Прогнозування нафтогазоперспективних ділянок у межах південно-західної частини Срібненської депресії Дніпровсько-Донецької западини за даними гравірозвідки

2015;
: pp. 86 - 98
https://doi.org/10.23939/jgd2015.01.086
Надіслано: Травень 21, 2015
1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України,
2
Прикарпатське державне підприємство ”СПЕЦГЕОЛОГОРОЗВІДКА”

Мета. Метою роботи є інтерпретація гравіметричних матеріалів з використанням даних сейсмо­розвідки для виявлення зон розущільнення у товщах візейських карбонатів Срібненської депресії Дніпровсько-Донецької западини. Ці зони ймовірно пов’язані з розвитком перспективних на поклади вуглеводнів масивів органогенних вапняків. Методика. Методика досліджень полягає в інтерпретації локальних аномалій поля сили тяжіння масштабу 1:50000, матеріалів детального високоточного гравітаційного знімання та у моделюванні розподілу густин у межах товщ візейських карбонатів по профілях і ділянках, де проведено сейсмічну розвідку. Гравітаційне моделювання виконано за допо­могою авторських комп’ютерних технологій рішення 2D і 3D обернених задач гравірозвідки. Результати. За фондовими гравіметричними матеріалами побудовано карти локальних аномалій поля сили тяжіння. Виявлено низку від’ємних локальних аномалій, пов’язаних з пастками вуглеводнів. За матеріалами профільних високоточних гравіметричних спостережень по сейсмічних профілях виконано моделювання розподілу густин у межах карбонатної “плити”. За результатами комп’ютерної інтер­претації детальних площинних гравіметричних спостережень масштабу 1:10000, які проведено на Гнідинсько-Білоусівській площі, побудовано тривимірну модель розподілу густини у межах візейських карбонатів. За результатами 2D і 3D гравітаційного моделювання виявлено зони розущільнених карбонатів, які тяжіють до піднятих ділянок поверхні карбонатної “плити” і до ділянок підвищеної товщини карбонатів, у межах яких, за даними сейсморозвідки, прогнозовано розвиток біогермних споруд. У тривимірній детальній густинній моделі, крім зон розущільнення ізометричної або складної форми, виявлено кільцеві аномалії розущільнення, що оточують ущільнені карбонати. Результати моделювання використано для дослідження перспектив Гнідинсько-Білоусівської площі ДДЗ на нафтогазоносність. Наукова новизна. Показано, що у складних геолого-геофізичних умовах засто­сування високоточної гравірозвідки і комп’ютерних технологій інтерпретації її матеріалів є недорогим і геологічно ефективним інструментом вирішення завдань детального розчленування за густиною об’єктів незначної потужності в об’ємі і по розрізу, навіть, на великих глибинах (більше ніж 4000 м). Практична значущість. Встановлено, що комп’ютерна переінтерпретація фондових кондиційних гравіметричних карт масштабу 1:50000 значно підвищує їх інформативність та може бути основою для виявлення нових ділянок, перспективних на пошуки і розвідку родовищ нафти і газу. Детальне тривимірне гравітаційне моделювання дало змогу окреслити перспективні густинні аномалії: локальні зони розущільнення та зони ущільнення, що обрамлені аномаліями розущільнення.

