Випуск 12, Номер 2, 2018

У цьому номері

(22 статей)
Yuriy Shakh, Mykhaylo Slesarchuk, Vadym Syngaevsky, Х.Б. Болібрух, А.І. Кархут, С.В. Половкович, Лілія Шевчук, Volodymyr Novikov
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht12.02.167
pp. 167-175
Denis Miroshnichenko, Yuriy Kaftan, Natali Desna, Valeriy Nazarov, Irina Senkevich, Yuriy Nikolaichuk
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht12.02.251
pp.251-257
Michael Bratychak, Olena Shyshchak
pp. l-ll