko K. and Struchalyna T.: Problemy i Perspektivy Anaerobnoi Microbiologicheskoi Conversii Aminokislot v Biogas. Ilim, Frunze 1990.
[10] Nikiforov V., Kozlovska T. and Avramenko A.:Ecologichna Bezpeka, 2010, 9, 67.
[11] Krainykova N. (Ed.): Metodicheskoe Rukovodstvo po Biotestirivaniyu Vody. VNIIVO, Kharkov 1991.