 1. Анікеєв С. Г. Комп’ютерна система рішення пря­мих та обернених задач гравірозвідки для 2D/ 3D моделей складнопобудованих середовищ / С. Г. Анікеєв // Розвідка та розробка нафтових і газових родо­вищ. – Серія: Розвідувальна і промислова гео­логія. – Ів-Франківськ, 1997. – Вип. 34. – С. 57–63.
 2. Анікеєв С. Г. Методика інтерпретації гравімет­рич­них матеріалів при довільній будові геоло­гічних середовищ / С. Г. Анікеєв : дис. … канд. геол. наук. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ. – 1999. –242 c.
 3. Анікеєв С. Г. Про методику моделювання складно побудованих середовищ в гравірозвідці /
  С. Г. Анікеєв // Тео­ретичні та прикладні ас­пекти геоінформатики; зб. наукових праць. – К.,  2008. – С. 67–72.
 4. Багрій І. Д. Нафтогазоперспективні об`єкти Укра­їни. Прогнозування нафтогазо­перспективних об`єктів Дніпровсько-Донецької газонафтонос­ної області з застосу­ванням комплексу нетрадиційних приповерх­невих методів дос­ліджень / І. Д. Багрій, В. В. Гладун, П. Ф. Го­жик, Б. Л. Крупський, В. П. Клочко. – К.,
  2007. – 535 c.
 5. Кобрунов А. И. Теоретические основы критери­аль­ного подхода к анализу геофизических данных (на примере задач гравиметрии) /
  А. И. Кобрунов // ИФИНГ. – Ивано-Франковск, 1985. – 269 c. – Деп. в УкрНИИНТИ 18.02.86 Т 1280-УК86.
 6. Левашов С. П. О целесообразности оперативной оценки перспектив обнаружения новых скоп­лений углеводородов на территории Украины по данным дистанционного зондирования Земли / С. П. Левашов, Н. А. Якимчук,
  И. Н. Корчагин // Геоінформатика. – 2011. – № 4. – С. 5–17.
 7. Маєвський Б. Й. Новітні дослідження геологічної будови і перспектив нафтогазоносності гли­боко-занурених горизонтів Українських Кар­пат / Б. Й. Маєвський, С. Г. Анікеєв, Л. С. Мон­чак та ін. – ІФНТУНГ, Івано-Франківськ. – 2012. – 208 с.
 8. Максимчук В. Ю.  Дослідження аномального маг­нітного поля та магнітних властивостей гірських порід на Прирічному газоконден­сатному родовищі / В. Ю. Максимчук, Р. С. Ку­деравець, Ю. М. Городиський, Р. Гаупп // Розвідка та розробка нафтових і газових ро­довищ, ІФНТУНГ, Івано-Франківськ. – 2007. – № 1(22). – С. 19–30
 9. Максимчук В. Ю. Особливості аномального маг­нітного поля над родовищами вуглеводнів центральної частини Дніпровсько-Донецької западини / В. Ю. Максимчук, Р. С. Кудера-
  вець // Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища. Мате­ріали наукової конференції, 6–10 жовтня
  2008 р. – Львів. – С. 103–104.
 10. Мончак Л. С. Перспективні на поклади вугле­воднів ділянки Покутсько-Буковинських Кар­пат за гравіметричними матеріалами /
  Л. С. Мон­чак, Г. О. Жученко, С. Г. Анікеєв,
  В. П. Степанюк // Науковий вісник Івано-Франківського націо­нального технічного уні­вер­ситету нафти і газу. – Івано-Франківськ. – 2012. – № 1 (31).  – С. 3–9.
 11. Мончак Л. С. Про перспективи газоносності гли­боко занурених горизонтів Крукеницької за­падини / Л. С. Мончак, С. Г. Анікеєв, Б. Й. Ма­євський, С. С. Куровець // Нафтова галузь України. – К., 2014. – № 3 – С. 14–16.
 12. Уткузов Н. Р. Перспективы высокоточной грави­разведки при геологическом картировании и поисках залежей углеводородов (опыт НПУ “Казаньгеофизика”) / Н. Р. Уткузов, Ю. Б. Ан­тонов, В. М. Лучников // Георесурсы, КФУ. – Казань, 2002, № 1(9). – С. 25–28.
 13. Шляховский В. А. Опыт применения электро­разведки для поиска нефтяных залежей /
  В. А. Шляховский, В. В. Финчук и др. // Нефть. Газ. Новации. – 2009. – №10. – С. 11–13.
 14. Шуровський О. Д. Досвід застосування високо­точної гравірозвідки підчас експлуатації родо­вищ самородної сірки методом підземної ви­плавки / О. Д. Шуровський, С. Г. Анікеєв // Мі­неральні ре­сурси України. – К., 2013. – № 3. – С. 29–36.
 15. Andy M. Kass, Benjamin J. Drenth, Leon Foks, Joseph Capriotti. Quantitative geophysical interpretation of gravity gradient and magnetic data over a buried carbonatite: The Elk Creek deposit, Nebraska, USA. International Workshop on Gravity, Electrical & Magnetic Methods and their Applications, Chenghu, China, 19–22 April 2015: 201-204.
 16. Bychkov S., Novoselitskiy V., Prostoloupov G., Scherbinina G., Tchadaev M. The computer-based system VECTOR as a tool for detection and localization of both gravity and magnetic field sources and its applications at geological interpretation / Abstracts of Contribution of the EGS-AGU-EUG Joint Assembly, France, Nice, 2003, Vol. 5, 01497.
 17. Liu Q., Chan L. and other. Relationship between mag­netic anomalies and hydrocarbon microsee­page abo­ve the Jingbian gas field, Ordos basin, China // AAPG Bull., Vol. 88, No 2 (February 2004), P. 241–251.