Layer and pore pressure assessment and prediction in the rock massif using numerical modeling

2009;
: 84-90
1
Lviv State University of Life Safety; Scientific-Research Institute "Naukanaftogaz", Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine)
2
Department of Seismicity of the Carpathian Region, Subbotin Institute of geophysics of the NAS of Ukraine

A method for estimating and predicting abnormal layer and pore pressure during drilling of oil and gas wells using finite element method is elaborated. Utilizing simulated stress-strain state of a real model of a massif it is shown the qualitative agreement of results with theoretical calculations. We identified evaluation and prediction of pore and layer pressures and reservoir in the rock massif.

 1. Anykyev K.A. Prohnoz sverkhvыsokykh plastovыkh davlenyy y sovershenstvovanye hlubokoho burenyya na neft' y haz. – L.: Nedra, 1971. – 168 s.
 2. Bate K., Vylson E. Chyslennыe metodы analyza y metod konechnыkh эlementov. – M.: Stroyyz-dat, 1982. – 448 s.
 3. Verbyts'kyy T.Z., Starodub Yu.P., Brych T.B. Vyvchennya rozpodilu napruzhen', deformatsiy i peremishchen' v masyvi hirs'kykh porid z tsylindrychnymy neodnoridnostyamy // Heofiz. zhurn. – 1988. – #6. – S. 36–43.
 4. Dobrunyn V.M., Serebryakov V.A. Heoloho-heo-fyzycheskye metodы prohnozyrovanyya ano-mal'nыkh plastovыkh davlenyy. – M.: Nedra, 1989. – 284 s.
 5. Eremenko S.Yu. Metodы konechnыkh эlementov v mekhanyke deformyruemыkh tel. – Khar'kov: Yzd. “Osnova” pry Khar'kovskom hos. unyv., 1991. – 272 s.
 6. Karpenko V.M., Starodub Yu.P., Stasenko V.M., Hladun V.V. Kompleksnyy enerhoinforma-tsiynyy metod analizu khvyl'ovoho polya v rozv"yazanni zadachi poshuku ta rozvidky vuhlevodnevykh pokladiv // Visnyk LNU im. I.Franka. Seriya heolohichna. – 2007. – Vyp. 21. – S. 78–92.
 7. Mushe Zh.P., Mytchell A. Anomal'nыe plastovыe davlenyya v protsesse burenyya: Proyskhozh-denye – prohnozyrovanye – vыyavlenye – otsenka: Tekhn. Rukovodstvo: Per. s anhl. – M.: Nedra, 1991. – 287 s.
 8. Oput prohnozyrovanyya nachal'nыkh plastovыkh davlenyy pry burenyy skvazhyn na hazo-kondensatnыkh mestorozhdenyyakh // Obz. Ynform. VNYYЭhazproma, seryya: Burenye hazovыkh y hazokondensatnыkh skvazhyn. – Moskva. – 1987. – Vыp. 8.
 9. Starodub Yu., Sheremeta P., Kendzera O., Brych T., Seredzhuk S., Starodub H. Mode-lyuvannya khvyl'ovoho polya v seysmichnykh roz-rizakh Karpat·s'koho orohenu z metoyu pohlyb-lennya vyvchennya naftohazonosnykh struktur // Materialy 8-oyi Mizhnarodnoyi naukovo-prak-tychnoyi konferentsiyi “Nafta i haz Ukrayiny – 2004”, Sudak, 29 veresnya – 1 zhovtnya 2004 roku. – Simferopol'. – 2004. – Tom 1. – S. 359–361.
 10. Shaydurov V.V. Mnohosetochnыe metodы konech-nыkh эlementov. – M.: Nauka, 1989. – 288 s.
 11. Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. The finite element method. Fifth edition. V. 1-3. Oxford, 2000.