Структура, динаміка і сейсмотектоніка скидових зон (за результатами фізичного моделювання та польових досліджень) частина 2: Польові дослідження

2015;
: стоp. 55 - 71
https://doi.org/10.23939/jgd2015.02.055
Надіслано: Травень 15, 2015
1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
2
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
3
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Мета. Мета роботи — представити та проаналізувати результати фізичного моделювання і польових досліджень процесів утворення, розвитку, а також сучасної геодинамічної та сейсмотектонічної активності зон субвертикального зсуву (ЗСВЗ), зокрема, скидової кінематики. Методика. Фізичне моделювання проведено на спеціальній моделювальній установці для кутів падіння розриву 750, 600 і 450. Як пластично-в’язкі модельні матеріали для нього використано спеціальні пасти на основі глини. По­льові дослідження містили геоакустоемісійний, імпульсний геоелектромагнітноемісійний (ПІЕМПЗ), деформографічний, нахиломірний та сейсмологічні методи. Результати. У частині 1 (фізичне моделю­вання) відтворено закономірності розвитку процесів субвертикального розривоутворення в осадових товщах у часі та з глибиною в модельних експериментах, проаналізовано розвиток різних систем тріщин залежно від швидкості зміщення та кута падіння розриву. Простежено розвиток приповерхневих тріщинуватих зон (як по латералі, так і з глибиною) над зонами СВЗ. У частині 2 (польові дослідження) наведено приклади зон субвертикального зсуву в реальних геологічних структурах, зокрема, у зоні Берегівського горбогір’я в Українському Закарпатті та деякі результати геофізичного моніторингу їх сучасного геодинамічного режиму, зокрема, деформометричним та параметричним геоакустичним методами, а також методами природних геоакустоемісійного та імпульсного геоелектромагнітноемі­сійного (метод ПІЕМПЗ) полів. За сейсмологіч­ними даними простежено особливості сейсмотектоніч­ного процесу в одній з характерних сейсмогенних зон скидової кінематики в районі Берегівського горбогір’я в Закарпатті. Наукова новизна. За даними фізичного моделювання встановлено характерні часово-просторові закономірності розвитку процесів субвертикального розривоутворення, їхня залежність від кута падіння розриву та швидкості зміщення блоку основи. За даними багаторічних польових геоакустичних, деформографічних і нахиломірних досліджень на мережі пунктів спостережень у зоні Берегівського горбогір’я в Українському Закарпатті виявлено підвищену геодинамічну активність таких субвертикальних тріщинуватих зон та зв’язок деформаційних процесів у них з геодинамікою земної кори Закарпаття та усієї Землі. За комплексом сейсмологічних, геологічних та геодезичних даних на прикладі характерних землетрусів Берегівської сейсмогенної зони в Українському Закарпатті (зони на перетині Припанонського (захід – північно-західного простягання) і Берегівського меридіонального розломів – зони розвитку горст-грабенової (“клавішної”) тектоніки) простежено характерні особливості сейсмо­тектоніки скидових зон. Практична значущість. Результати досліджень дають можливість, з одного боку, надійніше прогнозувати (а значить, і моніторити) зони проявів приповерхневих ефектів від глибинних ЗСВЗ, а з іншого, за резуль­татами поверхневих досліджень прогнозувати наявність, локалізацію та характеристики глибинних ЗСВЗ, а також характер і характеристики геодинамічних та сейсмотектонічних процесів у таких зонах. Це є важливим для сейсмології та геодинамічного моніторингу, для пошуків нафти і газу та інших корисних копалин, для інженерної геології та геофізики, для геоекології та ін.

 1. Андрієць Т. В. Постмагматична еволюція вулка­нічних структур Вигорлат-Гутинського пасма за даними структурно-морфометричного ана­лізу / Андрієць Т. В. // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Геологія. – 2014. – № 2(65). – С. 23–28.
 2. Бобров А. А. Исследование объемной активности радона в разломных зонах Приольхонья и юж-ного Приангарья: методика и предварительные результаты / Бобров А. А. // Известия Сибирс­кого отделения Секции наук о Земле РАЕН. Геология, поиски и разведка рудных месторож­дений. – Иркутск : Изд. ИрГТУ, 2008. – № 6 (32). – С. 124–129.
