Структура, динаміка і сейсмотектоніка скидових зон (за результатами фізичного моделювання та польових досліджень) Частина 1: Фізичне моделювання.

2015;
: pp. 63 - 85
https://doi.org/10.23939/jgd2015.01.063
Надіслано: Травень 15, 2015
1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
2
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
3
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Мета. Метою роботи є представити та проаналізувати результати фізичного моделювання і польових досліджень процесів утворення, розвитку, а також сучасної геодинамічної та сейсмотектонічної активності зон субвертикального зсуву (ЗСВЗ), зокрема, скидової кінематики. Методика. Фізичне моделювання проведено на спеціальній моделювальній установці для кутів падіння розриву 75°, 60° і 45°. Як пластично-в’язкі модельні матеріали для нього використано спеціальні пасти на основі глини. Польові дослідження містити геоакустоемісійний, ПІЕМПЗ, деформографічний, нахиломірний та сейсмологічні методи. Результати. У частині 1 (фізичне моделювання) відтворено закономірності розвитку процесів субвертикального розривоутворення в осадових товщах у часі та з глибиною в модельних експериментах, проаналізовано розвиток різних систем тріщин залежно від швидкості зміщення та кута падіння розриву. Простежено розвиток приповерхневих тріщинуватих зон (як по латералі, так і з глибиною) над зонами СВЗ. У частині 2 (польові дослідження) наведено приклади зон такого типу в реальних геологічних структурах, зокрема, у зоні Берегівського горбогір’я в Закарпатті та деякі результати геофізичного моніторингу їх сучасного геодинамічного режиму, зокрема, деформо­метричним та параметричним геоакустичним методами, а також методами природних геоакус­тоемісійного та імпульсного геоелектромагнітноемісійного (метод ПІЕМПЗ) полів. За сейсмологічними даними, простежено особливості сейсмотектонічного процесу в одній з характерних сейсмогенних зон скидової кінематики в районі Берегівського горбогір’я в Українському Закарпатті. Наукова новизна. За даними фізичного моделювання, встановлено характерні часово-просторові закономірності розвитку процесів субвертикального розривоутворення, їх залежність від кута падіння розриву та швидкості зміщення блоку основи. За даними багаторічних польових геоакустичних, деформографічних і нахиломірних досліджень на мережі пунктів спостережень у зоні Берегівського горбогір’я в Україн­ському Закарпатті виявлено підвищену геодинамічну активність таких субвертикальних тріщинуватих зон та зв’язок деформаційних процесів у них з геодинамікою земної кори Закарпаття та усієї Землі. За комплексом сейсмологічних, геологічних та геодезичних даних на прикладі характерних землетрусів Берегівської сейсмогенної зони в Українському Закарпатті (зони на перетині Припанонського (захід – північно-західного простягання) і Берегівського меридіонального розломів – зони розвитку горст-грабенової (“клавішної”) тектоніки) простежено характерні особливості сейсмотектоніки скидових зон. Практична значущість. Результати досліджень дають можливість, з одного боку, надійніше прогнозувати (а значить, і моніторити) зони проявів приповерхневих ефектів від глибинних ЗСВЗ, а з іншого, за результатами поверхневих досліджень прогнозувати наявність, локалізацію та характеристики глибинних ЗСВЗ, а також характер і характеристики геодинамічних та сейсмотектонічних процесів у таких зонах. Це є важливим для сейсмології та геодинамічного моніторингу, для пошуків нафти і газу та інших корисних копалин, для інженерної геології і геофізики, для геоекології та ін.

 1. Бобров А. А. Исследование объемной активности радона в разломных зонах Приольхонья и юж-ного Приангарья  : методика и предвари­тельные результаты / А. А. Бобров // Известия Сибирского отделения Секции наук о Земле РАЕН. Геология, поиски и разведка рудных месторождений. – Иркутск  : Изд. ИрГТУ. – 2008. – № 6 (32). – С. 124–129.
 2. Бойко Г. Ю.  Глибинна геологічна будова Кар­патського регіону / Г. Ю. Бойко, П. Ю. Ло­зиняк, Х. Б. Заяць, С. Г. Аніке­єв, М. Й. Пет­рашкевич, В. В. Колодій, О. П. Гай­ванович // Геологія і геохімія горю­чих копалин. – 2003. – № 2. – С. 52–61.
