Особливості геологічної будови і геодинамічної еволюції південно-східної частини Волино-Подільської плити в контексті перспектив нафтогазоносності

https://doi.org/10.23939/jgd2012.02.070
Надіслано: Грудень 11, 2012
1
ДП “Науканафтогаз”, Відділення “Карпатський центр” ; 1Львівський національний університет імені Івана Франка
2
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
3
ДП “Науканафтогаз” НАК “Нафтогаз України”, Відділення “Карпатський центр”; Науково-технічна компанія "ДЕПРОІЛ ЛТД"

Узагальнено дані з історії геологічного розвитку південно-східної ділянки зони зчленування Волино-Подільської плити і Передкарпатського прогину. Описано основні структурно-тектонічні елементи, які формувались на різних етапах розвитку цього району. Проаналізовано геодинамічні фактори утворення пасток вуглеводнів і виділено головні перспективні ділянки.

  1. Буров В.С., Матвєєва А.О., Кохалевич Р.О. Блокова тектоніка краю Зовнішньої зони Перед­карпатського прогину між Івано-Франківськом і Коломиєю. – ДАН УРСР. – 1964. – № 3. –
    С. 365–368.
  2. Валеев П.А. Авлакогены Восточно-Европейской платформы. – М.: Недра, 1978. – 152 с.
  3. Высоцкий И.В. О Буковинском поперечном поднятии в Восточных Карпатах // Изв. высш. учеб. завед. Геология и разведка. – 1959. – № 3.
  4. Геотектоника Волыно-Подолии / Чебаненко И.И., Вишняков И.Б., Власов Б.И. и др. – К.: Наук. думка, 1990. – 244 с.
  5. Дяченко Ю.Я. О влиянии тектоники на расположение интенсивных гравитационных миниму­мов в Восточных Карпатах / Геология и гео­химия нефтяных и газовых месторождений. –  К.: Наук. думка, 1965. – № 1. – С. 91–99.
  6. Кропоткин П.Н., Валяев Б.М., Гафаров Р.А. Глубинная тектоника древних платформ северного полушария. – М.: Наука, 1971. – 392 с.
  7. Крупський Ю.З. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського і Волино-По­дільського регіонів України. – К.: УкрДГРІ. – 2001. – 144 с.
  8. Ризун Б.П. Основные черты тектоники и перспективы газоносности юго-восточной части Внешней зоны Предкарпатского прогиба / Геология и геохимия нефтяных и газовых месторожде­ний. – К.: Наук. думка, 1965. – № 1. – С. 99–107.