 3. Глибинна геологічна будова Карпатського регіону / Бойко Г. Ю., Лозиняк П. Ю, Заяць Х. Б., Аніке­єв С. Г., Петрашкевич М. Й., Колодій В. В., Гайванович О. П. // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2003. – № 2. – С. 52–61.
 4. Бокун А. Н. Соляные структуры Солотвинской впа­ди­ны / Бокун А. Н. – К. : Наук. думка, 1981. – 135 с.
 5. Бокун О. М. Структура і динаміка зон горизон­тального зсуву (за результатами фі­зичного моде­лювання і польових досліджень) / Бокун О. М., Назаревич А. В. // Геодинаміка. – 2013. – № 1 (14) – С. 129–141.
 6. Вербицький Т. З. Деформографіч­ні і геоакустичні дослідження у Закарпатті / Вербицький Т. З., Назаревич А. В. // Дослідження сучасної геоди­наміки Українських Карпат / Під ред. В. І. Ста­ростенка. – К. : Наук. думка. – 2005. – С. 113–131.
 7. Геодинамика Карпат / Круглов С. С., Смирнов С. Е., Спитковская С. М., Фильштинский Л. Е., Хиж­няков А. В. – К. : Наук. думка, 1985. – 136 с.
 8. Гзовский М. В. Волнистость простирания круп­ных тектонических разрывов / Гзовский М. В. // Изв. АН СССР. – 1953. – № 2. – С. 101–114.
 9. Гзовский М. В. Основные вопросы тектонофизики и тектоника Байджансайского антиклинория / Гзовский М. В. – М. : Изд. АН СССР, 1963. – Ч. 3, 4. – 544 с.
 10. Гзовский М. В. Основы тектонофизики / Гзовский М. В. – М. : Наука, 1975. – 536 с.
 11. Гинтов О. Б. Полевая тектонофизика и ее приме­нение при изучении деформаций земной коры Украины / Гинтов О. Б. – К. : Феникс, 2005. – 572 с.
 12. Рудоконцентруючі структури й етапи вулкано-тектонічного розвитку Берегово-Беганської золотоносної зони Закарпаття / Гончарук А. Ф., Степанов В. А., Веремеєнко Л. І., Кулібаба В. М., Шемякіна Т. І. // Вісн. ЛНУ ім. І. Франка. Сер. геол. – 1994. – Вип. 12. – С. 168–177.
 13. Украинские Карпаты (геофизика, глубинные процессы) / Гордиенко В. В., Гордиенко И. В., Завгородняя О. В., Ковачикова С., Логвинов И. М., Тарасов В. М., Усенко О. В. – К. : Логос, 2011. – 129 с.
 14. Григорчук Г. Ю. Геолого-структурна позиція золо­того і поліметалевого зруденіння – критерій глибинного прогнозу руд / Григорчук Г. Ю. // Вісн. ЛНУ ім. І. Франка. Сер. геол. – 1992, Вип. 11. – С. 153–159.
 15. Добровольский И. П. Теория подготовки тектони­ческого землетрясения / Добровольский И. П. – М.: ИФЗ РАН, 1991. – 219 с.
 16. Дослідження сучасної геодинаміки Українських Карпат / Під ред. В. І. Старостенка. – К. : Наук. думка, 2005. – 256 с.
 17. Исай В. М. Реологические свойства консолидиро­ванной коры и некоторые закономерности раз­ломообразования (на примере Украинского щи­та) / Исай В. М. // Геофиз. журн. – 1989. – 11, № 3. – С. 40–52.
 18. Галогенные формации Украины: Закарпатский прогиб / Китык В. И., Бокун А. Н., Панов Г. М., Сливко Е. П., Шайдецкая В. С. – К. : Наук. думка, 1983. – 168 с.
 19. Ковалишин З. И. Флюидный режим гидротер­маль­ных процессов Закарпатья / Ковалишин З. И., Братусь М. Д. – К. : Наук. думка, 1984. – 86 с.
 20. Структура Берегівського рудного поля і прогноз нових рудовмісних зон за геоіндикацією аеро­кос­мознімків і комплексом наявних геологіч­них даних / Колодій О. М., Матковський О. І., Зайцева В. М., Гожик М. Ф., Драчук В. П., Ліськевич Я. Б., Поморцева Т. П. // Вісн. ЛНУ ім. І. Франка. Сер. геолог. – 1994. – Вип. 12. – С. 177–185.