 3. Бокун А. Н. Зоны скалывания в однослойных мо­делях из влажной глины / А. Н. Бокун // Сдви­говые тектони­ческие нарушения и их роль в образовании ме­сторождений полезных иско­паемых. – Л.  : МТК АН СССР. – 1988. –
  Вып. 1. – С. 83–85.
 4. Бокун А .Н. Развитие и характер трещин в мо­делях флексурного изгиба / А. Н. Бокун // Экспериментальная тек­тоника в теоретической и прикладной геоло­гии. – М.  : Наука, 1985. –
  С. 220-227.
 5. Бокун А. Н. Результаты тектонофизического моде­лирования зон горизонтального сдвига и ис­пользование их при поисках углеводородов / А. Н. Бокун // Тектонофизика и актуальные вопросы наук о Земле. К 40-летию создания М.В. Гзовским ла­боратории тектонофизики в ИФЗ РАН. Мате­риалы докладов Всерос­сийской конференции. 13–17 октября 2008 г. – М.  : ИФЗ РАН. – 2009. – С. 135–137.
 6. Бокун А. Н. Соляные структуры Солотвинской впа­дины / А. Н. Бокун. – К.  : Наук. думка, 1981. – 135 с.
 7. Бокун А. Н. Структурообразование в слабоконсо­лидированных осадках северо-восточной кот­ловины Тихого окана (по данным моделирова­ния) / А. Н. Бокун // Механизмы структуро­обра­зования в ли­тосфере и сейсмичность. Тезисы докладов ІІІ Всесоюзного симпозиума “Экспериментальная тектоника в решении задач теоретической и практической гео­логии”. – М.  : ИФЗ, 1991. – С. 116–118.
 8. Бокун О. М. Структура і динаміка зон горизон­тального зсуву (за результатами фі­зичного моделювання і польових досліджень) /
  О. М. Бокун, А. В. Назаревич // Геодинаміка. – 2013. – № 1 (14) – С. 129–141.
 9. Бондаренко П. М. Моделирование полей напряже­ний и прогноз дислокаций в сдвиговых зонах / П. М. Бондаренко  // Сдвиговые тектонические нарушения и их роль в образовании место­рождений полезных иско­паемых. – Л.  : МТК АН СССР. – 1988. – Вып. 1. – С. 71–74.
 10. Борняков С. А. Внутренняя структура сдвиговых зон (по результатам физического моделирова­ния) / С. А. Борняков // Тектонофизика и акту­альные вопросы наук о Земле. К 40-летию создания М. В. Гзов­ским лаборатории тектоно­физики в ИФЗ РАН. Материалы докладов Всероссийской конфе­ренции. 13–17 октября 2008 г. – М.  : ИФЗ РАН. – 2009. – С. 138–139.
 11. Борняков С. А. Динамические критерии самоорга­низации системы разрывов в сдвиговой среде (по результатам физического моделирования) / С. А. Борняков  // Доклады РАН. – 2008. –
  Т. 420, № 6. – С. 822–824.
 12. Борняков С. А. Дис­сипативные структуры зон разломов и кри­терии их диагностики (по результатам физи­ческого моделирования) /
  С. А. Борняков, А. В. Черемных, В. А. Трус-
  ков // Геология и гео­физика. – 2008. – Т. 49,
  № 2. – С. 179–187.
 13. Васильев Е. П. Модель присдвигового куполооб-разования / Е. П. Васильев // Сдвиговые текто­нические наруше­ния и их роль в образовании месторождений полезных ископаемых (Тезисы докладов Пер­вого Всесоюзного совещания). Вып. 1. – Л.  : ЛГИ, 1988. – С. 64–66.
 14. Гзовский М. В. Волнистость простирания круп­ных тектонических разрывов / М. В. Гзовс-
  кий // Изв. АН СССР. – 1953. – № 2. – С. 101–114.
 15. Гзовский М. В. Основные вопросы тектонофизики и тектоника Байджансайского антиклинория / М. В. Гзовский. – М.  : Изд. АН СССР. –
  1963. – Ч. 3, 4. – 544 с.
 16. Гзовский М. В. Основы тектонофизики /
  М. В. Гзовский. – М.  : Наука, 1975. – 536 с.
 17. Гинтов О. Б. Полевая тектонофизика и ее приме­нение при изучении деформаций земной коры Украины / О. Б.  Гинтов. – К.  : Феникс, 2005. – 572 с.
