Випуск 7, Номер 1, 2013

У цьому номері

(19 статей)

Yaroslav Kovalskyi, Volodymyr Dutka, Galyna Marshalok, Natalya Vytrykush and Yosyp Yatchyshyn

Oksana Iatsyshyn, Olena Astakhova, Olena Shyshchak, Olexander Lazorko and Michael Bratychak

Iryna Yevchuk, Oksana Demchyna, Viktoriya Kochubey, Hanna Romaniuk and Zenoviya Koval

Angela Murzagildina, Roza Mudarisova, Elena Kulish, Sergei Kolesov and Gennady Zaikov