 21. Костров Б. В. Механика очага тектонического земле­тря­сения / Костров Б. В. – М. : Наука, 1975. – 176 с.
 22. Кравчук Я. С. Геоморфологія Полонинсько-Чорногірських Карпат / Кравчук Я. С. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 188 с.
 23. Крупський Ю. З. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино-По­дільського регіонів України / Крупський Ю. З. – К. : УкрДГРІ, 2001. – 144 с.
 24. Кузнецова В. Г. Тектономагнит­ные исследования для изучения особенностей структуры и геоди­намики литосферы / Кузнецова В. Г., Максим­чук В. Е. – Львов, 1990. – 43 с. (Препринт № 13-90, АН УССР. ИППММ).
 25. Литосфера Центральной и Восточной Европы // Под ред. А. В.Чекунова. – К. : Наук. думка, 1987–1993.
 26. Лозиняк П. Ю. Неогенова та сучасна геодинаміка і сейсміч­ність літосфери Закарпаття / Лозиняк П. Ю., Назаревич А. В., Назаревич Л. Є. // Геодинаміка. – 2011. – 2 (11). – С. 170–172.
 27. Лукьянов А. В. Горизонтальные движения по раз­ломам, происходящие при современных ката­строфических землетрясениях / Лукьянов А. В. // Тр. ГИН АН СССР. – М. : Изд. АН СССР. – 1963. – Вып. 80. – С. 34–112.
 28. Лящук Д. Н. Геоелектромагнітноемісійний метод в моніторинзі локальних геодинамічних проце­сів / Лящук Д. Н., Назаревич А. В., Назаревич Л. Є. // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Геологія. – 2003. – № 26–27. – С. 92–97.
 29. Максимчук В. Ди­наміка аномального магнітного поля Землі / Максимчук В., Городиський Ю., Кузнецова В. – Львів : Євросвіт, 2001. – 306 с.
 30. Матковський О. Родовища та рудопрояви золота Українських Карпат / Матковський О. // Вісник ЛНУ ім. І. Фран­ка. Сер. геол. – 1992. – Вип. 11. – С. 96–120.
 31. Мерлич Б. В. Глубинные разло­мы, неогеновый магматизм и оруденение За­карпатья / Мерлич Б. В., Спитковская С. М. // Проблемы тек­тоники и магматизма глубинных разломов. – Львов, 1974. – С. 173–180.
 32. Молчанов А. Е. Процессы разломообразования и сейсмичность сдвиговых зон / Молчанов А. Е. // Физика Земли. МАИК Наука. – 1993. – № 9. – С. 12–26.
 33. Назаревич А. В. Геофізичні провісники деяких від­чутних закарпатських землетрусів як відоб­ра­ження процесів формування вогнищевих зон / Назаревич А. В. // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. – К. : – 2010. С. 274–285.
 34. Назаревич А. В. Деформографічний метод у до­слідженнях сейсмотектонічних процесів у во­гнищевих зонах землетрусів Закарпаття / Назаревич А. В. // Гео­динаміка. – 2011. –№ 1(10). – С. 134–146.
 35. Назаревич А. В. Експериментальне дослідження спектрально-часової структури варіацій пара­метрів пружних хвиль в масивах гірських по­рід : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук / Наза­ревич А. В. – К. : ІГФ. – 1997. – 24 с.
 36. Назаревич А. В. Структура, динаміка і сейсмотек­тоніка скидових зон (за результатами фізич­ного моделювання та польових досліджень). Частина 1: Фізичне моделювання / Назаревич А. В., Бокун О. М., Назаревич Л. Є. // Геодинаміка. – 2015. – № 1 (18). – С. 63–85.
 37. Назаревич А. В. Аппара­турное обеспечение и некоторые результаты деформографических и наклономерных наблю­дений на РГС “Берегово” в Украинском За­карпатье / Назаревич А. В., Календа П., Мыцык Б. Г. // Геодинаміка. – 2011. – № 2(11). – С. 213–215.
 38. Назаревич А. В. Геодинаміка і осо­бливості сейсмо­тектонічного процесу Берегів­ської горстової зони (Закарпаття) / Назаревич А. В., Назаревич Л. Є. // Геодина­міка. – 2000. – № 1(3). – С. 131–147.