 18. Гинтов О. Б. Дилатансион­ное разуплотнение в сдвиговых зонах Украин­ского щита /
  О. Б.  Гинтов, В. М. Исай, Л. В. Исай // Сдвиговые тектонические нару­шения и их роль в образовании месторождений полезных иско­паемых (Тезисы докладов Пер­вого Всесоюзного совещания). Вып. 1. – Л.  : ЛГИ, 1988. – С. 88–91.
 19. Гончарук А. Ф. Рудоконцентрую­чі структури й етапи вулкано-тектонічного роз­витку Бере­гово-Беганської золотоносної зони Закарпаття / А. Ф. Гончарук, В. А. Степанов, Л. І. Ве­ремеєнко, В. М. Кулібаба, Т. І. Шемякіна // Вісн. ЛНУ. Сер. геол. – 1994. – Вип. 12. –
  С. 168–177.
 20. Гордиенко В. В. Украинские Карпаты (геофизика, глубинные процессы) / В. В. Гордиенко,
  И. В. Гордиенко, О. В. Завгородняя, С. Ко­вачи­кова, И. М. Логвинов, В. М. Тарасов,
  О. В. Усен­ко. – К.  : Логос, 2011. – 129 с.
 21. Григорчук Г. Ю. Геолого-структурна позиція зо­ло­того і поліметалевого зруденіння – критерій глибинного прогнозу руд / Г. Ю. Григорчук. – Вісн. ЛНУ ім. І. Франка. Сер. геол. – 1992. – Вип. 11. – С. 153–159.
 22. Дамаскинская Е. Е. Моделирование напряженного состояния тектонических разло­мов методом конечных элементов / Е. Е. Дамаскинская,
  Н. Г. Томилин // Тектоно­физика и актуальные воп­росы наук о Земле. К 40-летию создания
  М. В. Гзовским лаборатории тектонофизики в ИФЗ РАН. Матер. докл. Всеросс. конф.
  13–17 октя­бря 2008 г. – М.  : ИФЗ РАН. – 2009. – С. 143–144.
 23. Демчишин М. Г. Современная динамика склонов на территории Украины / М. Г. Демчишин. – К.  : Наук. думка, 1992. – 254 с.  
 24. Дослідження сучасної геодинаміки Українських Карпат / під ред. В. І. Старостенка. – К.  : Наук. думка. – 2005. – 256 с.
 25. Зоценко М. Л. Інженерна геологія. Механіка грун­тів. Основи та фундаменти / М. Л. Зоценко,
  В. І. Коваленко. – Полтава  : ПНТУ, 2004. – 446 с.
 26. Иванов И. П.  Инженерная гео­динамика /
  И. П. Иванов, Ю. Б. Тржцинский. – СПб.  : Наука, 2001. – 416 с.
 27. Иванов П. Л. Грунты и основания гидротехничес­ких сооружений / П. Л. Иванов. – М.  : Высшая школа,1991. – 447 с.
 28. Исай В. М. Реологические свойства консолидиро­ванной коры и некоторые закономерности раз­ломообразования (на примере Украинского щи­та) / В. М. Исай // Геофиз. журн. – 1989. – 11, №3. – С. 40–52.
 29. Китык В. И. Галогенные формации Украи­ны  : Закарпатский прогиб / В. И. Китык, А. Н. Бо­кун, Г. М. Панов, Е. П. Сливко, В. С. Шай­децкая. – К.   : Наук. думка, 1983. – 168 с.
 30. Ковалишин З. И. Флюидный режим гидротермаль­ных процессов Закарпатья / З. И. Ковалишин, М. Д. Братусь. – К.  : Наук. думка, 1984. – 86 с.
 31. Кравчук Я. С. Геоморфологія Полонинсько-Чор­но­гірських Карпат / Я. С. Кравчук. – Львів  : ВЦ ЛНУ ім. І. Фран­ка, 2008. – 188 с.
 32. Крупський Ю. З. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино-Подільського регіонів України / Ю. З. Крупсь­кий. – К.  : УкрДГРІ, 2001. – 144 с.
 33. Куксенко В. С. Физические основы прогнозирова­ния разрушения горных пород при землетря­сениях / В. С. Куксенко. – М.  : Наука, 1987. – С. 12–36.
