гравітаційне поле

Відображення тектонічної будови західного регіону України у гравімагнітних полях

Мета. Метою роботи є простеження крупних структурно-тектонічних елементів у межах Західного регіону України за характерними ознаками їх прояву у аномаліях потенціальних полів та побудова схем тектоніки регіону за гравімагнітометричними матеріалами. Методика. Методика досліджень ґрунтується на якісній інтерпретації спостережених гравітаційних і магнітних полів.

Аналіз впливу еліпсоїдальності фігури землі на її внутрішню структуру на прикладі моделі PREM

Для існуючих одновимірних розподілів мас для еліпсоїдальної планети не розроблені методи обчис­лення її гравітаційного потенціалу V та гравітаційної енергії Е, тому є актуальним отримання формул для одночасного знаходження густини розподілу мас, потенціалу та енергії для еліпсоїдального тіла.

Густинна модель Коломийської палеодолини по геотраверсу СГ-І (67) Надвірна – Отинія – Івано-Франківськ

Мета. Метою роботи є уточнення глибинної будови та перспектив нафтогазоносності Коломийської палеодолини за сейсмогеотраверсом СГ-І (67), який проходить уздовж лінії Надвірна – Коломия – Отинія – Івано-Франківськ. Сейсмогеотраверс СГ-І (67) частково захоплює Бориславо-Покутський покрив, перетинає Самбірську і Більче-Волицьку зони та заходить на Східноєвропейську платформу. Методика.

Апріорна просторова геолого-геофізична модель Леськівсько-Коротицької структурно-тектонічної підзони північного борту ДДЗ за даними комплексних геофізичних та петрофізичних досліджень

Представлені результати одного з етапів дослідження глибинної будови Леськівсько-Коротицької структурно-тектонічної підзони Північного борту ДДЗ – створення просторової інтегральної геолого-геофізичної моделі на основі всебічного аналізу наявних геолого-геофізичних даних.

Про анізотропні трансформації потенціальних полів

Приведені результати дослідження геологічної інформативності анізотропних трансформацій потенціальних полів. На тестах та на спостереженому полі сили тяжіння Українських Карпат показано ефективність анізотропних трансформацій щодо виділення локальних аномалій, зумовлених глибинною розломною тектонікою та лінійними ускладненнями в осадовому покрові.

Застосування деконволюції Ейлера для визначення глибини залягання джерел гравітаційного поля в регіоні Українських Карпат

Розглянуто основне рівняння методу деконволюції Ейлера. На відміну від альтернативних методів розв’язку, метод найменших квадратів був використаний для рішення цього рівняння та отримані глибини геологічних об’єктів різної конфігурації в регіоні Українських Карпат.

Прогнозування нафтогазоперспективних ділянок у межах південно-західної частини Срібненської депресії Дніпровсько-Донецької западини за даними гравірозвідки

Мета. Метою роботи є інтерпретація гравіметричних матеріалів з використанням даних сейсмо­розвідки для виявлення зон розущільнення у товщах візейських карбонатів Срібненської депресії Дніпровсько-Донецької западини. Ці зони ймовірно пов’язані з розвитком перспективних на поклади вуглеводнів масивів органогенних вапняків. Методика.

До прогнозування землетрусів у зонах напруження земної кори за вимірами станцій глобальних навігаційних систем

Мета. Метою досліджень є встановлення взаємозв’язку між силами напружень у земній корі і силами, які діють у навколоземному космічному просторі та землетрусами в надрах Землі, і на цій основі виявлення можливостей короткочасного прогнозу землетрусів. Методика. Нагромадження статистичної інформації по бальності землетрусів, їх локалізації і часу прояву, а також інформації про місцерозташування Місяця і Сонця (власні спостереження, дані з літератури та інтернет-сайтів). Аналіз отриманих даних та їх зіставлення.

Розклад гравітаційного поля тривісної еліпсоїдальної планети з використанням одного класу неортогональних гармонійних функцій

Розглянуто уявлення потенціалу тривісного еліпсоїда за допомогою рядів, що сходяться, Коефіцієнти яких визначаються через інтегральні характеристики функції розподілу щільності планети. Цей підхід дає можливість в комплексі вивчати розподіл мас планети, її фігуру і зовнішнє гравітаційне поле.

Про встановлення системи висот на регіон Антарктики

Розв’язано задачу приведення висот гравіметричного квазігеоїда до среднього рівня океану  в регіоні Антарктики, заданого усередненими даними CorSSH шести альтиметричних місій (1992 – 2007 рр). У результаті побудови альтиметро-гравіметричного квазігеоїда отримано значення потенціалу W0. Сукупність цих результатів може використовуватись для введення регіональної системи висот, яка зв’язана з гравітаційним полем Землі.