 39. Назаревич А. В. Геодинаміка і тріщинуватість породних масивів (на прикладі Берегівського горбогір’я в Закарпатті) / Назаревич А. В., Назаревич Л. Є. // Нау­ковий вісник НГАУ. – 2001. – № 4. – С. 23–24.
 40. Назаревич А. В. Геодинаміка, тек­тоніка та сейс­міч­ність Карпатського регіону України / Наза­ревич А. В., Назаревич Л. Є. // Геодинаміка. – 2013. – № 2(15) – С. 247–249.
 41. Назаревич А. В. Глибинні особ­ливості сейсмотек­тонічного процесу в Укра­їнських Карпатах / Назаревич А. В., Назаревич Л. Є. // Матеріали XІІ Міжнарод­ної конференції “Геоінфор­матика: теоретичні та прикладні аспекти” 12–15 травня 2014 року, м. Київ. – К., 2014 (CD). 05/2014; DOI: 10.3997/2214-4609.20140419.
 42. Назаревич А. В. Масштабно-енергетичні кореля­ційні співвідношення для вогнищ землетрусів Закарпаття: деякі наслідки та енергетична вери­фікація / Назаревич А. В., Назаревич Л. Є. // Теоретичні та прикладні аспекти геоінфор­матики. – К., 2009. – С. 279–298.
 43. Назаревич А. В. Параметричні сейсмогеоакустичні методи і комплексні технології моніторингу при­родних та техногенних геодинамічних процесів та прогнозу катастроф / Назаревич А. В., Назаревич Л. Є. // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Геологія. – 2002. – № 23–24. – С. 43–47.
 44. Назаревич Л. Є. Cейсмічність і деякі особливості сейсмотектоніки Українсь­ких Карпат / Наза­ревич Л. Є., Назаревич А. В. // Геодинаміка. – 2012. – № 1(12). – С. 145–151.
 45. Назаревич Л. Є. Особливості вог­нища Берегівсь­кого землетрусу 1965 року за комплексом да­них (геоінформаційні аспекти) / Назаревич Л. Є., Назаревич А. В. // Теоретичні та прикладні аспек­ти геоінформа­тики. – К., 2005. – Т. 2. – С. 74–79.
 46. Назаревич Л. Є. Особливості під­готовки та харак­те­ристики вогнища Берегівсь­кого землетрусу 1965 року (за макросейсміч­ними даними) / Назаревич Л. Є., Назаревич А. В. // Геоди­наміка. – 2006. – № 1(5). – С. 61–74.
 47. Назаревич Л. Є. Характеристики сейсмічності і сейсмотектонічного процесу в зонах Карпатсь­кого регіону : автореф. дис. ... канд. геол. наук / Назаревич Л. Є. – К. : ІГФ. – 2006. – 21 с.
 48. Назаревич Л. Є. Характерні риси сейсмотекто­ніч­ного процесу в літосфері Буко­вини та прилеглих територій / Назаревич Л. Є., Назаревич А. В. // Геодинаміка. – 2007. – № 1(6). – С. 49–54.
 49. Осокина Д. Н. Исследование механизмов дефор­ми­рования массива в зоне разрыва на основе изу­чения трехмерного поля напряжений (матема­тическое моделирование) / Осокина Д. Н. // М. В. Гзовский и развитие тектонофизики. – М. : Наука, 2000. – С. 220–245.
 50. Осокина Д. Н. Поле напряжений в окрестностях конца разлома как фактор, определяющий раз­витие нарушений второго порядка, характер роста разлома, разрушения массива и сейсмич­ности / Осокина Д. Н. // Фундаментальные проблемы геотекто­ники. Материалы X Текто­нического совеща­ния. – М. : ГЕОС, 2007. –Т. 2. – С. 62–66.
 51. Павленкова Н. И. Структура и динамика земной ко­ры и верхней мантии континентов / Павленкова Н. И. // Проблемы движений и структуры образования коры и вер­хней мантии. – М. : Наука, 1985. – С. 58–72.
 52. Парфенюк О. И. Численное мо­делирование термо-механической эволюции структурной зоны Капускейсинг (провинция Сьюпериор Канадс­кого щита) / Парфенюк О. И., Марешаль Ж. К. // Физика Земли. – 1998. – № 10. – С. 22–32.
 53. Петрашкевич М. И. Структурное районирование основания Закарпатского прогиба / Петрашке­вич М. И., Лозыняк П. Ю. // Региональная геология УССР и направления поисков нефти и газа. – Львов, 1988. – С. 72–79.