 34. Лозиняк П. Ю. Неогенова та сучасна геодинаміка і сейсміч­ність літосфери Закарпаття / П. Ю. Ло­зиняк, А. В. Назаревич, Л. Є. Назаревич // Геодинаміка. – 2011. – 2 (11). – С. 170–172.
 35. Лукьянов А. В. Горизонтальные движения по раз­ломам, происходящие при современных ката­строфических землетрясениях / А. В. Лукьянов // Тр. ГИН АН СССР. – М.  : Изд. АН СССР. – 1963. – Вып. 80. – С. 34–112.
 36. Лящук Д. Н. Гео­електромагнітноемісійний метод в моніторинзі локальних геодинамічних про­цесів / Д. Н. Лящук, А. В. Назаревич, Л. Є. На­заревич // Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. Гео­логія. – 2003. – № 26–27. – С. 92–97.
 37. Максимчук В. Ди­наміка аномального магнітного поля Землі / В. Максимчук, Ю. Городиський, В. Кузнецова. – Львів  : Євросвіт, 2001. – 306 с.
 38. Матковський О. І. Родовища та рудопрояви золота Українських Карпат / О. І. Матковський // Вісник ЛНУ ім. І.Фран­ка. Сер. геол. – 1992. – Вип. 11. – С. 96–120.
 39. Механика грунтов, оснований и фундаментов / под ред. С. Б. Ухова. – Для вузов 2-е изд., перераб. и доп. – М.  : Высшая школа, 2002. – 586 с.
 40. Михайлова А. В. Изучение механизмов деформи­рования тектонических структур в слое над движущимися блоками фундамента (на моде­лях) / А. В. Михайлова // Тектонофизика и актуальные вопросы наук о Земле. К 40-летию создания М. В. Гзов­ским лаборатории текто­нофизики в ИФЗ РАН. Материалы докладов Всероссийской конфе­ренции. 13–17 октября 2008 г. – М.  : ИФЗ РАН. – 2009. – С. 145–147.
 41. Михайлова А. В. Методика количественной оцен­ки перемещений и напряжений в пластических непрозрачных моделях / А. В. Михайлова // Тектонофизика и ме­ханические свойства горных пород. – М.  : Нау­ка. – 1971. – С. 38–48.
 42. Назаревич А. В. Геодинаміка і осо­бливості сейс­мотектонічного процесу Берегів­ської горстової зони (Закарпаття) / А. В. Назаревич,
  Л. Є. Назаревич // Геодина­міка. – 2000. –
  № 1(3). – С. 131–147.
 43. Назаревич А.В. Геодинаміка і трі­щинуватість породних масивів (на прикладі Бе­регівського горбогір’я в Закарпатті) / А. В. Назаревич,
  Л. Є. Назаревич // Нау­ковий вісник НГАУ. – 2001. – № 4. – С. 23–24.
 44. Назаревич А. В. Геодинаміка, тек­тоніка та сейсмічність Карпатського регіону України /
  А. В. Назаревич, Л. Є. Назаревич  // Геоди­наміка. – 2013. – № 2(15) – С. 247–249.
 45. Назаревич А. В. Глибинні особ­ливості сейсмотектонічного процесу в Укра­їнських Карпатах / А. В. Назаревич, Л. Є. Назаревич // Матер. XІІ Міжнар. конф. “Гео­інформатика  : теоретичні та прикладні ас­пекти”,
  12–15 травня 2014 року, м. Київ. – Київ. – 2014 (CD). 05/2014; DOI  :10.3997/2214-4609. 20140419.
 46. Назаревич А. В. Масштабно-енер­гетичні кореля­ційні співвідношення для вог­нищ землетрусів Закарпаття  : деякі наслідки та енергетична ве­рифікація / А. В. Назаревич, Л. Є. Назаревич // Теоретичні та при­кладні аспекти геоінфор­матики. – К., 2009. – С. 279–298.
 47. Назаревич А. В. Параметричні сей­смогеоакус­тичні методи і комплексні техноло­гії моніторингу природних та техногенних гео­динамічних процесів та прогнозу катастроф / А. В. Назаревич, Л. Є. Назаревич  // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Геологія. – 2002. –
  № 23–24. – С. 43–47.
 48. Назаревич Л. Є.  Cейсмічність і деякі особливості сейсмотектоніки Українсь­ких Карпат /
  Л. Є. Назаревич, А. В. Назаревич // Геодинаміка. – 2012. – № 1(12). – С. 145–151.
