Мікрокристали InSb для сенсорної електроніки

1
Національний університет «Львівська політехніка»,
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»; Міжнародна лабораторія високих магнітних полів та низьких температур
4
Національний університет «Львівська політехніка»
5
Інститут низьких температур і структурних досліджень Польської Академії наук

Досліджено фізичні властивості  низькорозмірних структур, що орієнтовані  на створення нових функціональних матеріалів з унікальними властивостями. Зокрема, розглянуто процеси розсіяння електронів на близькодіючому потенціалі, викликаного взаємодією з полярними та неполярними оптичними фононами, п’єзоелектричними та акустичними фононами, іонізованими домішками та центрами статичної деформації в  n-InSb з концентрацією дефектів 3 ×1017 см-3. В рамках точного розв’язку стаціонарного рівняння Больцмана на основі принципу близькодії розраховано температурні залежності рухливості електронів в інтервалі 4,2–500 К. Порівняння теоретичних температурних залежностей рухливості електронів проводилося з експериментальними даними, отриманими на ниткоподібних кристалах InSb, вирощених у закритій бромідній системі. Ниткоподібні кристали  легувалися в процесі росту домішкою Sn до концентрацій, що відповідає переходу метал-діелектрик. Температурні дослідження проводилися в інтервалі температур 4,2-300 К в сильних магнітних полях до 14 Тл. Для визначення впливу сильних магнітних полів на вимірювані параметри зразків використовувався біттерівський магніт, який забезпечував максимальну індукцію магнітного поля 14 Tл, часову розгортку магнітного поля 1,75 Tл/хв та 3,5 Tл/хв за температури  4,2K та вищих температур, відповідно.  На залежності R(T) для ниткоподібних кристалів, легованих до концентрації, що відповідає переходу метал діелектрик, спостерігається мінімум в області температур в околі ~ 70 К, що,  в свою чергу, корелює з максимумом температурної залежності рухливості. Встановлено добре узгодження теорії та експерименту у дослідженому інтервалі температур. Показано, що при низьких температурах основним механізмом розсіяння в усьому діапазоні температур є розсіяння на центрах статичної деформації. При високих температурах розсіяння на полярних оптичних фононах теж відіграє помітну роль. Решта механізмів розсіяння – розсіяння на акустичних та п’єзоакустичних, на неполярних оптичних та п’єзооптичних фононах, та на іонізованих домішках – дають знехтувано малий внесок. На основі ниткоподібних кристалів InSb розроблено холлівський датчик, дієздатний в широкому температурному інтервалі 4,2 – 500 К та в області високих магнітних полів (до 10 Тл) з чутливістю ~ 3,5 мВ/Tл.

  1. O.N. Uriupin, M.V. Vedernikov, A.A. Shabaldin, Y.V. Ivanov,Y.A. Kumzerov, and A.V. Fokin, “Thermoelectric properties of InSb nanowires over a wide temperature range”, J. Electron. Mater., vol. 38, 990, 2009.
  2. A.I. Hochbaum, R. Chen, R.D. Delgado, W. Liang, E.C. Garnett, M. Najarian, A. Majumdar, and P. Yang, “Enhanced thermoelectric performance of rough silicon nanowires”, Nature, vol. 451, no. 163, 2008.
  3. O.N. Uriupin, N.F. Kartenko, and N.Yu. Tabachkova, “Structure of InSb nanowires in chrysolite asbestos channels”, Fizika i tekhnika polyprovodnikov, vol. 48, no. 7, pp. 1002-1006, 2014. (Russian)
  4. [4]S.V. Zaitsev-Zotov, Yu.A. Kumzerov, Yu.A. Firsov, and P. Monceau, “Luttinger-liquid-like transport in long InSb nanowires”, J. Phys.: Condens. Matter, vol. 12, no. 20, pp. L303-L309, 2000.
  5. Y.A. Kumzerov,  А.V. Fokin, L.S. Parfenjeva, B.I. Smirnov, I.А. Smirnov, Н. Misiorek, and A. Jezowski, “Thremoconductance and resistance of bulk nanostructured In in porous borosilica glass channels”, Fizika tverdogo tela, vol. 55, no. 9, pp.1671- 1676, 2013. (Russian)
  6. І.А. Bolshakova, R.L. Holyaka, O.Yu. Makido, and Т.А. Marusenkova, “New condtructions of semiconductor 3-D sensors of magnetic field”, Elektronika i sviaz, vol. 2-3, pp. 6-10, 2009. (Ukrainian)
  7. [7]O.P.Malyk, “Electron scattering on the short-range potential in narrow gap CdxHg1−xTe”, Mater. Sci. & Engineering B., vol. 129, pp. 161-171, 2006.
  8. [8]O.P.Malyk, “The local electron interaction with crystal lattice defects in CdHgSe solid solution”, Phys. Status Solidi (c)., vol. 6, pp.86-89, 2009.
  9. I.Gorczyca, “Scattering on Short-Range Potentials in InSb. A Pseudopotential Calculation”, Phys. Stat. Solidi (b)., vol. 103, no. 2, pp. 529–533, 1981.
  10. E.Litwin-Staszewska, S.Porowski, and A.Filipo­henko, ”Scattering on short-range potentials in InSb”, Phys. Stat. Solidi (b), vol. 48, no. 2, pp. 525–530, 1971.