Пластичність гірських порід в геодинамічних побудовах та її залежність від всестороннього тиску і стресу

1
Львівський національний університет імені Івана Франка; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2
Львівський національний університет імені Івана Франка

В роботі аналізується залежність реологічних властивостей фанерозойских породних комплексів від стресових тектонічних сил і всебічних тисків з урахуванням даних експериментального досліджень. На основі рішення двовимірних задач термо-еласто-пластичності отримані поля напружень і деформацій, які доводять залежність всебічних тисків і, як наслідок, пластичності гірських порід від рівня односпрямованих тектонічних сил (бічних переміщень). Результати математичного моделювання дозволяють прогнозувати головні особливості палеотектонічних полів напружень і деформаційних процесів в верхнекорових зонах при різних комбінаціях силових факторів різної природи.

  1. Деформационные свойства горных пород при высоких давлениях и температурах / Л.А. Шрейнер, Б.В. Байдюк, Н.Н. Павлова и др - М.: Недра, 1968. - 358 с.
  2. Ильюшин А.А. Пластичность. - М : Изд-во АН СССР, 1963.-271 с.
  3. Шевчук В.В., Лихачов В.В. Математическая модель поля напряжений, вызванного тепловой аномалией в упругой среде // Геофизический журнал. Т. 18, №6, 1996. - с. 74-80.
  4. Шевчук В.В., Кузь И.С., Кузь О.Н. Давление как фактор метаморфизма и влияние на него тектонических сил // Тектоника, геодинамика и процессы магматизма и метаморфизма. -М: ГЕОС, 1999. Т. 2.-с. 298-302.