Випуск 8, Номер 3, 2014

У цьому номері

(18 статей)

Taras Chaban, Olena Klenina, Iryna Drapak, Volodymyr Ogurtsov, Igor Chaban and Volodymyr Novikov

Volodymyr Donchak, Ruslan Yuryev, Khrystyna Harhay and Stanislav Voronov