 49. Назаревич Л. Є. Особливості вог­нища Берегівсь­кого землетрусу 1965 року за комплексом даних (геоінформаційні аспекти) / Л. Є. На­заревич, А. В. Назаревич // Теоретичні та прик­ладні аспекти геоінформа­тики. – К., 2005. – Т.2. – С. 74–79.
 50. Назаревич Л. Є. Особливості під­готовки та харак­теристики вогнища Берегівсь­кого землетрусу 1965 року (за макросейсміч­ними даними) /
  Л. Є. Назаревич, А. В. Назаревич // Геоди­наміка. – 2006. – № 1(5). – С. 61–74.
 51. Назаревич Л. Є. Характеристики сейсмічності і сейсмотектонічного процесу в зонах Карпатсь­кого регіону : автореф. дис. ... канд. геол. наук / Л. Є. Назаревич. – К.  : ІГФ. – 2006. – 21 с.
 52. Назаревич Л. Є. Характерні риси сейсмотекто­нічного процесу в літосфері Буко­вини та прилеглих територій / Л. Є. Назаревич,
  А. В. Назаревич // Геодинаміка. – 2007. –
  № 1(6). – С. 49–54.
 53. Осокина Д.Н. Исследование механизмов деформи­рования массива в зоне разрыва на основе изу­чения трехмерного поля напряжений (матема­тическое моделирование) // М. В. Гзовский и развитие тектонофизики. – М.  : Наука, 2000. – С. 220–245.
 54. Осокина Д. Н. Поле напряжений в окрестностях конца разлома как фактор, определяющий раз­витие нарушений второго порядка, характер роста разлома, разрушения массива и сейсмич­ности / Д. Н. Осокина // Фундаментальные проблемы геотекто­ники : матер. X Текто­ни­ческого совеща­ния. – М.  : ГЕОС. – 2007. –
  Т. 2. – С. 62–66.
 55. Полівцев А. В. Карта вертикальних голоценових рухів Волино-Поділля та Передкарпаття /
  А. В. Полівцев // Гео­динаміка. – 2011. –
  № 1(10). – С. 58–70.
 56. Ребецкий Ю. Л. Механизм генерации тектоничес­ких напряжений в областях больших верти­кальных перемещений / Ю. Л. Ребецкий // Физ. мезомеханика. – 2008. – Т. 11, № 1. – С. 66–73.
 57. Ребецкий Ю. Л. Напряженное состояние слоя при продольном сдвиге / Ю. Л. Ребецкий // Из­вестия АН СССР. сер. Физика Земли. – 1988. – № 9. – С. 29-35.
 58. Ребецкий Ю. Л. Тектонические напряжения и проч­ность горных массивов / Ю. Л. Ребец-
  кий. – М.  : Наука, 2007. – 406 с.
 59. Семинский К. Ж. Моделирование крупных сдвиго­вых зон и специфика развития их крыльев / К. Ж. Семинский // Сдвиговые текто­нические нарушения и их роль в образовании месторождений полезных иско­паемых. – Л.  : МТК АН СССР. – 1988. – Вып. 1. – С. 74–77.
 60. Семинский К. Ж.  Внутренняя структура конти­нен­тальных разломных зон. Прикладной ас-
  пект / К. Ж. Семинский, А. С. Гладков, О. В. Лу-
  нина, М. А. Ту­гарина. – Новосибирск  : Наука, 2005. – 293 с.
 61. Скакун Л. З. Золоте зруденіння Бе­регівського рудного поля (геолого-структурна позиція і мі­нералогічна типізація) / Л. З. Скакун, О. І. Мат­ковський, М. Ф. Гожик, Б. Г. Реме­шило,
  В. М. Шклянка // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Сер. геол. – 1992. – Вип. 11. – С. 128–145.
 62. Стоянов С. С. Механизм формирования разрыв­ных зон / С. С. Стоянов. – М.  : Недра, 1977. – 144 с.
 63. Толстой М. І. Вивчення провісни­ків локальних землетрусів засобами їх прямої оцінки /
  М. І. Толстой, О. В. Шабатура // Геодинаміка. – 2014. – № 1(16). – С. 103–112.
 64. Томилин Н. Г. Статистическая кинетика разру­шения горных пород и прогноз сейсмических явлений / Н. Г. Томилин, Е. Е. Дамаскинская, П. И. Павлов // ФТТ. – 2005. – Т. 47, № 5. –
  С. 955–959.
