Випуск 7, Номер 1, 2013

У цьому номері

(19 статей)
Yaroslav Kovalskyi, Volodymyr Dutka, Galyna Marshalok, Natalya Vytrykush and Yosyp Yatchyshyn
Oksana Iatsyshyn, Olena Astakhova, Olena Shyshchak, Olexander Lazorko and Michael Bratychak
Iryna Yevchuk, Oksana Demchyna, Viktoriya Kochubey, Hanna Romaniuk and Zenoviya Koval
Angela Murzagildina, Roza Mudarisova, Elena Kulish, Sergei Kolesov and Gennady Zaikov