Електроосадження функціональних кобальт-срібних і кобальт-вольфрамових сплавів

Authors: 

Marina Ved, Nikolay Sakhnenko, Marina Glushkova and Tetiana Bairachna

Встановлено механізм осадження сплавів кобальту з нешкідливих електролітів. Виявлено вплив компонентів електроліту та шпаруватості поляризованих імпульсів на склад сплавів кобальту та їх вихід за струмом. Показано, що сплави кобальт-срібло та кобальт-вольфрам володіють каталітичними та протикорозійними властивостями.

[1] Popova N.: Katalizator dlja Ochistki Gazovykh Vybrosov Promyshlennykh Proizvodstv. Khimija, Moskwa 1991.
[2] Stailz E.: Nositeli i Katalizatory: Teorija i Praktika. Khimija, Moskwa 1991.
[3] Guldur C. and Balikci F.: Chem. Eng. Commun., 2010, 5, 190.
[4] Gulari E., Srivannavit S. et al.: Appl. Catal., 1999, 182, 147.
[5] Ichitsubo H. and Horiuchi Y.: Appl. Catal., 1998, 173, 37.
[6] Luo M., Yaun X. et al.: Appl. Catal., 1998, 175, 121.
[7] Ved M., Bairachnaya T., Sakhnenko N. et. al.: Funct. Mat., 2007, 14, 4.
[8] Ved M., Sakhnenko N., Glushkova M. et al.: Еnergotechn. i Resursosberezhenie, 2012, 3, 38.
[9] Ved M., Sakhnenko N., Bairachnaya T. et. al.: Funct. Mat., 2008, 15, 4.
[10] Sakhnenko M. and Ved M.: Katalitychni ta Zakhysni Pokryttja Splavamy i Skladnymy Oksydamy: Elektrokhimichnyj Syntez, Prognozuvannja Vlastyvostej. NTU “KhPI”, Kharkiv 2010.
[11] Glushkova M., Bairachna T., Savchenko V. et al.: Vopr. Khimii i Khim. Techn., 2011, 4, 132.