 65. Хомяк Л. М.  Моделювання напру­жено-дефор­мованого стану осадового комплек­су авто­хтону в зоні динамічного впливу насув­ного клину / Л. М. Хомяк, М. М. Хомяк // Геодинаміка. – 2014. – № 1(16). – С.61–74.
 66. Чебаненко И. И. Особенности раз­вития трещи­новатости пород кристаллического фундамента в разломных зонах Днепровско-Донецкой впа­дины / И. И. Чебаненко, Б. И. Малюк, А. Н. Бо­кун, В. П. Клоч­ко, М. И. Пономаренко // Тектоника и стратигра­фия. – 1990. – Вып. 31. – С. 9–12.
 67. Шамотко В. І. Елек­трометричний контроль гео­динамічних проце­сів / В. І. Шамотко, А. І. Бі­лінський, І. П. Мороз // Геолого-геофізичні проблеми сейсмічно­го районування території західних областей України. – Львів, 1993. –
  С. 53–55. (препр. / АН України. ІППММ; 17–93).
 68. Шашенко А. Н. Механика гор­ных пород /
  А. Н. Ша­шенко, В. П. Пустовойтенко. – К.  : Новий друк, 2003. – 400 с.
 69. Швец В. Б. Механіка грунтів. Основи та фунда­менти / В. Б. Швец, І. П. Бойко. – Дніпро­петровськ  : Пороги, 2012. – 231 с.
 70. Юркевич О. И. По­вторное нивелирование Бере­говского земле­трясения 24 октября 1965 г. /
  О. И. Юркевич, Б. И. Волосецкий, Н. С. Зяб­люк // Сейсмичность Украины. – К.  : Наук. думка, 1969. – С. 103–106.
 71. Chemenda A. Strain parti­tioning and interpolate friction in oblique subduc­tion zones  : Constraints provided by experimental modeling / A. Che­men­da, S. Lallemand, A. Bokun // J. Geophys. Res. S. E. – 2000. – Vol. 105. – Issue B3. – P 5567–5581. 
 72. Graham R. H. Wrench faults, arcuate fold and de­formation in the southern French Alps /
  R. H. Graham // Proc. Ge­ol. Assoc. – 1978. –
  No 89. – P. 125–142.
 73. Harding T. P. Petroleum Traps associated with wrench faults / T. P. Harding // Am. Assoc. Pet. Geol. Bull. – 1974. – No 58. – P. 1290–1304.
 74. Kuksenko V.  A two-stage model of fracture of rocks / V. Kuksenko, N. Tomilin, E. Damaskinskaya and D. Lo­ckner // Pure Appl. Geophys. – 1996. –
  Vol. 146. – No 2. – P. 253–263.
 75. Odonne F. and Vialon P. Analogue models of folds above a wrench fault // Tectonophysics. – 1983. – No 99. – P. 31–46.
 76. Osokina D. N. Second rank fractures and 3D stress & strain local fields of fault with sides friction as ones development stages evidence  : theory, experiment and natural examples (on the basis of “fracture-crack” and “fracture – shear zone” models study) / D. N. Osokina, F. L.Yakovlev,
  V. N. Voitenko // Geo­physical Research
  Abstract. – 2007. – Vol. 9. – P. 10465.
 77. Richard P. Structures en fieur po­sitives et decro­chements crustaux  : modelisation analogique et interpretation mecanique / P. Richard and
  P. R.  Cobbold // C. R. Acad. Sci. Paris. – 1989. – No 308, II. – P. 553–560.
 78. Riedel W. Zur Mechanik geologischer Brucherschei­nungen / W. Riedel // Zentral bl. Fur Mineralogie. Abt. Geol. Und Palaont. – Berlin. – 1929. –
  P. 354–368.
 79. Sylvester A. G. Strike-slip faults / A. G. Sylvester // Geol. Soc. Am. Bull. – 1988. – № 100. – P. 1666–1703.
 80. Tchalenko J. S. Similarities between shear zones of different magnitudes / J. S. Tchalenko // Geol. Soc. Am. Bull. – 1970. – No 81. – P. 1625–1640.
 81. Wilcox R. E. Basik Wrench tectonics / R. E. Wilcox, T. P. Harding and D. R. Seely // Am. Assoc. Pet. Geol. Bull. – 1973. – No 57. – P. 74–96.