Дослідження факторів геотермальної енергії в глибоких свердловинах

https://doi.org/10.23939/jgd2017.01.085
Надіслано: Квітень 26, 2017
1
ДП “Науканафтогаз”НАК “Нафтогаз України”, м. Київ
2
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;(Науково-дослідний інститут ,,Науканафтогаз" Інститут геофізики НАН України)

Метою роботи є розроблення і дослідження енергетичного методу видобування геотермальної енергії з глибоких свердловин, яку генерують гірські породи до внутрішнього простору свердловин під час циркуляції в ній промивальної рідини у різних геологічних умовах світу, зокрема в Україні. Методика досягнення мети передбачає результати експериментальних і теоретичних досліджень стаціонарного процесу притоку тепла від геологічного середовища до простору глибокої свердловини на різних продуктивностях бурових помп, у різних геологічних умовах, за різних властивостей промивальної рідини. Дослідження враховували моделі “холодної” і “гарячої” Землі. Як результат, досліджено теплообмін у глибоких свердловинах у різних геологічних умовах світу, вивчено питання про фізику зареєстрованого теплового потоку, про максимальну можливу щільність теплового потоку і від яких фізичних і технологічних параметрів вона залежить. Вивчено дію фактора геотермальної енергії з боку гірських порід на простір свердловини під час циркуляції в ньому промивальної рідини за різних продуктивностей помп. Встановлено, що значення щільності теплового потоку від гірських порід у свердловину значно перевищують відомі значення, які визначаються геофізичним законом теплопровідності Фур’є на основі використання даних геотермального градієнта. Запропоновано енергетичний метод визначення реальних енергетичних характеристик фактора геотермальної енергії, який показав здатність глибоких свердловин генерувати теплову енергію з промисловими значеннями. Підтверджена правомірність моделей “холодної” Землі зі зменшенням і “гарячої” Землі з стабільними значеннями температур на вибої свердловини. Наукова новизна полягає в розв’язанні задачі ідентифікації параметрів експериментальної функції теплообміну системи геологічне середовище-свердловина-повітря з геофізичними параметрами процесу, на основі розробленого енергетичного методу теплообміну в просторі свердловини, надано наукове пояснення збільшеному і зменшеному значенням щільності теплових потоків у процесах теплообміну в глибоких свердловинах на основі “холодної” і “гарячої” моделей Землі. Практична значущість отриманих результатів полягає в обґрунтуванні доцільності і можливості побудови геотермальних станцій з промисловою потужністю видобування геотермальної енергії на основі використання окремих ізольованих від пластових флюїдів глибоких свердловин.

 1. Абдулагатова З. З. Теплопроводность сухих и флюидонасыщенных горных пород при высо­ких температурах и давлениях. Эксперимент и моделирование : дисс. … канд. техн. наук / З. З. Абдулагатова. – Ма­хачкала, 2012– 171 с.
 2. Есьман Б. И. Влияние температуры на процесс бурения глубоких скважин / Б. И. Есьман, Дедусенко Г. Я., Е. А. Яишникова. – М. : Государственное научно-техническое издательство нефтяной и горно-топливной литературы, 1962. – 153 с.
 3. Карпенко В. М. Концепція методу енергетичного аналізу руху елементарних об’єктів літосфери Землі / В. М. Карпенко, Ю. П. Стародуб // Вісник Львів. ун-ту. Серія геологічна. Вип. 20. – 2006. – С. 215–235.
 4. Карпенко В. М. Метод динамічної термометрії / В. М. Карпенко, В. М. Стасенко // Нафтова і газова промисловість. – 2016. – № 3. – С. 30–37.
 5. Карпенко В. М. Стан і перспективи використання глибоких свердловин для забезпечення споживачів тепловою та електричною енергією / В. М. Карпенко, В. М. Стасенко, А. О. Михальчишин, В. М. Бенько, В. Л. Кушнарьов // Нафтова і газова промисловість. – 2015. – № 3. – С. 39–47.
 6. Кузнецов В. В. Введение в физику горячей Земли. ИКИР, Камчатка, с. Паратунка, 2008. – 366 с.
 7. Кулиев С. М. Темпера­турный режим бурящихся скважин / С. М. Кулиев, Б. И. Есьман, Г. Г. Габузов. – М. : Недра, 1968. – 168 с.
 8. Курбанов А. А. Закономерности изменения теплофизических свойств флюидосодержащих коллекторов при изменении температуры и порового давления : дисс. … д-ра техн. наук / А. А. Курбанов. – Москва. – 2007. – 279 с.
 9. Кутателадзе С. С. Основы теории теплообмена / С. С. Кутателадзе. – Москва, 1979. – 417 с.
 10. Соловьёв В. В. Физика Земли: новый взгляд на некоторые проблемы / В. В. Соловьёв, В. В. Кузнецов, Н. Н. Семаков, В. Н. Доровский, П. Е. Котляр. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1989. – 128 с.
 11. Стародуб Ю. П. Аспекти оцінки та освоєння геотермальних ресурсів України / Ю. П. Стародуб, В. М. Карпенко, В. М. Стасенко, М. С. Нікорюк, О. В. Карпенко, В. Л. Рибчак // Геодинаміка. – 2012. – № 2(13). – С. 95–105.
 12. Geothermal power generation. Economically viable electricity generation through advanced geothermal energy technologies. Version February 2009. Bassfeld Technology Transfer. 17 ch. des Mollies/1293 Bellevue/Switzerland. www.bassfeld.eu Mode of access: https://static.aminer.org/.../systems_in_technology_transfer_i. – Title from the screen. – Date of Access 01.07.2017.
 13. Morita K. W. S. Bollmeier, H. Mizogami An experi­ment to prove the concept of the downhole coaxial heat exchanger (DCHE) in Hawaii // 1992. Trans­actions – Geothermal Resources Council, 16, pp. 9–16.
 14. Rebolo R., M. R. Zapareto Osorio, L. Martin Discovery of a brown dwarf in the Pleiades star cluster // Nature. – 1995. – Vol. 377