 54. Полівцев А. В. Карта вертикальних голоценових рухів Волино-Поділля та Передкарпаття / Полів­цев А. В. // Гео­динаміка. – 2011. – № 1(10). – С. 58–70.
 55. Ребецкий Ю. Л. Механизм генерации тектоничес­ких напряжений в областях больших верти­кальных перемещений / Ребецкий Ю. Л. // Физ. мезомеханика. – 2008. – Т. 11, № 1. – С. 66–73.
 56. Ребецкий Ю. Л. Напряженное состояние слоя при продольном сдвиге / Ребецкий Ю. Л. // Известия АН СССР. сер. Физика Земли. – 1988. – № 9. – С. 29–35.
 57. Ребецкий Ю. Л. Тектонические напряжения и проч­ность горных массивов / Ребецкий Ю. Л. – М. : Наука, 2007. – 406 с.
 58. Ризниченко Ю. В. Проблемы сейсмологии. Из­бранные труды / Ризниченко Ю. В. – М. : Наука, 1985. – 406 с.
 59. Садовский М. А. Автомодельность сейсмических процессов / Садовский М. А. // Физические основы прогнозиро­вания разрушения горных пород при земле­трясениях. – М. : Наука, 1987. – С. 6–12.
 60. Золоте зруденіння Берегівського рудного поля (геолого-структурна позиція і мінералогічна типізація) / Скакун Л. З., Матковський О. І., Гожик М. Ф., Ремешило Б. Г., Шклянка В. М. // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Сер. геол. – 1992. – Вип. 11. – С. 128–145.
 61. Соболев Г. А. Физика землетрясе­ний и предвест­ники | Соболев Г. А., Пономарев А. В. – М. : Наука, 2003. – 270 с.
 62. Стоянов С. С. Механизм формирования разрыв­ных зон / Стоянов С. С. – М. : Недра, 1977. – 144 с.
 63. Строение земной коры и верхней мантии Цен­тральной и Восточной Европы / Соллогуб В. Б., Гутерх А., Просен Д. и др. – К. : Наук, думка, 1978. – 272 с.
 64. Тектоническая карта Украинских Карпат / Под ред. В. В. Глушко и С. С. Круглова. – К., 1986.
 65. Толстой М. І. Вивчення провісни­ків локальних землетрусів засобами їх прямої оцінки | Толстой М. І., Шабатура О. В. // Геодинаміка. – 2014. – № 1(16). – С. 103–112.
 66. Томилин Н. Г. Статистическая кинетика разру­шения горных пород и прогноз сейсмических явлений / Томилин Н. Г., Дамаскинская Е. Е., Павлов П. И. // ФТТ. – 2005. – Т. 47, № 5. – С. 955–959.
 67. Третяк К. Р. Гео­динаміка Теребле-Ріцького техно­ген­ного полі­гону / Третяк К. Р., Кульчицький А. Я., Сідоров І. С. // Геодинаміка. – 2009. – № 1(8). – С. 47–52.
 68. Хамидов Л. А. Количественные модели концен­трации напряжений в зонах сейсмоактивных разломов земной коры : автореф. дисс. ... д-ра физ.-мат. наук / Хамидов Л. А. – Ташкент : ИС АН РУз. – 2009. – 43 с.
 69. Ходжсон Б. Я. Движения земной коры по сейсми­ческим данным / Ходжсон Б. Я. // Дрейф континентов. Гори­зонтальные движения земной коры. – М. : Мир, 1966. – С. 42–74.
 70. Хоменко В. І. Глибинна будова Закарпатського про­гину / Хоменко В. І. – К. : Наук. думка, 1978. – 230 с.
 71. Особенности раз­вития трещиноватости пород кристаллического фундамента в разломных зонах Днепровско-Донецкой впадины / Чебаненко И. И., Малюк Б. И., Бокун А. Н., Клоч­ко В. П., Пономаренко М. И. // Тектоника и стратигра­фия. – 1990. – Вып. 31. – С. 9–12.
 72. Чекунов А. В. Глубинное строение и некоторые особенности тектоники Закарпатского прогиба / Чекунов А. В., Ливанова Л. П., Гейко В. С. // Сов. геология. 1969 – № 10. – С. 57–68.
 73. Шамина О. Г. Модельные исследования физики очага землетрясений / Шамина О. Г. – М. : Наука, 1981. – 192 с.
 74. Шамотко В. І. Елек­трометричний контроль геоди­намічних проце­сів / Шамотко В. І., Білінський А. І., Мороз І. П. // Геолого-геофізичні проблеми сейсмічно­го районування території західних областей України. – Львів, 1993. – С. 53–55. (препр. / АН України. ІППММ; 17–93).
 75. Шебалин Н. В. Очаги сильных землетрясений на территории СССР / Шебалин Н. В. – М. : Наука, 1974. – 54 с.
 76. Про колізію Західно-Європейської мікроплити та Східно-Європейської плити в Західному регіо­ні України за новими даними регіональних геофізичних досліджень та перспективи нафто­газоносності / Шеремета П. М., Слоницька С. Г., Трегубенко В. І. Ладиженський Ю. М., Наза­ревич А. В., Наза­ревич Л. Є. Хавензон І. В., Левкович Ю. М. // Геодинаміка. – 2011. – № 2(11). – С. 341–343.
 77. Юркевич О. И. Повторное нивелирование Бере­говс­кого земле­трясения 24 октября 1965 г. / Юркевич О. И., Волосецкий Б. И., Зяблюк Н. С. // Сейсмичность Украины. – К. : Наук. думка, 1969. – С. 103–106.
 78. Bakiev M. H. Stress Concentration around Regional Heterogeneous Area of the Crast / Bakiev M. H., Khamidov L. A., Ibragimov A. H. // J. Inland Earthquake. – China, 2001. – Vol. 15, No. 4. – P. 376–384.
 79. Brune J. N. Tectonic stress and the spectra of seismic shear waves from earthquakes / Brune J. N. // J. Geophys. Res. – 1970. – 75, No. 26. – P. 4997–5009.
 80. Delayed Dynamic Triggered Seismicity in Northern Baja California, México Caused by Large and Remote Earthquakes / Castro R. R., González-Huízar H., Ramón Zúñiga F., Wong V. M. and Velasco A. A. // Bull. of the SSA, Vol. 105, No. 4 (August 2015), pp. 1–12; DOI: 10.1785/0120140310.
 81. Tilts, global tectonics and earthquakes prediction / Kalenda P., Neumann L. et al. – London : SWB, 2012. – 247 p.
 82. Multiparameter observati­ons of precursors before strong earthquakes (To­hoku 2011, Okhotsk Sea 2012, Iran-Pakistan 2013) / Kalenda P., Ouzounov D., Bobrovskiy V., Neumann L., Boborykina O., Nazarevych A., Šebela S., Kvet­ko Ju. and Shen W-B. // International Scientific Spring-2014. Islamabad, Pakistan 10.3.2014 (CD).
 83. A two-stage model of fracture of rocks / Kuksenko V., Tomilin N., Damaskinskaya E. and Lo­ckner D. // Pure Appl. Geophys. 1996. – Vol. 146, No 2. – P. 253–263.
 84. Software of internet portal of geophysical monitoring / Morozov Yu., Nazarevych R., Nazarevych A., Struk Ye., Markhyvka V. // Bulletin of National University “Lviv polytechnic” “Computer scien­ces and informatics technologies”. – 2014. – No. 800. – P. 228–238
 85. Extensometric researches in Ukraine: methods, instruments, results / Nazarevych A., Nazarevych L., Nasonkin V., Bobo­rykina O. // Геофіз. журн. – 2010. – 32, № 4. – С. 121–123.
 86. Ozounov D. et al. Atmosphere-Ionosphere Response to the M9 Tohoku Earthquake Revealed by Joined Satellite and Ground Observations. Preliminary results reported at EGU 2011 in Vienna, Austria. 2011. Available at: http://arxiv.org/abs/1105.2841.
 87. Perry H. K. C. Variations of strength and lokalized deformation in cratons: The 1.9 Ga Kapuskasing uplift, Superior Province, Canada / Perry H. K. C., Mareschal J.-C., Jaupart C. // Earth Planet. Sci. Lett. 2006; DOI: 10.1016/j.epsl.2006.07.013.
 88. Shi Y. On numerical earthquake prediction / Shi Y., Zhang B., Zhang S., Zhang H. // Earthquake Science. 2014; DOI: 10.1007/s11589-014-0082-z. Available at: https://www.researchgate.net/publication/265292951